Не­дос­та­тъч­но хо­ра

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА | -

През 2003 г. ща­тът на аген­ци­я­та е 300 ду­ши. Към мо­мен­та в нея ра­бо­тят 397 ду­ши. По план през 2015 г. ща­тът й е тряб­ва­ло да на­рас­не до 598 ду­ши, но ня­ма ни­как­ви из­г­ле­ди то­ва да ста­не през след­ва­щи­те го­ди­ни.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.