Гайд към све­та на крип­то­ва­лу­ти­те

Capital - - Съдържание #06 -

Как­во е блок­чейн, как се вли­за на то­зи пазар, как се тър­гу­ва, за как­во да се вни­ма­ва...

мес­та се чу­ват и ис­ка­ния за заб­ра­ни. Ки­тай е мо­же би най-го­ре­щи­ят при­мер. Та­мош­ни­те уп­рав­ни­ци са ре­ши­ли кар­ди­нал­но да прек­ра­тят тър­го­ви­я­та с крип­то­ва­лу­ти, ка­то ог­ра­ни­чат дос­тъ­па до всич­ки сай­то­ве (вклю­чи­тел­но чуж­дес­т­ран­ни), ко­и­то пред­ла­гат та­ка­ва. Ед­ни от най-го­ле­ми­те бан­ки в све­та ЈРМ­о­rg­аn Сh­а­ѕе, Ва­nk оf Аm­е­rі­са, Сіtіgr­о­uр и Ll­о­у­dѕ Ва­nkіng Gr­о­uр обя­ви­ха, че заб­ра­ня­ват за­ку­пу­ва­не­то на как­ви­то и да би­ло крип­то­ва­лу­ти чрез из­да­де­ни­те от тях кре­дит­ни кар­ти. В та­зи ли­ния се вклю­чи и со­ци­ал­на­та мре­жа Facebook, ко­я­то обя­ви, че ще спре раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на рек­ла­ми, про­мо­ти­ра­щи крип­то­ва­лу­ти­те или тър­го­ви­я­та с тях.

По вре­ме на све­тов­ния ико­но­ми­чес­ки фо­рум в Да­вос в края на яну­а­ри глав­ни­ят из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на UBS Ак­сел Ве­бер нап­ри­мер за­я­ви, че хо­ра­та, ко­и­то не раз­би­рат на­пъл­но те­зи про­дук­ти, тряб­ва да бъ­дат за­щи­те­ни от по­доб­ни ин­вес­ти­ции, тъй ка­то при евен­ту­ал­ни ще­ти в бъ­де­ще ви­на­та от­но­во ще бъ­де хвър­ле­на вър­ху фи­нан­со­ва­та ин­с­ти­ту­ция, ко­я­то е про­да­ла по­до­бен про­дукт на свой кли­ент. Ми­ли­ар­де­рът Уо­рън Бъ­фет пък е ка­те­го­ри­чен, че не би ин­вес­ти­рал в крип­то­ва­лу­ти въп­ре­ки го­ле­ми­те въз­мож­нос­ти за пе­чал­би.

Кон­сул­тан­ти­те от Ernst & Young съ­що из­ка­за­ха сво­и­те по­доз­ре­ния към то­зи сег­мент и по-кон­к­рет­но за пър­вич­но­то пред­ла­га­не на мо­не­ти (ICO). Спо­ред тях съ­щес­т­ву­ва се­ри­о­зен риск от ки­бер­п­рес­тъп­ле­ния, тъй ка­то към мо­мен­та та­зи дей­ност не под­ле­жи на ни­как­ви ре­гу­ла­ции. В та­зи връз­ка пред­се­да­те­лят на аме­ри­кан­с­ка­та ко­ми­сия по цен­ни­те кни­жа и бор­си­те Джей Клей­тън съ­об­щи, че в ко­ми­си­я­та са по­лу­чи­ли по­доб­ни "сму­ща­ва­щи" до­ка­за­тел­с­т­ва.

Все по-си­гур­но из­г­леж­да, че те­ма­та за на­ла­га­не­то на гло­бал­ни ре­гу­ла­ции вър­ху ди­ги­тал­ни­те ва­лу­ти и ICO ще бъ­де сред ос­нов­ни­те на пред­с­то­я­ща­та сре­ща на Г20 в Ар­жен­ти­на по-къс­но през та­зи го­ди­на.

