Ико­но­ми­чес­ки­ят мо­дел на Бан­с­ко

Мес­т­ни­ят биз­нес не из­дър­жа кон­ку­рен­ци­я­та на ев­ти­ни­те ту­рис­ти­чес­ки ус­лу­ги след стро­и­тел­ния бум

Capital - - Съдържание #06 - Ав­тор Ве­ли­на Гос­по­ди­но­ва | velina.gospodinova@capital.bg

Мес­т­ни­ят биз­нес не из­дър­жа на ев­ти­ни­те ус­лу­ги на го­ле­ми­те хо­те­ли

АА­ко по­пад­не­те в но­ва­та част на Бан­с­ко, ще се по­чув­с­т­ва­те ка­то в приз­ра­чен град. Ед­но­тип­ни блок­че­та и хо­тел­с­ки ком­п­лек­си, по-го­ля­ма­та част от ко­и­то са не­о­би­та­е­ми. Не­дос­т­ро­е­ни бе­тон­ни кон­с­т­рук­ции със стър­ча­щи ар­ма­тур­ни же­ле­за, ко­и­то сто­ят та­ка от го­ди­ни. Ня­ма ас­фал­ти­ра­ни ули­ци. Ня­ма зе­ле­ни и тър­гов­с­ки пло­щи. Част от пос­т­рой­ки­те ня­мат из­г­ра­де­на ка­на­ли­за­ция и из­ли­ват от­ход­ни­те си во­ди в ка­на­ла за на­по­я­ва­не, кой­то раз­де­ля края на гра­да и но­во­пос­т­ро­е­ни­те апар­т­хо­те­ли в по­ли­те на пла­ни­на­та и се вли­ва след то­ва в ре­ка Мес­та. Спо­ред мес­т­ни­те има и сгра­ди, ко­и­то из­пол­з­ват сеп­тич­ни ями. Квар­та­лът, къ­де­то най-чес­то сре­ща­ни­ят над­пис вър­ху пос­т­ро­е­ни­те и не­до­вър­ше­ни­те сгра­ди е “for sale”, е не­що ка­то гро­зен па­мет­ник на ин­вес­ти­ци­он­на­та глу­пост и же­ла­ни­е­то за бър­зо за­бо­га­тя­ва­не.

Ст­ро­и­тел­ни­ят бум в Бан­с­ко от на­ча­ло­то на 2000 г. съв­пад­на със стъп­ва­не­то на кон­це­си­о­не­ра на ски зо­на­та “Юлен” и обе­ща­ни­я­та му за прев­ръ­ща­не на ку­рор­т­но­то град­че в “све­то­вен” ски цен­тър. Пет­на­де­сет го­ди­ни след то­ва оба­че ре­зул­та­тът е пе­ча­лен.

Ако то­ва е раз­ви­тие

“В ре­зер­ва­ци­он­на­та сис­те­ма booking.com има ре­гис­т­ри­ра­ни око­ло 450 мес­та за нас­та­ня­ва­не в Бан­с­ко”, каз­ва Ян­ка Ра­хо­ва, соб­с­т­ве­ник на ед­на от пър­ви­те къ­щи за гос­ти в гра­да, се­га се­ме­ен хо­тел, и бивш пред­се­да­тел на Съ­ю­за на ту­рис­ти­чес­кия биз­нес в Бан­с­ко. Тя и Ни­ко­ла Вап­ца­ров, друг от мес­т­ни­те хо­те­ли­е­ри, не се при­тес­ня­ват да го­во­рят от­к­ри­то, но по­ве­че­то от соб­с­т­ве­ни­ци­те на се­мей­ни хо­те­ли в гра­да пред­по­чи­тат да не ко­мен­ти­рат или да не бъ­дат ци­ти­ра­ни с ис­тин­с­ки­те им име­на.

Жи­те­ли­те на Бан­с­ко са бли­зо 9000, а лег­ло­ва­та ба­за в гра­да спо­ред мес­т­ни хо­те­ли­е­ри е за меж­ду 18 000 и 20 000 ду­ши. “Ако се до­вър­шат всич­ки за­поч­на­ти сгра­ди, ко­и­то са с из­да­де­ни стро­и­тел­ни раз­ре­ши­тел­ни, мо­же да дос­тиг­не и до 50 000”, смя­та Иван Ива­нов*, кой­то е бил стро­и­те­лен тех­ник по вре­ме­то на ин­вес­ти­ци- он­ния бум. По ду­ми­те му има обек­ти, ко­и­то сто­ят не­до­вър­ше­ни от по­ве­че от 5 го­ди­ни и спо­ред За­ко­на за ус­т­ройс­т­во на те­ри­то­ри­я­та тряб­ва да се съ­бо­рят, но мес­т­на­та власт си зат­ва­ря очи­те. “Са­мо по вре­ме­то на пре­диш­ния кмет Алек­сан­дър Кра­ва­ров се из­да­до­ха око­ло 300 раз­ре­ши­тел­ни за стро­еж на сгра­ди, чи­и­то апар­та­мен­ти тряб­ва­ше да се про­да­ват, но впос­лед­с­т­вие за­ра­бо­ти­ха ка­то апар­т­хо­те­ли”, каз­ва Ива­нов.

