Как­во оз­на­ча­ва да­нъч­на­та ре­фор­ма в САЩ за Ев­ро­па

Без да ис­ка, Аме­ри­ка пра­ви ус­лу­га на Ев­ро­па. Се­га е мо­мен­тът ЕС да зат­во­ри окон­ча­тел­но въз­мож­нос­ти­те за ук­ри­ва­не на да­нъ­ци и да оси­гу­ри ста­бил­на да­нъч­на ба­за при по-нис­ки став­ки

Capital - - СВЯТ - Ге­ор­ги Ан­ге­лов,

стар­ши ико­но­мист в Ин­с­ти­тут "От­во­ре­но об­щес­т­во" – Со­фия

ММ­и­на­лия ме­сец в САЩ бе­ше одоб­ре­на най­ма­щаб­на­та да­нъч­на ре­фор­ма от три де­се­ти­ле­тия на­сам. Тя на­ма­ля­ва да­нъ­ци­те с об­що 1.5 тр­лн. до­ла­ра през след­ва­що­то де­се­ти­ле­тие. Ед­на от драс­тич­ни­те про­ме­ни е сни­жа­ва­не на кор­по­ра­тив­ния да­нък от 35% на 21%. Ре­фор­ма­та включ­ва и мно­жес­т­во дру­ги про­ме­ни, ня­кои от ко­и­то са на­со­че­ни към об­ла­га­не­то на пе­чал­би­те от чуж­би­на, об­лек­че­ния в лич­ни­те да­нъ­ци, ог­ра­ни­ча­ва­не на из­к­лю­че­ни­я­та от да­нъч­ни­те за­ко­ни, бор­ба с из­бяг­ва­не­то на да­нъ­ци.

Ос­нов­на­та цел на ре­фор­ма­та е да сти­му­ли­ра рас­те­жа и ин­вес­ти­ци­и­те в САЩ и, из­г­леж­да, я пос­ти­га. Меж­ду­на­род­ни­ят ва­лу­тен фонд (МВФ) ве­че по­ви­ши прог­но­зи­те си за аме­ри­кан­с­ка­та ико­но­ми-

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.