Eleven на квад­рат

Capital - - Съдържание #06 - ав­тор Сир­ма Пен­ко­ва | sirma.penkova@capital.bg

Вто­ри­ят фонд за рис­ко­ви ин­вес­ти­ции в стар­ти­ра­щи ком­па­нии Eleven ве­че има наб­ран из­ця­ло час­тен ка­пи­тал от 6 млн. ев­ро

→ Вто­ри­ят фонд за рис­ко­ви ин­вес­ти­ции в стар­ти­ра­щи ком­па­нии Eleven ве­че има наб­ран из­ця­ло час­тен ка­пи­тал от 6 млн. ев­ро.

→ Пар­т­ньо­ри­те, сред ко­и­то ве­че е и съ­ос­но­ва­те­лят на “Те­ле­рик” Ва­сил Тер­зи­ев, ще ра­бо­тят по нов мо­дел за по-про­дъл­жи­тел­на под­к­ре­па на ком­па­ни­и­те.

АА­ко след­ва­ме пред­п­ри­е­ма­чес­ко­то пра­ви­ло, че за до­каз­ва­не­то на нов биз­нес мо­дел в пазарни ус­ло­вия на ед­на фир­ма са не­об­хо­ди­ми пет-шест го­ди­ни, фон­дът за рис­ко­ви ин­вес­ти­ции Eleven Ventures е на пра­га на го­ля­мо­то си из­рас­т­ва­не. С вло­же­ни об­що 12 млн. ев­ро в над 115 фи­нан­си­ра­ни стар­ти­ра­щи ком­па­нии от Централна и Из­точ­на Ев­ро­па, мно­го на­у­че­ни уро­ци и под­но­вен екип вто­ри­ят фонд Eleven е ве­че факт. То­зи път оба­че той раз­чи­та из­ця­ло на час­т­ни ин­вес­ти­то­ри, съб­ра­ли до мо­мен­та пор­т­фейл от 6 млн. ев­ро, а в уп­рав­ле­ни­е­то им към до­се­гаш­ни­те пар­т­ньо­ри Да­ни­ел То­мов и Ивай­ло Си­мов се при­съ­е­ди­ня­ва и съ­ос­но­ва­те­лят на соф­ту­ер­на­та ком­па­ния “Те­ле­рик” и “Те­ле­рик Ака­де­мия” Ва­сил Тер­зи­ев.

По­рас­на­ла­та еко­сис­те­ма

Пре­ди пет го­ди­ни, ко­га­то стар­тъп еко­сис­те­ма­та в Бъл­га­рия за­поч­ва­ше да се раз­ви­ва, пър­ви­те учас­т­ни­ци в нея в ли­це­то на ин­вес­ти­то­ри, мен­то­ри и пред­п­ри­е­ма­чи бя­ха из­п­ра­ве­ни пред пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во­то да на­чер­та­ят стъп­ки­те, по ко­и­то стар­ти­ра­щи­те ком­па­нии след то­ва да ми­нат. За­то­ва и все­ки тър­се­ше сво­е­то място във ве­ри­га­та, къ­де­то мо­же да бъ­де най-по­ле­зен на об­щ­ност­та. То­га­ва фон­дът Eleven зае мо­же би ед­на от най-рис­ко­ви­те по­зи­ции в еко­сис­те­ма­та, а имен­но да под­к­ре­пя ком­па­нии с проекти още са­мо на хар­тия. С пор­т­фейл, оси­гу­рен от Ев­ро­пейс­кия ин­вес­ти­ци­о­нен фонд (ЕИФ) по прог­ра­ма JEREMIE, пар­т­ньо­ри­те то­га­ва Да­ни­ел То­мов, Ивай­ло Си­мов и Ди­лян Ди­мит­ров ин­вес­ти­ра­ха 12 млн. ев­ро в стар­тъ­пи през об­що де­вет ин­вес­ти­ци­он­ни про­зо­ре­ца. Па­ра­лел­но в ком­па­нии в по-нап­ред­нал етап от раз­ви­ти­е­то си ин­вес­ти­ра­ше и дру­ги­ят фонд - LAUNCHub, с 9 млн. ев­ро от ЕИФ.