Ма­си­ра­но­то зас­т­ро­я­ва­не до­веж­да до срив на це­ни­те на имо­ти­те. “В мо­мен­та про­даж­на­та це­на е 250 ев­ро за кв.м, а мак­си­мал­на­та за лук­соз­но об­за­ве­ден апар­та­мент е 300-320 ев­ро на кв.м”, каз­ва Ди­ми­тър Ни­ко­лов**, соб­с­т­ве­ник на се­ме­ен хо­тел с ка­па­ци­тет за 80 ду­ши. “Тук се по­лу­чи ед­но пре­от­к­ри­ва­не на Бан­с­ко ка­то бла­го­дат­но място за ин­вес­ти­ции. Нап­ри­мер ан­г­ли­ча­ни­те взе­ма­ха кре­ди­ти, за­що­то си пра­ве­ха смет­ка, че пос­ле ще про­да­дат имо­та и ще спе­че­лят от то­ва. Оба­че це­ни­те тръг­на­ха ряз­ко на­до­лу и те за­поч­на­ха ма­со­во да про­да­ват”, каз­ва Ян­ка Ра­хо­ва. От нис­ки­те це­ни спо­ред Вап­ца­ров се въз­пол­з­ват пре­дим­но рус­на­ци, ня­кои от ко­и­то се за­сел­ват и за пос­то­ян­но в Бан­с­ко.

Въп­ре­ки из­ка­ра­ни­те “лес­ни” па­ри от про­даж­ба­та на пар­це­ли­те за стро­и­тел­с­т­во днес за по­ве­че­то жи­те­ли на гра­да ня­ма дру­га ал­тер­на­ти­ва, ос­вен да бъ­дат на­е­ма­ни в хо­те­ли­те. “Ця­ла­та ин­дус­т­рия в Бан­с­ко бе­ше раз­би­та. Има­ше нап­ри­мер за­вод за ме­бе­ли, кой­то ве­че не ра­бо­ти. Се­га най-го­ле­ми­ят ра­бо­то­да­тел е кон­це­си­о­не­рът на ски зо­на­та “Юлен”, дру­ги­ят е об­щи-

Че­ти­риз­вез­д­ни­те хо­те­ли пред­ла­гат ол ин­к­лу­зив на це­ни на фа­мил­ни­те хо­те­ли. За­то­ва Съ­ю­зът на ту­рис­ти­чес­кия биз­нес при­зо­ва да има ми­ни­мал­на це­на, ко­е­то труд­но мо­же да ста­не. Ян­ка Ра­хо­ва, хо­те­ли­ер

на­та. А то­ва нап­ра­ви хо­ра­та ико­но­ми­чес­ки и по­ли­ти­чес­ки за­ви­си­ми”, по­соч­ва Ни­ко­ла Вап­ца­ров.

“Слън­чев бряг” на зим­ния туризъм

Мес­т­ни­те пред­п­ри­е­ма­чи - хо­те­ли­е­ри и рес­то­ран­тьо­ри, по­соч­ват ка­то ос­нов­ни при­чи­ни, за­ду­ша­ва­щи биз­не­са им, нис­ки­те це­ни за но­щув­ки и из­х­ран­ва­не, ко­и­то го­ле­ми­те хо­те­ли пред­ла­гат с “ол ин­к­лу­зив” па­ке­ти, как­то и мо­но­пол­но­то по­ло­же­ние на ски кон­це­си­о­не­ра на вхо­да на пла­ни­на­та.

Ед­на част от ме­ха­ни­те и рес­то­ран­ти­те са зат­во­ри­ли, дру­ги са от­да­де­ни под на­ем. “Те­зи, ко­и­то ра­бо­тят под на­ем, про­ме­ни­ха ре­цеп­ти­те на ори­ги­нал­ни­те бан­с­ки яс­тия”, каз­ва Ян­ка Ра­хо­ва. Ос­вен ве­че тра­ди­ци­он­но ид­ва­щи­те рус­на­ци и ан­г­ли­ча­ни, най-чес­то Бан­с­ко се по­се­ща­ва от нис­ко- и сред­но­бю­джет­ни ту­рис­ти от съ­сед­ни­те Ма­ке­до­ния, Сър­бия, Гър­ция, Ру­мъ­ния. Мно­го от тях до­ри не ид­ват за­ра­ди ка­ра­не­то на ски, а за за­бав­ле­ния и ха­зарт. “Бан­с­ко се пре­вър­на в Слън­чев бряг”, обоб­ща­ва Вап­ца­ров.

