Кос­ми­чес­ки­ят урок

На Илън Мъск

Capital - - #06 -

M“Made on Earth by humans” - “Нап­ра­ве­на на Зе­мя­та от хо­ра”. То­ва пи­ше на елек­т­ро­мо­би­ла, кой­то SpaceX из­с­т­ре­ля във втор­ник в от­к­ри­тия Кос­мос с най-мощ­на­та ра­ке­та, из­пол­з­ва­на от чо­ве­чес­т­во­то в мо­мен­та. Ко­ла­та, как­то мо­же би зна­е­те, е пър­ва­та Tesla на Илън Мъск - ос­но­ва­те­лят и на кос­ми­чес­ка­та ком­па­ния, и на та­зи за елек­т­ро­мо­би­ли. Зад во­ла­на е ма­не­кен на кос­мо­навт - Стар­мен, об­ле­чен в нас­ко­ро раз­ра­бо­те­ния ска­фан­дър на SpaceX. На ек­ра­на на ко­ла­та е из­пи­са­но “Don’t panic” - ду­ми­те от ко­ри­ца­та на фан­тас­тич­ния ро­ман „Пъ­те­во­ди­тел на га­лак­ти­чес­кия сто­па­джия“. От ко­ло­ни­те се “чу­ва” (все пак в Кос­мо­са ня­ма зву­ци) пе­сен­та на Дей­вид Ба­уи Space Oddity.

Из­во­ди­те от та­зи ис­то­рия са мно­го и всич­ки­те са впе­чат­ля­ва­щи. Из­с­т­рел­ва­не­то на­ис­ти­на не пос­тиг­на всич­ки­те си це­ли, но в меж­дуп­ла­нет­но­то прос­т­ран­с­т­во бя­ха из­ве­де­ни то­но­ве вдъх­но­ве­ние.

Илън Мъск по­ка­за наг­лед­но на це­лия свят, че меч­ти­те мо­гат да бъ­дат пос­ти­га­ни, ко­га­то за­ра­зиш с тях по­не още ня­кол­ко хи­ля­ди, ко­и­то упо­ри­то ра­бо­тят в ед­на по­со­ка. Пър­ви­те ус­пе­хи в Кос­мо­са бя­ха пос­тиг­на­ти за­ра­ди над­п­ре­ва­ра­та във въ­о­ръ­жа­ва­не­то меж­ду САЩ и СССР. Се­га прог­ре­сът ид­ва от час­т­на ком­па­ния. Ма­кар и да е час­тич­но фи­нан­си­ран от­но­во с пуб­лич­ни па­ри, дви­га­те­лят на тех­но­ло­гич­но­то раз­ви­тие се­га не е съз­да­ва­не­то на но­ви оръ­жия, а ко­мер­си­а­ли­за­ци­я­та на Кос­мо­са и на­ма­ля­ва­не­то на це­ни­те за дос­тъп до не­го.

Пла­но­ве­те на Мъск, свър­за­ни със SpaceX и Tesla, се сб­лъс­к­ват с мно­го скеп­ти­ци­зъм. Кос­ми­чес­ка­та ком­па­ния на­ис­ти­на е за­ви­си­ма от дър­жав­но фи­нан­си­ра­не, а та­зи за елек­т­ро­мо­би­ли­те мо­же и ни­ко­га да не из­ле­зе на пе­чал­ба. И две­те оба­че про­ме- нят све­та, в кой­то жи­ве­ем. Тях­на­та цел, как­то и на дру­ги­те ком­па­нии на Мъск, не е (са­мо) пе­чал­ба­та, а ка­та­ли­зи­ра­не на ре­во­лю­ци­я­та - да про­ме­нят ра­ди­кал­но част от жи­во­та на хо­ра­та, та­ка че да го нап­ра­вят по-удо­бен. И не­за­ви­си­мо от чис­то тър­гов­с­ки­те ре­зул­та­ти на SpaceX и Tesla, те ве­че нап­ра­ви­ха све­та по-раз­ли­чен. То­ва е урок, кой­то мно­го от съв­ре­мен­ни­те пред­п­ри­е­ма­чи все по-чес­то заб­ра­вят - че ус­пе­хът е най-вку­сен, ко­га­то ос­вен пе­чал­ба се съз­да­ва още стой­ност и сми­съл.

Те­зи те­ми по­ня­ко­га из­г­леж­дат по­тис­ка­що да­леч­ни за Бъл­га­рия, но ис­ти­на­та е, че стра­на­та ни не е из­ця­ло изо­ли­ра­на от мо­дер­ност­та. Дру­га ре­во­лю­ция, ко­я­то се случ­ва в мо­мен­та - та­зи на крип­то­ва­лу­ти­те, пре­диз­ви­ка тук ис­тин­с­ка трес­ка за зла­то. Ев­ти­ни­ят ток в Бъл­га­рия и же­ла­ни­е­то за ско­рос­т­ни пе­чал­би бър­зо нап­ра­ви­ха до­би­ва и тър­гу­ва­не­то на крип­то­ва­лу­ти дос­та по­пу­ляр­но. На стр. 11-20 мо­же да ви­ди­те как­ви са ма­ща­би­те на крип­тот­рес­ка­та, как­то и обяс­не­ние на по-по­пу­ляр­ни­те тер­ми­ни.

Бъл­гар­с­ки­ят биз­нес за­се­га е да­леч от кос­ми­чес­кия раз­мах на Мъск, но през та­зи сед­ми­ца в не­го се случ­ват срав­ни­тел­но го­ле­ми съ­би­тия. По всич­ко ли­чи, че но­ви­ят соб­с­т­ве­ник на “Те­ле­нор” тук ще бъ­де чеш­ки­ят биз­нес­мен Петр Кел­нер, кой­то има шан­со­ве да ку­пи и най-го­ля­ма­та бъл­гар­с­ка ме­дий­на ком­па­ния - гру­па­та око­ло “Но­ва те­ле­ви­зия”.

Пак та­зи сед­ми­ца съз­да­те­ли­те на вто­рия фонд за рис­ко­ви ин­вес­ти­ции в стар­ти­ра­щи ком­па­нии Eleven обя­ви­ха, че са съб­ра­ли из­ця­ло час­тен ка­пи­тал в раз­мер на 6 млн. ев­ро ( на стр. 44). То­ва ще е един от фон­до­ве­те, ко­и­то в след­ва­щи­те го­ди­ни пла­ни­рат да вло­жат де­сет­ки ми­ли­о­ни в но­ви ком­па­нии. На­деж­да­та е, че след не мно­го вре­ме и от Бъл­га­рия мо­же да се ро­ди ком­па­ния, на чий­то про­дукт да пи­ше “Made on Earth by humans”.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.