Ко­лум­бия: хро­ни­ка на ед­на пре­диз­вес­те­на про­мя­на

Как стра­на­та на Мар­кес се прев­ръ­ща от сим­вол на прес­тъп­ност в ту­рис­ти­чес­ки рай

Capital - - Съдържание #06 - Ав­тор Лия Па­на­йо­то­ва

Как стра­на­та на Мар­кес се прев­ръ­ща от сим­вол на прес­тъп­ност в ту­рис­ти­чес­ки рай

АА­ко по­е­ме­те на пъ­те­шес­т­вие в Ко­лум­бия, близ­ки­те ви ве­ро­ят­но ще пос­рещ­нат то­ва ре­ше­ние с пов­ди­га­не на веж­ди и нес­к­ри­то при­тес­не­ние. Стра­на­та на ка­фе­то и сал­са­та нес­лу­чай­но е поз­на­та ка­то аре­на на нар­ко­бо­со­ве и прес­т­рел­ки. През 1991 г. Ко­лум­бия е би­ла ед­но от най-опас­ни­те мес­та в све­та. Ме­де­лин, гра­дът на ениг­ма­тич­ния нар­кот­ра­фи­кант Паб­ло Ес­ко­бар, бил поз­нат още ка­то све­тов­на сто­ли­ца на убийс­т­ва­та. Днес, ед­ва 26 го­ди­ни по-къс­но, Ме­де­лин e ком­фор­тен дом за хи­ля­ди за­пад­ня­ци, из­вес­тен е ка­то рай за ди­ги­тал­ни­те но­ма­ди и е ед­на от най-же­ла­ни­те ту­рис­ти­чес­ки дес­ти­на­ции в Ко­лум­бия. Гра­дът е ме­та­фо­ра за пъл­на­та тран­с­фор­ма­ция на ед­на стра­на, ко­я­то пред­ла­га мно­го, но все още е за­лож­ни­ца на стиг­ма­та от­п­ре­ди го­ди­ни. Ето как Ко­лум­бия е нап­ра­ви­ла то­зи не­ве­ро­я­тен скок, за­що слу­чай­ни мес­т­ни по ули­ци­те поз­д­ра­вя­ват чуж­ден­ци­те с „Доб­ре дош­ли, рад­ва­ме се, че сте тук“и как да се чув­с­т­ва­те си­гур­ни, ако ре­ши­те да от­пъ­ту­ва­те на­там.

Пре­ди двай­сет го­ди­ни Ко­лум­бия си спе­чел­ва ло­ша­та сла­ва на ед­но от най-опас­ни­те мес­та в све­та за­ра­ди вих­ре­ща­та се там вой­на меж­ду па­ра­во­ен­ни гру­пи­ров­ки, пар­ти­за­ни и кар­те­ли. По ду­ми­те на Але­хан­д­ра, учи­тел­ка по ан­г­лийс­ки в Бо­го­та: „Пре­ди де­се­ти­на го­ди­ни не мо­жех­ме да пъ­ту­ва­ме с ко­ла през соб­с­т­ве­на­та си стра­на. Опас­ност­та да те обе­рат или от­в­ле­кат бе­ше твър­де го­ля­ма, твър­де ре­ал­на. За чуж­ден­ци бе­ше нап­ра­во не­мис­ли­мо. Се­га оба­че по­ве­че­то мес­та са на­пъл­но бе­зо­пас­ни и най-пос­ле мо­га да ви­дя всич­ки прек­рас­ни кът­че­та от Ко­лум­бия.“През 2016 г., след 4-го­диш­ни пре­го­во­ри и ре­фе­рен­дум, ко­лум­бийс­ко­то пра­ви­тел­с­т­во под­пис­ва спо­ра­зу­ме­ние за при­ми­рие с най-из­вес­т­на­та пар­ти­зан­с­ка гру­пи­ров­ка - ФАРК, от­го­вор­на за 12% от убийс­т­ва­та на ци­вил­ни граж­да­ни по вре­ме на кон­ф­лик­та (по дан­ни на ООН). От ля­то­то на 2017 г. ФАРК ве­че не е пар­ти­зан­с­ка гру­пи­ров­ка, а офи­ци­ал­на по­ли­ти­чес­ка пар­тия, ко­я­то по си­ла­та на мир­ния до­го­вор има га­ран­ти­ра­но пра­во на съ­вет­ни­ци в пра­ви­тел­с­т­во­то. Мно­го ко­лум­бий­ци са про­тив то­ва ре­ше­ние, тъй ка­то смя­тат, че го­ди­ни­те, през ко­и­то ФАРК ги е те­ро­ри­зи­ра­ла, тряб­ва да бъ­дат въз­мез­де­ни с място в ки­лия, а не в пар­ла­мен­та. Мла­ди­те и об­ра­зо­ва­ни хо­ра ка­то Але­хан­д­ра чес­то из­ра­зя­ват дру­го мне­ние.„Ес­тес­т­ве­но, че по­ло­же­ни­е­то не е иде­ал­но, но по­не най­пос­ле има­ме мир и мо­жем да жи­ве­ем ка­то нор­мал­ни хо­ра. Ако на­ис­ти­на ис­ка­ме да прек­ра­тим граж­дан­с­ка­та вой­на, за­ра­ди ко­я­то стра­да­ме от де­се­ти­ле­тия, един­с­т­ве­но­то ре­ше­ние е при­ми­рие и не е ре­а­лис­тич­но да очак­ва­ме, че мо­жем да го пос­тиг­нем без ком­п­ро­ми­си.“Не­о­фи­ци­ал­но се го­во­ри, че по-мал­ки­те пар­ти­зан­с­ки гру­пи­ров­ки все още се кри­ят из гъс­ти­те дъж­дов­ни го­ри на Ко­лум­бия, но там ту­рис­ти труд­но мо­гат да стиг­нат.