Мал­ка част от фи­нан­си­ра­ни­те ком­па­нии се­га са на пе­чал­ба, ко­е­то е нор­мал­но за ед­на мла­да стар­тъп сис­те­ма. Се­ри­оз­ни­ят плюс е, че Eleven ус­пя да спе­че­ли до­ве­ри­е­то на час­т­ни ин­вес­ти­то­ри, ко­и­то по­вяр­ва­ха в иде­я­та за ук­реп­ва­не и раз­ви­тие на стар­тъп еко­сис­те­ма­та. Във въз­мож­нос­ти­те на мла­ди­те пред­п­ри­е­ма­чи по­вяр­ва и Ва­сил Тер­зи­ев, кой­то от ня­кол­ко го­ди­ни ин­вес­ти­ра и по­ма­га на стар­ти­ра­щи ком­па­нии, а в края на 2017 г. ста­на и офи­ци­ал­но част от Eleven. То­га­ва от фон­да из­ле­зе тре­ти­ят ос­но­ва­тел, Ди­лян Ди­мит­ров, кой­то ще се за­ни­ма­ва с дру­ги проекти. Та­ка но­ви­ят екип, със­та­вен от об­що 6-има ду­ши, пос­та­ви ос­но­ви­те на вто­рия фонд Eleven, в кой­то ще при­ло­жи на­у­че­ни­те от пос­лед­ни­те пет го­ди­ни уро­ци.

Но­ви­ят мо­дел

След про­уч­ва­не на стар­тъп еко­сис­те­ма­та в ре­ги­о­на пар­т­ньо­ри­те във фон­да ус­та­но­вя­ват, че още в на­ча­ло­то стар­ти­ра­щи­те ком­па­нии имат нуж­да от три не­ща - ин­ди­ви­ду­а­лен под­ход, про­дъл­жи­тел­на мен­тор­с­ка прог­ра­ма и, раз­би­ра се, по-дъл­го фи­нан­си­ра­не. Имен­но на те­зи раз­би­ра­ния стъп­ва Eleven 2.0.

“Мо­де­лът, кой­то при­ла­гах­ме в пър­вия фонд - да ра­бо­тим с ком­па­ни­и­те на гру­пи, ве­че не е тол­ко­ва адек­ва­тен за сре­да­та. Пред­п­ри­е­ма­чи­те имат раз­лич­ни нуж­ди по раз­лич­но вре­ме, за­то­ва при вто­рия Eleven ще из­г­раж­да­ме ин­ди­ви­ду­а­лен план за раз­ви­тие на все­ки стар­тъп”, обяс­ня­ва пред “Ка­пи­тал” Да­ни­ел То­мов.

Ма­кар пар­т­ньо­ри­те и мен­то­ри­те във фон­да да ра­бо­тят са­мос­то­я­тел­но с все­ки нов стар­тъп в пор­т­фо­ли­о­то им, мла­ди­те ком­па­нии от­но­во ще се раз­ви­ват под един пок­рив. Та­ка те ще имат дос­тъп до до­пъл­ни­тел­ни ус­лу­ги ка­то мар­ке­тинг, про­даж­би, прав­на и стра­те­ги­чес­ка по­мощ. Спо­ред То­мов най-цен­но­то в съ­би­ра­не­то на всич­ки фир­ми на ед­но място е опи­тът, кой­то спо­де­лят по­меж­ду си. “Най-мно­го се учи от дру­ги пред­п­ри­е­ма­чи, за­що­то мла­ди­те ком­па­нии имат нуж­да от прак­ти­чес­ки поз­на­ния, не от те­о­ре­тич­ни пос­та­нов­ки - да им да­де съ­вет ня­кой, кой­то

ве­че е из­вър­вял пъ­тя”, до­ба­вя той. Дру­га раз­ли­ка е, че вре­ме­то, ко­е­то все­ки стар­тъп ще пре­ка­ра “под кри­ло­то” на фон­да, не е ог­ра­ни­че­но, а спо­ред Ва­сил Тер­зи­ев най-доб­ре е то да про­дъл­жи, до­ка­то пред­п­ри­е­ма­чи­те на­ме­рят след­ва­щия си ин­с­ти­ту­ци­о­на­лен ин­вес­ти­тор, с кой­то да про­дъл­жат ак­тив­на­та си ра­бо­та.

