1 – 20.02

Capital - - КАЛЕНДАР -

Из­лож­ба. 100 гра­фич­ни ори­ги­на­ла на ху­дож­ни­ци от Бъл­га­рия, Ев­ро­па и све­та са съб­ра­ни в из­лож­ба­та „Ше­дьов­ри от Фон­да на Меж­ду­на­род­но­то би­е­на­ле на гра­фи­ка­та, Вар­на“. Тук мяс­то на­ми­рат твор­би­те на ху­дож­ни­ци от во­де­щи­те све­тов­ни гра­фич­ни шко­ли, с при­нос за раз­ви­ти­е­то на гра­фи­ка­та през вто­ра­та по­ло­ви­на на ХХ и на­ча­ло­то на ХХI век. Ек­с­по­зи­ци­я­та ще бъ­де пред­с­та­ве­на във Вар­на, Ве­ли­ко Тър­но­во и Со­фия.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.