Фран­цу­зи­нът Ки­ке има план­та­ция с ка­фе (в Ко­лум­бия се на­ри­ча finca) сред зе­ле­ни­те скло­но­ве на се­ло­то Мин­ка. Ко­га­то до­шъл в ре­ги­о­на за пръв път пре­ди го­ди­ни, все­ки му каз­вал, че Мин­ка е заб­ра­не­на те­ри­то­рия. Пар­ти­за­ни и па­ра­во­ен­ни гру­пи­ров­ки се из­би­ва­ли по­меж­ду си, а жер­т­ва на кон­ф­лик­та чес­то ста­ва­ли не­вин­ни хо­ра.

Па­ра­во­ен­ни­те гру­пи­ров­ки в Ко­лум­бия се сфор­ми­ра­ли през сре­да­та 60-те го­ди­ни на XX в., за да се бо­рят сре­щу пар­ти­за­ни­те.

Ин­те­ре­си­те им оба­че бър­зо се пре­на­со­чи­ли към по-до­хо­до­нос­ни за­ни­ма­ния ка­то тра­фик на нар­ко­ти­ци, из­нуд­ва­не на фер­ме­ри, убийс­т­ва на по­ли­ти­чес­ки фи­гу­ри и из­зе­ма­не на те­ри­то­рии от мес­т­ни­те пле­ме­на. Ра­бот­ни­ци­те на Ки­ке, ко­и­то жи­ве­ят в план­та­ци­я­та от го­ди­ни, раз­каз­ват, че па­ра­во­ен­ни­те из­мъч­ва­ли мес­т­ни­те за зе­ми­те им, а по­ня­ко­га и са­мо за удо­вол­с­т­вие. Все­ки бил длъ­жен да им пла­ща да­нък и ре­дов­но ре­ша­ва­ли да из­п­ра­тят ня­ко­го пос­ред­нощ на де­сет­ки ки­ло­мет­ри раз­с­то­я­ние през опас­на­та джун­г­ла за бу­тил­ка уис­ки. „По то­ва вре­ме обик­но­ве­ни­те хо­ра мо­же­ли да от­го­ва­рят на па­ра­во­ен­ни­те с „да“или „да“, раз­каз­ва Ки­ке, съв­сем не на ше­га. След 2000 г. пра­ви­тел­с­т­во­то най­пос­ле на­ми­ра на­чин да се спра­ви с проб­ле­ма - то­га­ваш­ни­ят пре­зи­дент Ал­ва­ро Ури­бе сключ­ва ми­рен до­го­вор с па­ра­во­ен­ни­те, кой­то им да­ва мно­го при­ви­ле­гии в за­мя­на на то­ва да се ра­зо­ръ­жат. Бла­го­да­ре­ние на спо­ра­зу­ме­ни­е­то по­ве­че­то па­ра­во­ен­ни из­бег­на­ли пра­во­съ­ди­е­то и за­дър­жа­ли при­хо­ди­те си от от­в­ли­ча­ния, из­нуд­ва­ния и нар­ко­ти­ци, но ко­лум­бий­ци­те най-пос­ле

