През 2018 г. „Зла­тен Ро­жен“зас­та­ва сред три­те най-доб­ри бъл­гар­с­ки ви­нар­с­ки из­би

Capital - - РЕКЛАМ| -

Фе­де­ри­ко Ри­чи,

ено­лог и про­дук­тов ди­рек­тор на ви­нар­с­ка­та из­ба „Зла­тен Ро­жен“

Гос­по­дин Ри­чи, „Кръв­та на Юпи­тер“(Сан­джо­ве­зе) ли ви до­ве­де в „Зла­тен Ро­жен“?

Със си­гур­ност да. Спом­ням си мно­го яс­но пър­ва­та ми сре­ща с „Кръв­та на Юпи­тер“в Бъл­га­рия. То­ва бе­ше през 2000 г. То­га­ва ми спо­ме­на­ха, че в до­ли­на­та на Ст­ру­ма опит­ват да от­г­леж­дат то­зи ем­б­ле­ма­ти­чен ита­ли­ан­с­ки сорт. И ето че през 2017 г. го на­ме­рих.

Как­во ви ха­ре­са в „бъл­гар­с­ко­то“Сан­джо­ве­зе?

Ид­вам от Тос­ка­на – ро­ди­на­та на сор­та Сан­джо­ве­зе. Мно­го ми е ин­те­рес­но да ви­дя да­ли мо­же и как­во мо­же да пос­тиг­не Сан­джо­ве­зе из­вън Ита­лия. Уди­вен съм. Тук Сан­джо­ве­зе про­я­вя­ва раз­ли­чен ха­рак­тер. Но ка­къв ха­рак­тер! Ви­на­та „Зла­тен Ро­жен“ста­ват раз­лич­ни от тос­кан­с­ки­те ви­на. Тук ви­но­то от Сан­джо­ве­зе е по-за­об­ле­но и с по-ме­ки та­ни­ни, мно­го пло­до­во. Сан­джо­ве­зе от ви­нар­с­ка из­ба „Зла­тен Ро­жен“е по-при­ят­но, след ка­то от­ле­жи две–три го­ди­ни. То­ва е ед­но фан­тас­тич­но, пър­вок­лас­но ви­но. Но сме в са­мо в на­ча­ло­то, а то е мно­го обе­ща­ва­що.

Дос­та­тъч­на ли бе са­мо „Кръв­та на Юпи­тер“, за да за­поч­не­те ра­бо­та в „Зла­тен Ро­жен?

Съз­да­те­ли­те на ви­нар­с­ка из­ба „Зла­тен Ро­жен“се свър­за­ха с мен чрез мой при­я­тел. Пред­п­ри­е­ха не­о­чак­ван ход. Пре­ди да се срещ­нем, ми поз­во­ли­ха да оти­да и да ви­дя ло­зя­та им. Да ог­ле­дам пей­за­жа. Да пип­на поч­ва­та, да усе­тя въз­ду­ха и вя­тъ­ра. Ви­дях и бях сил­но за­ин­т­ри­гу­ван. Ве­че зна­ех, че ис­кам да нап­ра­вя имен­но тук пре­въз­ход­но ви­но. То­ва мяс­то е съз­да­де­но от при­ро­да­та за ви­но. То­га­ва сед­нах­ме и го­во­рих­ме де­ло­во. Име­то ми на до­бър ло­зар и ви­нар бе­ше дош­ло пре­ди мен. Се­га с ра­бо­та­та си

за­поч­вам да гра­дя до­ве­рие и уве­ре­ност, че ви­нар­с­ка­та из­ба „Зла­тен Ро­жен“са­мо след крат­ко вре­ме ще ста­не ед­на от три­те най-доб­ри в Бъл­га­рия.

Как мо­же­те да пос­тиг­не­те та­къв ре­зул­тат със „Зла­тен Ро­жен“?

