31.01

Capital - - КАЛЕНДАР -

С „Праш­ка“в ръ­ка. Пред­с­та­вя­не на но­во из­да­ние на ро­ма­на на „Йор­дан Ра­дич­ков“„Праш­ка“с офор­м­ле­ние на ху­дож­нич­ка­та Ива Ди­мит­ро­ва и пос­лес­лов, на­пи­сан от Ра­дич­ков през 1994 г. След пред­с­та­вя­не­то ще има

В ма­га­зин „Casavino Ско­бе­лев“. Дру­ги­те да­ти са 7, 21, 28 фев­ру­а­ри, 7, 14, 21, 28 март, 4, 11 ап­рил. От 18:30 до 20:30 ч, так­са: 300 лв., за­пис­ва­ния на skobelev@ casavino.bg.

В Град­с­ка ху­до­жес­т­ве­на га­ле­рия „Бо­рис Ге­ор­ги­ев“- Вар­на.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.