се отър­ва­ли от на­ла­га­ния с го­ди­ни те­рор. В мо­мен­та Мин­ка е ед­на от най-прив­ле­ка­тел­ни­те хи­пи дес­ти­на­ции в Ко­лум­бия. Един ма­лък зе­лен рай за ко­ло­ез­да­чи, пла­ни­на­ри, йо­ги и всич­ки, ко­и­то оби­чат при­ро­да­та. То­ва е място, къ­де­то в рам­ки­те на един ден мо­же да съ­би­ра­те слън­че­ви лъ­чи на пла­жа, да ка­те­ри­те дъж­дов­ни го­ри, а нак­рая да се лю­бу­ва­те на за­ле­за над зас­не­же­ни­те пла­нин­с­ки вър­хо­ве.

Нар­ко­кар­те­ли­те са тре­та­та и ве­ро­ят­но най-из­вес­т­на стра­на от мно­го­го­диш­ния конфликт в Ко­лум­бия. От сре­да­та на 90-те те на прак­ти­ка ве­че не съ­щес­т­ву­ват, въп­ре­ки че Ко­лум­бия все още е един от ос­нов­ни­те про­из­во­ди­те­ли на ко­ка­ин в све­то­вен ма­щаб. Спо­ред най-че­те­ния ко­лум­бийс­ки вес­т­ник El Tiempo през 2016 г. про­из­вод­с­т­во­то в стра­на­та е дос­тиг­на­ло ре­кор­д­ни ма­ща­би. Се­га оба­че тра­фи­кът на нар­ко­ти­ци е свър­зан с да­леч по-мал­ко на­си­лие, от­кол­ко­то пре­ди го­ди­ни. Кар­лос е про­фе­сор по ико­но­ми­ка, изос­та­вил ака­де­мич­на­та ка­ри­е­ра, за да ста­не част от вид ту­рис­ти­чес­ки оби­кол­ки, ко­и­то са по­пу­ляр­ни по цял свят - free walking tour (град­с­ки ту­ро­ве, за ко­и­то ня­ма обя­ве­на це­на - пе­чал­ба­та е ба­зи­ра­на на доб­ро­вол­ни да­ре­ния от ту­рис­ти­те). В Ме­де­лин те­зи ту­ро­ве са тол­ко­ва по­се­ща­ва­ни, че тряб­ва да се за­пи­ше­те пред­ва­ри­тел­но и да ча­ка­те ре­да си в спи­сък от же­ла­е­щи. За раз­ли­ка от по­ве­че­то ко­лум­бий­ци, ко­и­то пред­по­чи­тат да не го­во­рят за „сло­на в ста­я­та“- ко­ка­и­на, Кар­лос раз­каз­ва: „Кар­те­лът Ме­де­лин се раз­пад­на след смърт­та на Ес­ко­бар, а ско­ро след то­ва го пос­лед­ва и кар­те­лът от Ка­ли. Ес­тес­т­ве­но, в мо­мен­та Ко­лум­бия все още е един от най-го­ле­ми­те из­но­си­те­ли на ко­ка­ин, но учас­т­ни­ци­те в та­зи иг­ра ве­че са дру­ги. Нап­ри­мер зъ­бо­ле­ка­рят, кой­то вся­ка го­ди­на е с нов мо­дел лук­соз­на ко­ла. Се­га все­ки знае кой про­да­ва нар­ко­ти­ци на дреб­но, но ма­щаб­ни­ят тра­фик е скрит зад фа­са­да­та на друг биз­нес и на­си­ли­е­то по ули­ци­те е зна­чи­тел­но по-мал­ко.“