Дой­дох тук, в до­ли­на­та на Ст­ру­ма, ка­то след­вах моя ха­рак­тер. Обик­но­ве­но се дви­жа ка­то тай­фун – по­ми­там не­нуж­но­то и ос­та­ва са­мо здра­во­то, жиз­не­но­то, ста­бил­но­то. Във ви­нар­с­кия биз­нес хо­ри­зон­тът е по­не 30 го­ди­ни нап­ред. За доб­ри­те ло­зя, ко­и­то са в ос­но­ва­та, тряб­ват хо­ра, от­во­ре­ни към тра­ди­ци­я­та, но и към но­вос­ти­те. Пред­с­тои да съз­да­дем но­ви ло­зя, да тес­т­ва­ме но­ви сор­то­ве и до­ри да опи­та­ме да нап­ра­вим пен­ли­ви ви­на. Тук на ед­но мяс­то е съб­ран по­тен­ци­а­лът на те­ро­а­ра, на ве­че съз­да­де­ни­те ло­зя, на от­лич­на­та ви­нар­с­ка из­ба и на съв­ре­мен­но­то уп­рав­ле­ние на биз­не­са.

С кол­ко ло­зя раз­по­ла­га­те във ВИ „Зла­тен Ро­жен“?

През ми­на­ла­та го­ди­на Ма­ру­ся Оси­ков­с­ка за­ку­пи ви­нар­с­ка из­ба „Ст­ри­мон“с 54 хек­та­ра зе­мя и ло­зя. Се­га има­ме об­що 74 хек­та­ра. Осем­де­сет про­цен­та от ло­зя­та са с чер­ве­но гроз­де – Ка­бер­не со­ви­ньон, Мер­ло, Си­ра, Сан­джо­ве­зе, Не­би­о­ло. Мно­го важ­ни са мес­т­ни­те чер­ве­ни сор­то­ве от Ши­ро­ка мел­ниш­ка ло­за, Мел­ниш­ки ру­бин, Мел­ник 55 и Сан­дан­с­ки мис­кет. Има­ме сво­бод­ни 10 хек­та­ра зе­мя и та­зи го­ди­на ще са­дим Сан­дан­с­ки мис­кет, Мус­кат ото­нел, Ши­ро­ка мел­ниш­ка. До­го­ди­на ще опи­та­ме с Ди­мят и Мав­руд. За „Зла­тен Ро­жен“е важ­но да мис­ли за ко­ре­ни­те на бъл­гар­с­ко­то ви­нар­с­т­во, а те са в бъл­гар­с­ки­те сор­то­ве. Бъ­де­ще­то е на мес­т­ни­те бъл­гар­с­ки сор­то­ве и ще им от­да­ва­ме все по­ве­че вни­ма­ние. Ще бъ­де фан­тас­тич­но да се ра­бо­ти с Мав­руд в на­со­ка пен­ли­ви ви­на.

Ка­къв е ка­па­ци­те­тът на ви­нар­с­ка­та из­ба?

Пре­ра­бот­ва­ме 177 то­на гроз­де и про­из­веж­да­ме око­ло 100 000 бу­тил­ки. В бъ­де­ще ще дос­тиг­нем око­ло 500 000 бу­тил­ки. През 2018 г. ще из­г­ра­дим но­ва из­ба бли­зо до съ­щес­т­ву­ва­ща­та, за да пос­тиг­нем та­зи цел. В дъ­бо­ви бъч­ви от­ле­жа­ват 22 500 лит­ра ви­но. То­ва са на­ши­те пър­вок­лас­ни ви­на.

Как ще оце­ни­те най-доб­ри­те ви­на на „Зла­тен Ро­жен“?

По аме­ри­кан­с­ка­та сис­те­ма още се­га ня­кои ви­на ще имат 90 точ­ки. Мо­жем и ще пос­тиг­нем по­ве­че от 90 точ­ки. По аме­ри­кан­с­ка­та сис­те­ма то­ва мо­же да ста­не, ко­га­то на­ши ви­на се про­да­дат в САЩ. Убе­ден съм, че и то­ва ще ста­не.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.