Се­мей­ни­те хо­те­ли - в об­са­да

Спо­ред Ди­ми­тър Ни­ко­лов мал­ки­те и сред­ни­те се­мей­ни хо­те­ли са при­тис­на­ти от две стра­ни. “Ед­на­та са го­ле­ми­те хо­те­ли, ко­и­то дик­ту­ват це­ни­те и пра­вят из­к­лю­чи­те­лен дъм­пинг. Те прив­ли­чат це­ле­ва­та ни гру­па, ко­и­то са сред­но­бю­джет­ни­те ту­рис­ти. Раз­ли­ка­та меж­ду на­ши­те и тех­ни­те це­ни е меж­ду 10 и 15 лв. на но­щув­ка, но те под­дър­жат и спа цен­т­ро­ве, ба­сей­ни, имат ог­ро­мен пер­со­нал. Ня­ма ико­но­ми­чес­ка ло­ги­ка на то­ва не­що.“От дру­га­та стра­на са квар­ти­ри­те, ко­и­то се да­ват

за 15-20 лв. „Те­зи хо­ра ня­мат ка­со­ви апа­ра­ти, не пла­щат оси­гу­ров­ки. Ние сме без­сил­ни сре­щу та­ка­ва кон­ку­рен­ция“, обяс­ня­ва Ни­ко­лов.

В мо­мен­та лег­ло­то в двой­на­та стая със за­кус­ка в хо­те­ла му стру­ва 15 ев­ро - на це­на­та на хос­те­ли­те в стра­ни­те от За­пад­на Ев­ро­па. “Имах­ме па­зар­на ни­ша да нас­та­ня­ва­ме зе­ле­ни учи­ли­ща. Се­га те не ид­ват при нас, за­що­то се ока­за, че на съ­щи­те це­ни мо­гат да оти­дат в че­ти­риз­вез­ден хо­тел“, каз­ва Ни­ко­лов. Той си обяс­ня­ва то­ва с “ме­то­дич­на по­ли­ти­ка на ели­ми­ни­ра­не на кон­ку­рен­ци­я­та”. “Ако Бан­с­ко се раз­ви­ва­ше доб­ре, ня­ма­ше хо­те­ли да фа­ли­рат и да се про­да­ват и преп­ро­да­ват“, смя­та Вап­ца­ров.

“Юлен” на вхо­да на пла­ни­на­та

“Кар­та­та за лиф­та е ед­на от най-скъ­пи­те. Във Фран­ция це­ни­те за лифт са нис­ки, а хо­те­ли­те - скъ­пи. Тук е об­рат­но­то. Аз, ако по­ис­кам 60 лв. на чо­век на ве­чер за хо­те­ла, те ще ми ка­жат, че съм не­нор­ма­лен. Кой ще пла­ти 120 лв. за двой­на стая в триз­вез­ден хо­тел в Бан­с­ко? Оба­че два­ма ду­ши пла­щат те­зи па­ри, за да ка­рат ски. По­лу­ча­ва се та­ка, за­що­то лиф­тът е са­мо един, а хо­те­ли­е­ри­те са мно­го. Но ня­ма­ме из­бор. Ако при­мер­но има вто­ра ка­бин­ка и друг кон­це­си­о­нер, то­га­ва ще има кон­ку­рен­ция меж­ду тях”, по­соч­ва Ни­ко­ла

Вап­ца­ров. Спо­ред мес­т­ни­те в бран­ша са­мо де­се­ти­на хо­те­ла, свър­за­ни с кон­це­си­о­не­ра или близ­ки до не­го, мо­гат да про­да­ват кар­ти за ски лиф­та и да включ­ват та­зи услуга в па­ке­ти­те си.