Въп­ре­ки че спо­ра­зу­ме­ни­я­та меж­ду пра-

ви­тел­с­т­во­то и прес­тъп­ни­те гру­пи­ров­ки в Ко­лум­бия се ока­за­ли по-ефек­тив­ни от всич­ки во­ен­ни мер­ки до мо­мен­та, стра­на­та при­ла­га и по-кре­а­тив­ни под­хо­ди, свър­за­ни с об­ра­зо­ва­ни­е­то и про­мя­на­та в град­с­ка­та сре­да. Ед­но от клю­чо­ви­те не­ща е вни­ма­тел­но об­мис­ля­не на ар­хи­тек­тур­ни­те но­во­въ­ве­де­ния в бед­ни­те квар­та­ли. Там, къ­де­то де­ца­та от мал­ки се учат, че прес­тъп­ност­та е един­с­т­ве­ни­ят на­чин да пре­жи­ве­ят, биб­ли­о­те­ки­те се прев­ръ­щат в най-за­бе­ле­жи­тел­ни­те сгра­ди. Та­ка де­ца­та се озо­ва­ват в друг свят, с дос­тъп до ог­ром­но ко­ли­чес­т­во ин­фор­ма­ция, за чи­е­то съ­щес­т­ву­ва­не не са и по­до­зи­ра­ли, и раз­би­рат, че има и друг път.

35-го­диш­ни­ят Ху­ан раз­каз­ва как ка­то де­те се стра­ху­вал от ня­кои ра­йо­ни в гра­да, „Ако се на­ло­же­ше да се ка­ча на ав­то­бус, кой­то ми­на­ва от­там, ви­на­ги зат­ва­рях про­зо­ре­ца и се сни­ша­вах на се­дал­ка­та. Ро­ди­те­ли­те ми не ме пус­ка­ха да иг­рая на­вън до­ри в „бе­зо­пас­ни­те“квар­та­ли, на те­зи мес­та ни­кой не сме­е­ше да стъ­пи.“Днес на тях­но­то място сто­ят скул­п­ту­ри, сим­во­ли­зи­ра­щи мир и свет­ли­на, а в дос­ко­рош­ни­те цен­т­ра­ли на нар­кот­ра­фи­кан­ти ве­че се по­ме­ща­ват кул­тур­ни и об­ра­зо­ва­тел­ни цен­т­ро­ве.

Ме­де­лин се на­ми­ра в до­ли­на, а по скло­но­ве­те му пъл­зят ба­ри­ос - най-бед­ни­те квар­та­ли. Къ­щи­те там при­ли­чат на куп­чи­ни от тух­ли, нах­вър­ля­ни ед­на вър­ху дру­га. Дос­тъ­път до тях е през ла­би­ринт от стъл­би­ща, вхо­до­ве и про­хо­ди, ко­и­то са­мо мес­т­ни­те поз­на­ват. Ето за­що дос­ко­ро то­ва е би­ло най-доб­ро­то скри­ва­ли­ще от влас­ти­те. Пра­во­съ­дие тук раз­да­ва­ли прес­тъп­ни­те гру­пи­ров­ки и тол­ко­ва чес­то се случ­ва­ло ня­кой да из­чез­не, че един

от окол­ни­те хъл­мо­ве е поз­нат сред мес­т­ни­те ка­то „гроб­ни­ца­та“. Днес оба­че ла­би­рин­ти­те са из­мес­те­ни от доб­ре под­дър­жа­ни ес­ка­ла­то­ри и ка­бин­ко­ви лиф­то­ве, ко­и­то пре­ми­на­ват през бед­ни­те квар­та­ли и поз­во­ля­ват на мес­т­ни­те да се свър­жат с окол­ния свят. Ед­ни от най-по­пу­ляр­ни­те ту­рис­ти­чес­ки ту­ро­ве са имен­но в те­зи квар­та­ли. Ги­до­ве­те са мес­т­ни, а по ули­ци­те се про­да­ват до­маш­но нап­ра­ве­ни слад­ки и кар­ти­ни, изоб­ра­зя­ва­щи тран­с­фор­ма­ци­я­та на Ко­лум­бия.

