ВЪН­ШЕН СЕК­ТОР

Capital - - МАКРОДАШБОРД | -

Чуж­ди­те вло­же­ния в бъл­гар­с­ка­та ико­но­ми­ка са на плюс през но­ем­в­ри, ко­е­то по­ви­ша­ва об­ща­та смет­ка от на­ча­ло­то на го­ди­на­та до 884 млн. ев­ро. Та­ка су­ма­та се доб­ли­жа­ва до ми­на­ло­го­диш­на­та, но за раз­ли­ка от 2016 г. при­ли­вът на ка­пи­та­ли се дъл­жи поч­ти из­ця­ло на пос­тъп­ле­ни­я­та под фор­ма­та на дъл­го­ви ин­с­т­ру­мен­ти, ко­и­то са по­ка­за­тел на крат­кос­роч­ни ин­те­ре­си. Ве­ро­ят­но ста­ва въп­рос за ве­че стъ­пи­ли в стра­на­та пред­п­ри­я­тия, раз­ши­ря­ва­щи дей­ност­та си, а не за но­ви чуж­ди ин­вес­ти­то­ри. Тър­гов­с­ко­то сал­до ос­та­ва от­ри­ца­тел­но за­ра­ди по-сил­ния внос. Из­но­сът пък ряз­ко за­ба­вя тем­па си на рас­теж през но­ем­в­ри. При­чи­на­та - спад на про­даж­би­те на пше­ни­ца към тре­ти стра­ни.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.