Вяр­ва­щи­те в бъ­де­ще­то на ди­ги­тал­ни­те ва­лу­ти оба­че не се при­тес­ня­ват от изяв­ле­ния. Те­зи хо­ра виж­дат в крип­то­па­ри­те но­во гло­бал­но сред­с­т­во за раз­п­ла­ща­ния и вза­и­мо­дейс­т­вие и иг­но­ри­рат всич­ки пре­дуп­реж­де­ния за опас­нос­ти­те, свър­за- ни с тях. Те виж­дат де­цен­т­ра­ли­зи­ра­на­та блок­чейн тех­но­ло­гия ка­то древ­ног­ръц­ка хид­ра - от­ряз­ва­не­то на гла­ва­та й не во­ди до смърт, а до по­я­ва­та на две но­ви. За раз­ли­ка от всич­ки ос­та­на­ли сис­те­ми при та­зи ня­ма ин­с­ти­ту­ция, ръ­ко­во­ди­тел или гру­па от хо­ра, чи­е­то пре­мах­ва­не да я уни­що­жи.

Ле­ген­дар­ни­ят пред­п­ри­е­мач от Си­ли­ци­е­ва­та до­ли­на Тим Дрей­пър нап­ри­мер смя­та, че са­мо след ня­кол­ко го­ди­ни пла­ща­не­то на хам­бур­гер или ка­фе с крип­то­ва­лу­ти ще е не­що нор­мал­но за це­лия свят. Той е на мне­ние, че за крип­то­ва­лу­ти­те пред­с­то­ят още мно­го вър­хо­ве и спа­до­ве, но с вре­ме­то те ще про­ме­нят све­тов­ния и фи­нан­со­вия пазар.

Иван Нен­ков виж­да и друг по­зи­ти­вен факт - в ед­на дър­жа­ва, къ­де­то фи­нан­со­во­то обу­че­ние е на мно­го нис­ко ни­во, са­мо­о­бу­че­ни­е­то на мно­зи­на в ло­ги­ка­та на финансовите па­за­ри се­га е ак­тив са­мо по се­бе си. "Те се учат, не ги е страх, как­то при ва­лут­ни­те па­за­ри, къ­де­то смя­тат, че са изос­та­на­ли мно­го. И виж­дат как ра­бо­ти па­за­рът в чист вид - тър­се­не­то сре­ща пред­ла­га­не­то", каз­ва той.

Бъ­де­ще­то, но не през ро­зо­ви очи­ла

Та­зи го­ди­на се очак­ва да бъ­де ре­ша­ва­ща за ди­ги­тал­ни­те ва­лу­ти. От ед­на стра­на, мо­же би ще ста­нем сви­де­те­ли на въ­веж­да­не­то на гло­бал­ни ре­гу­ла­ции вър­ху тях, а от дру­га - ня­кои проекти мо­же да до­ка­жат, че на­ис­ти­на са ус­пеш­ни.

Ру­мен за­се­га не мис­ли да се от­каз­ва от до­маш­на­та си ми­на за Ethereum, ни­то да про­да­ва бит­кой­ни­те си. "Не си на за­гу­ба, до­ка­то не про­да­деш на за­гу­ба", каз­ва той. Спо­ред не­го, а и спо­ред мно­го дру­ги крип­то­ен­ту­си­ас­ти, спе­ку­ла­та, на ко­я­то ста­нах­ме сви­де­те­ли през де­кем­в­ри 2017 г., ня­ма да се пов­то­ри и па­за­рът ще се нор­ма­ли­зи­ра. Ако оба­че ги ня­ма без­раз­съд­но­то вла­га­не на сред­с­т­ва и бър­зи­те пе­чал­би, ще ги има ли въ­об­ще крип­то­ва­лу­ти­те? Ще има ли кой да ги ко­пае, ако ня­ма кой да ги ку­пу­ва? Оп­рав­да­ни ли ще са раз­хо­ди­те за до­бив при нис­ки­те це­ни на мо­не­ти­те? Ка­те­го­рич­ни от­го­во­ри на те­зи въп­ро­си ня­ма. А Ру­мен е ка­те­го­ри­чен, че до­ка­то мо­же да си го поз­во­ли, ще про­дъл­жи да се за­ни­ма­ва с ди­ги­тал­ни ва­лу­ти, не­за­ви­си­мо да­ли пе­че­ли или гу­би към да­де­ния мо­мент.