Ла­у­ра раз­веж­да ту­рис­ти в „Ко­му­на 13“- дос­ко­ро един от най-из­вес­т­ни­те прес­тъп­ни квар­та­ли в Ме­де­лин, а се­га лю­би­мо място за хо­ра на из­кус­т­во­то и пъ­те­шес­т­ве­ни­ци. „Из­рас­нах тук за­ед­но с де­вет­те си сес­т­ри и пе­ти­ма­та си бра­тя, а се­га от­г­леж­дам соб­с­т­ве­ни­те си де­ца в квар­та­ла, раз­каз­ва Ла­у­ра. Ко­га­то бях­ме мал­ки, мно­го от мом­че­та­та не виж­да­ха дру­га ал­тер­на­ти­ва, ос­вен да ра­бо­тят за нар­кот­ра­фи­кан­ти­те и па­ра­во­ен­ни­те още пре­ди да са на­вър­ши­ли 15. Ни­ко­га ня­ма да заб­ра­вя при­я­тел от мо­я­та ули­ца, кой­то бе­ше умен, гри­же­ше се за дру­ги­те де­ца. Пла­чех и го умо­ля­вах да не оти­ва при па­ра­во­ен­ни­те, но той бе­ше убе­ден, че друг на­чин ня­ма. Не го ви­дях ни­ко­га по­ве­чe, та­ка и не раз­б­рах­ме как­во се е слу­чи­ло с не­го.“

Днес си­ту­а­ци­я­та в „Ко­му­на 13“е съв­сем раз­лич­на бла­го­да­ре­ние на два ос­нов­ни фак­то­ра - но­ва­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра и ту­риз­ма. Ст­ръм­ни­те ули­ци на квар­та­ла ве­че са свър­за­ни с доб­ре под­дър­жа­на мре­жа от лифт и без­п­лат­ни ес­ка­ла­то­ри. Ни­кой не си поз­во­ля­ва да ца­па или да пов­реж­да ес­ка­ла­то­ри­те, за­що­то хо­ра­та тук доб­ре раз­би­рат, че то­ва е тях­на­та вра­та към све­та. Спо­ред Ла­у­ра ту­риз­мът е най-цен­на­та при­до­бив­ка на „Ко­му­на 13“и по вре­ме на ту­ро­ве­те си ни­ко­га не про­пус­ка да бла­го­да­ри: „Вся­ка го­ди­на жи­во­тът в квар­та­ла се по­доб­ря­ва, за­що­то из­ли­за­ме от че­руп­ка­та си. Бла­го­да­ре­ние на ту­рис­ти­те се сре­ща­ме с но­ви кул­ту­ри и въз­мож­нос­ти, има­ме но­ва прех­ра­на. Вие сте важ­ни за нас и от сър­це ви бла­го­да­ря, че сте из­б­ра­ли да пог­лед­не­те све­та през очи­те на „Ко­му­на 13.“

Ед­ва ли има дру­га дър­жа­ва из­вън во­ен­но по­ло­же­ние с тол­ко­ва осе­за­е­мо при­със­т­вие на по­ли­ци­я­та. В Ко­лум­бия по­ли­ца­и­те, осо­бе­но на по-ту­рис­ти­чес­ки­те мес­та, са бук­вал­но на все­ки ъгъл. Мно­го хо­ра смя­тат, че то­ва е са­мо по­каз­ност, но, от дру­га стра­на, на мес­та ка­то Бо­го­та все­ки ще ви по­съ­вет­ва да ва­ди­те те­ле­фо­на от чан­та­та си са­мо ко­га­то сте бли­зо до по­ли­цай. Уни­фор­ме­ни­те слу­жи­те­ли мо­гат да ви упъ­тят в мет­ро­то или да ви пре­дуп­ре­дят (ако се на­ла­га, с по­мощ­та на Google Translate), ко­га­то се озо­ве­те в ра­йон, кой­то е по-доб­ре да из­бяг­ва­те. Зап­ла­ти­те им са нис­ки и по­ли­ца­и­те не се рад­ват на го­ля­мо ува­же­ние, но при­със­т­ви­е­то им все пак вдъх­ва рес­пект и пра­ви ко­лум­бийс­ки­те ули­ци по-си­гур­ни.

