29.01

Capital - - КАЛЕНДАР -

За стре­са и ра­бо­те­щия чо­век. Как стре­сът вли­яе на тя­ло­то, как­во пред­с­тав­ля­ва умо­ра­та, как­ви са пос­ле­ди­ци­те от син­д­ро­ма на пре­га­ря­не­то в дъл­гос­ро­чен план вър­ху биз­не­са – па­нел от пси­хо­те­ра­пев­ти и HR спе­ци­а­лист в крат­ки лек­ции ще да­дат от­го­вор на те­зи и дру­ги въп­ро­си в пър­ва­та те­ма в це­ло­го­диш­ния про­ект “Пси­хо­те­ра­пи­я­та е за все­ки” на прос­т­ран­с­т­во hOUR SPACE. Би­ле­ти от EPAYGO.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.