Кон­це­си­о­не­рът е въ­вел и но­ви пра­ви­ла за пол­з­ва­не­то на пар­кин­га на пър­ва­та стан­ция на лиф­та. От та­зи го­ди­на бус­че­та­та на хо­те­ли­те ня­мат пра­во на без­п­ла­тен прес­той в рам­ки­те на 15 ми­ну­ти. А так­са­та за се­зо­на на ед­но бус­че, ко­е­то са­мо да сва­ли ту­рис­ти­те на пар­кин­га, е 300 лв. От та­зи го­ди­на има и так­са за ко­ли­те, ко­и­то ка­рат ски­о­ри­те до ба­ри­е­ра­та по-на­го­ре в пла­ни­на­та, за да не ча­кат на го­ле­ми­те опаш­ки. “Вся­ко вли­за­не там е 12 лв. Ако за­ка­раш ту­рис­ти­те и пос­ле се вър­неш да ги взе­меш, тряб­ва да пла­тиш 24 лв.”, каз­ва Вап­ца­ров. “Го­ди­ни на­ред на вхо­да на гра­да ви­се­ше ло­зунг с ло­го­то на “Юлен”, кой­то каз­ва­ше “да от­во­рим пъ­тя към пла­ни­на­та”. Лят­но вре­ме от­каз­ват да пус­нат ка­бин­ка­та, през зи­ма­та на прак­ти­ка са зат­во­ри­ли пъ­тя към пла­ни­на­та”, ко­мен­ти­ра Ни­ко­лов. Се­га ло­зун­гът е „Бан­с­ко ис­ка вто­ра ка­бин­ка“.

Биз­нес по спи­сък

Ян­ка Ра­хо­ва смя­та, че пос­т­ро­я­ва­не­то на вто­ри лифт и но­ви ски пис­ти е по­ве­че от на­ло­жи­тел­но. „То­ва е ог­ра­ни­че­на те­ри­то­рия и не виж­дам за­що са те­зи стра­хо­ве, че ще се из­се­кат го­ри. С уве­ли­ча­ва­не­то на ка­па­ци­те­та на ски зо­на­та ще се удов­лет­во­ри ту­рис­то­по­то­кът, та­ка че хо­те­ли­те ня­ма да сто­ят праз­ни”, смя­та тя. И до­ба­вя, че та­зи ин­ф­рас­т­рук­ту­ра ще се пол­з­ва и от ту­рис­ти­те в Раз­лог, Си­мит­ли и Го­це Дел­чев.

За Вап­ца­ров и Ни­ко­лов оба­че ог­ром­ни­те опаш­ки пред лиф­та са ре­жи­си­ра­ни. „То­ва е един мно­го удо­бен ин­с­т­ру­мент хо­ра­та да се из­нер­вят и да се под­пи­шат в ед­на тет­рад­ка, ко­я­то е ос­та­ве­на пред опаш­ка­та с ис­ка­не за вто­ри лифт.“Те смя­тат, че нас­то­я­ва­не­то на кон­це­си­о­не­ра всъщ­ност е за но­ви ски пис­ти за­ра­ди праз­ни­те ком­п­лек­си. “Мно­го от тях са пос­т­ро­е­ни с кре­ди­ти, ко­и­то не се об­с­луж­ват, но бан­ки­те не са кон­фис­ку­ва­ли те­зи имоти, за­що­то, ако ста­нат соб­с­т­ве­ни­ци, тряб­ва да им пла­щат раз­хо­ди­те. От дру­га стра­на, те­зи пос­т­рой­ки не се пре­мах­ват, как­то изис­к­ва за­ко­нът. До моя хо­тел има стро­еж на рус­на­ци, кой­то от го­ди­ни стои не­до­вър­шен и се­га за­поч­на­ха да го до­вър­ш­ват - яв­но ня­кой има ин­фор­ма­ция, че не­що ще се слу­чи. По­доз­ре­ни­я­та са, че про­мя­на­та в пла­на за уп­рав­ле­ние на “Пи­рин” се пра­ви с цел да се ре­а­ли­зи­рат те­зи имоти”, смя­та Ни­ко­лов. И зак­лю­ча­ва: “Да­ли ще има, или ня­ма да има вто­ри лифт, ние и се­га ня­ма­ме дос­тъп до та­зи ски зо­на. Тя си е на “Юлен” и за тех­ни­те ту­рис­ти, обър­на­ли са гръб на ос­та­на­лия биз­нес. Или си един от тех­ния спи­сък, или ни­кой не се ин­те­ре­су­ва от теб.”

*,** Иван Ива­нов и Ди­ми­тър Ни­ко­лов не са ис­тин­с­ки­те име­на на хо­ра­та, ко­и­то се съг­ла­си­ха да раз­го­ва­рят с нас при ус­ло­вие, че са­мо­лич­ност­та им ня­ма да бъ­де раз­к­ри­та.

Въп­ро­сът е да се ре­ши как ще се раз­ви­ва це­ли­ят ре­ги­он. За мен ус­той­чи­во раз­ви­тие не е да раз­ши­рим ски пис­ти­те, пос­ле да ра­ши­рим мал­ко гра­да, след то­ва пак още мал­ко пис­ти­те. До­ко­га? Ни­ко­ла Вап­ца­ров, хо­те­ли­ер

Сним­ка Цве­те­ли­на Бе­лу­то­ва |

Q Част от апар­т­хо­те­ли­те са не­о­би­та­е­ми, дру­ги сто­ят не­дос­т­ро­е­ни от го­ди­ни

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.