За­що Ко­лум­бия се прев­ръ­ща в но­ва­та го­ре­ща ту­рис­ти­чес­ка точ­ка

Ко­лум­бий­ци­те са из­не­над­ва­що при­вет­ли­ви хо­ра въп­ре­ки де­се­ти­ле­ти­я­та на тор­моз. До­ри в го­ле­ми­те гра­до­ве, къ­де­то е ха­рак­тер­но хо­ра­та да бъ­дат по-зат­во­ре­ни и сту­де­ни, слу­чай­ни ми­ну­ва­чи чес­то ще ви раз­г­ле­дат с ин­те­рес и ще ви за­го­во­рят с „доб­ре до­шъл, чуж­де­не­цо, мно­го се рад­вам, че си тук“. Ту­риз­мът по­ма­га на стра­на­та да се отър­си от стиг­ма­та.

Ма­кар че все още има сво­и­те проб­ле­ми, Ко­лум­бия пред­ла­га ог­ром­но раз­но­об­ра­зие от при­род­ни за­бе­ле­жи­тел­нос­ти, тра­ди­ци­он­на кул­ту­ра и въз­мож­нос­ти за мо­де­рен, ком­фор­тен жи­вот. Мно­го от хо­ра­та, ко­и­то са би­ли в Ко­лум­бия, са еди­но­душ­ни за ед­но - се­га е иде­ал­но­то вре­ме да оти­де­те. Стра­на­та ве­че е бе­зо­пас­на, но все още не е на­вод­не­на от ту­рис­ти­чес­ки­те ав­то­бу­си, от чи­и­то про­зор­ци стър­чат ог­ром­ни обек­ти­ви, та­ка че се­га е мо­мен­тът да се до­кос­не­те до не­под­п­ра­ве­на­та мес­т­на кул­ту­ра. Ко­лум­бия е око­ло 10 пъ­ти по-го­ля­ма от Бъл­га­рия и съ­че­та­ва че­ти­ри­те се­зо­на по ед­но и съ­що вре­ме, та­ка че мо­же да пъ­ту­ва­те ме­се­ци и пак да ос­та­не как­во да ви­ди­те. Ако оба­че раз­по­ла­га­те с ог­ра­ни­че­но вре­ме, то­ва са сък­ро­ви­ща­та, ко­и­то да не про­пус­ка­те:

• Бо­го­та

Бо­го­та не е иди­лич­но, ро­ман­тич­но кът­че. Със сво­и­те 8 ми­ли­о­на жи­те­ли, прес­тъп- ност, нес­тих­ващ тра­фик и ав­то­бу­си, бъл­ва­щи че­рен дим, ко­лум­бийс­ка­та сто­ли­ца е труд­на за ха­рес­ва­не. Но ако й да­де­те шанс, ще от­к­ри­е­те раз­но­об­раз­ни кул­тур­ни за­бе­ле­жи­тел­нос­ти и за­бав­ле­ния. Му­зе­ят на зла­то­то съх­ра­ня­ва ог­ром­на ко­лек­ция от ар­те­фак­ти, ко­и­то раз­к­ри­ват оби­чаи от ци­ви­ли­за­ци­и­те пре­ди ис­пан­с­ко­то вли­я­ние. В Бо­го­та има­те въз­мож­ност да на­у­чи­те за про­це­са на об­ра­бот­ка на сма­раг­ди и да се сдо­би­е­те с ед­ни от най-чис­ти­те и ев­ти­ни скъ­по­цен­ни ка­мъ­ни в све­та. Тук е и най-го­ле­ми­ят но­щен гей клуб в Южна Аме­ри­ка.

• Сан Хил

Из­вес­тен още ка­то зе­ле­ния рай на ек­с­т­рем­ни­те спор­то­ве, Сан Хил бър­зо се прев­ръ­ща в лю­би­ма бек­пе­кър (нис­ко­бю­джет­но пъ­ту­ва­не с ра­ни­ца на гръб) дестинация. За да на­ма­ли про­из­вод­с­т­во­то на ко­ка­ин в

01 Кар­та­хе­на е лю­би­мо място за по­чив­ка на за­мож­ни­те ко­лум­бий­ци | сним­ки Shutterstock 02 Ка­бо де ла Ве­ла (ед­на стъп­ка пре­ди пус­ти­ня­та) и Пун­та Га­и­нас | сним­ка Лия Па­на­йо­то­ва

03 Ис­то­ри­чес­ки­ят цен­тър на Бо­го­та La Candelaria. Сто­ли­ца­та на Ко­лум­бия е ос­но­ва­на през 1538 г.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.