MEMORY PENDANT LIGHT

Capital - - SHOPPING -

Ня­ко­га в Бъл­га­рия бо­хем­с­ки­ят крис­тал бе­ше ста­тус сим­вол в до­мо­ве­те. Че­хия и до днес ос­та­ва сред най­доб­ри­те про­из­во­ди­те­ли на лам­пи в све­та, сред ко­и­то е Brokis – ком­па­ния, по­пу­ляр­на с фи­на­та си из­ра­бот­ка и с ин­те­рес­ния си ди­зайн. Се­ри­я­та Memory Pendant Light е за­бав­но и из­не­над­ва­що ре­ше­ние за та­ва­ни и сте­ни, ко­е­то връ­ща към без­г­ри­жи­е­то на дет­с­т­во­то. Пред­ла­га се в три раз­ме­ра и раз­но­об­ра­зие от цве­то­ве. Връв­чи­ци­те слу­жат за включ­ва­не и из­к­люч­ва­не на свет­ли­на­та. Це­на: 325 – 600 лв. в за­ви­си­мост от раз­ме­ра от Ма­га­зин N8

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.