# 1

Как­во всъщ­ност е блок­чейн

Пре­ди поч­ти ця­ло де­се­ти­ле­тие Са­то­ши

На­ка­ма­то, ми­тич­ни­ят съз­да­тел на Bitcoin, пред­с­та­вя до­ку­мент от ед­ва осем стра­ни­ци, в кой­то се опис­ва как па­ри­те мо­гат да бъ­дат де­цен­т­ра­ли­зи­ра­ни. То­га­ва мал­ци­на му об­ръ­щат вни­ма­ние, а още по-мал­ко са те­зи, ко­и­то раз­би­рат по­тен­ци­а­ла на на­пи­са­но­то. В дейс­т­ви­тел­ност На­ка­мо­то не прос­то е обяс­нил как все­ки би мо­гъл да ус­та­но­ви кон­т­рол вър­ху сред­с­т­ва­та си, а е пред­ло­жил из­ця­ло нов на­чин за си­гур­но сът­руд­ни­чес­т­во меж­ду на­пъл­но не­поз­на­ти хо­ра или фир­ми - блок­чейн тех­но­ло­ги­я­та (blockchain), на­ри­ча­на още у нас „бло­ко­ва ве­ри­га“.

Ка­за­но най-прос­то, блок­чейн е ог­ром­на, неп­ре­къс­на­то на­рас­т­ва­ща ба­за от дан­ни, ко­я­то има две за­бе­ле­жи­тел­ни свойс­т­ва. Пър­во­то е, че вед­нъж въ­ве­де­ни в нея, дан­ни­те ни­ко­га по­ве­че не мо­гат да бъ­дат про­ме­ня­ни или из­т­ри­ва­ни. Дру­га­та важ­на ха­рак­те­рис­ти­ка е, че ня­ма чо­век или ор­га­ни­за­ция, ко­и­то да уп­рав­ля­ват та­зи ба­за дан­ни. Тя е де­цен­т­ра­ли­зи­ра­на в хи­ля­ди ин­ди­ви­ду­ал­ни струк­ту­ри и вся­ка от тях има пъл­но ко­пие от ин­фор­ма­ци­я­та.

Точ­но за­то­ва тех­но­ло­ги­я­та, ко­я­то по един или друг на­чин стои зад всич­ки крип­то­ва­лу­ти, на прак­ти­ка пре­мах­ва не­об­хо­ди­мост­та от бан­ки и цен­т­ра­ли­зи­ра­ни кли­рин­го­ви опе­ра­ции. Вмес­то тях за пот­вър­ж­да­ва­не на тран­зак­ци­и­те се раз­чи­та на всич­ки чле­но­ве на мре­жа­та, ко­и­то ги от­ра­зя­ват в соб­с­т­ве­ни­те си де­цен­т­ра­ли­зи­ра­ни ко­пия от ис­то­ри­я­та на тран­зак­ци­и­те на та­зи мре­жа. Кой­то пръв под­пе­ча­та ин­фор­ма­ци­я­та (зат­во­ри да­ден блок), по­лу­ча­ва въз­наг­раж­де­ние - из­вес­т­на су­ма крип­то­па­ри.

# 2

Как­во е бит­койн, ете­ри­ум и ри­пъл

То­ва са три­те най-раз­п­рос­т­ра­не­ни крип­то­ва­лу­ти по обем тър­го­вия. Те се раз­ли­ча­ват по тех­но­ло­ги­и­те зад тях. Кон­к­рет­но при Bitcoin (BTC) ма­те­ма­ти­чес­ки­ят мо­дел е та­къв, че въз­мож­но­то ко­ли­чес­т­во

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.