ГЛО­БАЛ­НИ ПРИ­ХО­ДИ НА МУ­ЗИ­КАЛ­НА­ТА ИН­ДУС­Т­РИЯ

Capital - - | МЕЖДУНАРОДНИ КОМПАНИИ -

До­пъл­ни­тел­но ус­лож­не­ние за фе­но­ве­те пред­с­тав­ля­ва и фак­тът, че обик­но­ве­но пос­та­ри­те ал­бу­ми са труд­но от­к­ри­ва­е­ми.

Съз­да­ва­не­то на плат­фор­ми­те за стрий­минг на му­зи­ка оба­че, из­г­леж­да, вдъх­на нов жи­вот на та­зи ин­дус­т­рия и чрез пла­ща­не­то на це­на­та на един ал­бум ка­то ме­сеч­на внос­ка пот­ре­би­те­ли­те по­лу­ча­ват дос­тъп до ми­ли­о­ни пес­ни. Идея, ко­я­то не са­мо има­ше по­тен­ци­а­ла да ре­во­лю­ци­о­ни­зи­ра та­зи ин­дус­т­рия, но до­ри и го нап­ра­ви ос­нов­но бла­го­да­ре­ние на швед­с­ка­та ком­па­ния Spotify. През пос­лед­ни­те три го­ди­ни ръс­тът в при­хо­ди­те от стрий­минг ус­пя­ва да ком­пен­си­ра спа­да при про­даж­ба­та на CD-та и съ­от­вет­но да из­ве­де ин­дус­т­ри­я­та до ця­лос­тен ръст.

Spotify ре­во­лю­ци­я­та

Ос­но­ва­на­та през 2008 г. Spotify за­поч­ва дей­ност­та си ка­то стар­тъп за стрий­минг на му­зи­ка ка­то част от т.нар. freemium ком­па­нии, ко­и­то Фи­зи­чес­ки ко­пия Ав­тор­с­ки пра­ва Ди­ги­тал­ни ко­пия Син­х­ро­ни­за­ци­он­ни ро­ял­ти

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.