За фи­нан­со­ва под­к­ре­па на но­ви­те стар­тъ­пи Eleven 2.0 за­поч­ва с пор­т­фейл от 6 млн. ев­ро, а очак­ва­ни­я­та на еки­па са су­ма­та да по­рас­не. Сред­с­т­ва­та са набрани из­ця­ло от час­т­ни ин­вес­ти­то­ри. По ду­ми­те на пар­т­ньо­ри­те във фон­да сред тях има как­то тех­но­ло­гич­ни пред­п­ри­е­ма­чи, уп­ра­ви­те­ли на го­ле­ми ком­па­нии от Бъл­га­рия и САЩ, та­ка и ус­пе­ли пред­п­ри­е­ма­чи от тра­ди­ци­он­на­та ико­но­ми­ка, ко­и­то ис­кат да на­у­чат и внед­рят по­ве­че тех­но­ло­гии в биз­не­са си. Сред про­ме­ни­те в стра­те­ги­я­та на фон­да е и оси­гу­ря­ва­не­то на про­дъл­жи­те­лен ка­пи­тал за раз­ви­тие на биз­не­са за от 9 до 18 ме­се­ца, вмес­то да бъ­де стро­го раз­де­лен на ин­вес­ти­ци­он­ни рун­до­ве. “Да­ва­не­то на от­дел­ни су­ми ка­ра пред­п­ри­е­ма­ча да мис­ли са­мо за след­ва­щия рунд на фи­нан­си­ра­не и как да оце­лее до не­го, вмес­то да мис­ли за то­ва как да раз­вие биз­не­са си. За­то­ва и ис­ка­ме да оси­гу­рим си­гур­ност на стар­тъ­пи­те”, обяс­ня­ва Тер­зи­ев. Спо­ред То­мов пре­ди пет го­ди­ни фи­нан­си­ра­не­то с мал­ки су­ми на оп­ре­де­лен пе­ри­од е би­ло след­с­т­вие от нис­ка­та то­га­ва лик­вид­ност и кон­сер­ва­ти­зъм към не­поз­на­та­та ма­те­рия. “Ин­вес­ти­то­ри­те се при­тес­ня­ва­ха да­ли ня­ма да да­дат мно­го па­ри и ис­ка­ха да ви­дят как се раз­ви­ват ком­па­ни­и­те във вре­ме­то, но всъщ­ност ве­че всич­ки ус­та­но­ви­ха, че не­до­фи­нан­си­ра­не­то на един стар­тъп мо­же да се ока­же го­лям проб­лем за раз­ви­ти­е­то му”, до­пъл­ва той.

От­во­ре­ни за мла­ди тех­но­ло­гич­ни ком­па­нии

Еки­път на Eleven 2.0 ще раз­г­леж­да стар­ти­ра­щи ком­па­нии, ко­и­то из­пол­з­ват тех­но­ло­гии за внед­ря­ва­не­то на по­доб­ре­ния в раз­лич­ни ин­дус­т­рии. Имен­но за­ра­ди то­ва и фо­кус на фон­да ще бъ­дат стар­тъ­пи с b2b про­дук­ти и ус­лу­ги. “Ще гле­да­ме мал­ко по-зре­ли ком­па­нии с про­то­тип, ко­и­то са ва­ли­ди­ра­ли иде­я­та си, имат раз­го­вор с по­тен­ци­ал­ни кли­ен­ти, ка­то ще им да­ва­ме мал­ко по­ве­че па­ри и мал­ко по-дъ­лъг хо­ри­зонт за раз­ви­тие”, обяс­ня­ва Ивай­ло Си­мов. За раз­ли­ка от пър­вия фонд Eleven се­га пар­т­ньо­ри­те ще ин­вес­ти­рат в двой­но по-мал­ко на брой стар­тъ­пи - меж­ду 6 и 8 на го­ди­на, и ще бъ­дат от­во­ре­ни за проекти от Бъл­га­рия и Юго­из­точ­на Ев­ро­па, къ­де­то имат из­г­ра­де­на сил­на мре­жа от пар­т­ньор­с­т­ва. “В ре­ги­о­на има мно­го та­лант, кой­то мо­же да про­из­веж­да ре­ше­ния за кор­по­ра­ции, а стра­на­та ни е въз­п­ри­е­ма­на ка­то при­мер за раз­ви­тие на пред­п­ри­е­ма­чес­ка­та еко­сис­те­ма”, каз­ва То­мов и до­пъл­ва, че очак­ва до март да имат ве­че под­гот­ве­ни 2-3 сдел­ки.

Пър­во­на­чал­на­та ин­вес­ти­ция в но­ва ком­па­ния ще бъ­де око­ло 100 хил. ев­ро сре­щу 1012% дял, а пос­лед­ва­що­то фи­нан­си­ра­не мо­же да дос­тиг­не и над 200 хил. ев­ро. Еки­път на Eleven 2.0 оба­че ня­ма да оси­гу­ря­ва пос­лед­ва­щи ин­вес­ти­ции на ком­па­нии от пре­диш­ния фонд, за­що­то спо­ред пар­т­ньо­ри­те те ве­че са на друг, по-нап­ред­нал етап от раз­ви­ти­е­то си. “Ам­би­ци­я­та ни е да бъ­дем си­лен ин­с­т­ру­мент за фор­ми­ра­не на ком­па­нии, ко­и­то след то­ва да по­е­мат дру­ги­те по ве­ри­га­та и да ги до­раз­ви­ят. Съ­щев­ре­мен­но на­ши­ят фо­кус е и вър­ху те­зи пре­ди нас - как да ра­бо­тим с уни­вер­си­те­ти, да из­вър­ш­ва­ме про­уч­ва­ния, за да мо­же да сме бли­зо до иде­и­те, на ко­и­то пос­ле да да­дем шанс да се раз­ви­ят”, ко­мен­ти­ра Ва­сил Тер­зи­ев.

Сред­с­т­ва за фи­нан­си­ра­не на стар­ти­ра­щи ком­па­нии и раз­ви­тие на еко­сис­те­ма­та, из­г­леж­да, ще има през след­ва­щи­те ня­кол­ко го­ди­ни от раз­лич­ни из­точ­ни­ци. В края на 2016 г. LAUNCHub Ventures стар­ти­ра вто­ри фонд, кой­то раз­по­ла­га с 15 млн. ев­ро от ЕИФ, но прив­ле­че и още мал­ко над 3 млн. ев­ро от час­т­ни ин­вес­ти­то­ри в Бъл­га­рия, ко­и­то да ин­вес­ти­ра до края на 2018 г. ос­нов­но в стар­тъ­пи в seed фа­за. Фон­дът BlackPeak Capital съ­що по­лу­чи 15 млн. ев­ро от ЕИФ, ко­и­то ще из­пол­з­ват за до­фи­нан­си­ра­не на ком­па­нии от пор­т­фо­ли­о­то им. Не­съм­не­но оба­че най-го­лям ка­пи­тал за ин­вес­ти­ции има дър­жав­ни­ят Фонд на фон­до­ве­те, кой­то ще раз­де­ли 51 млн. ев­ро на три по­мал­ки фон­да, все­ки с раз­ли­чен фо­кус на ин­вес­ти­ци­и­те - от ком­па­нии в на­чал­на фа­за до по-нап­ред­на­ли биз­не­си.

Спо­ред пар­т­ньо­ри­те в Eleven 2.0 Бъл­га­рия има всич­ки фун­да­мен­ти да се пре­вър­не в цен­тър за ино­ва­ции в ре­ги­о­на - кри­тич­на ма­са от хо­ра, ка­пи­тал във всич­ки­те му фа­зи, фи­зи­чес­ка ин­ф­рас­т­рук­ту­ра, зна­ния, го­ле­ми съ­би­тия и свър­за­ност с вън­ш­ни еко­сис­те­ми. “То­ва, ко­е­то все още ня­ма, е мно­го го­лям ус­пех, кой­то да се по­ка­же и да слу­жи за при­мер за ос­та­на­ли­те. Но ни очак­ват ин­те­рес­ни го­ди­ни и вяр­вам, че е въп­рос на вре­ме ком­па­ни­и­те да за­поч­нат да бе­ле­жат го­ле­ми ус­пе­хи”, каз­ва в зак­лю­че­ние Тер­зи­ев.

Чи­пе­ва | сним­ка На­деж­да

Q Ивай­ло Си­мов, Да­ни­ел То­мов и Ва­сил Тер­зи­ев са пар­т­ньо­ри­те в но­вия фонд за рис­ко­ви ин­вес­ти­ции

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.