Macondo,

Capital - - Съдържание #06 - Ав­тор Та­ма­ра Въл­че­ва | tamara.valcheva@capital.bg

Зву­чи ка­то място в Ла­тин­с­ка Аме­ри­ка, а всъщ­ност е но­ва­та ла­ти­но точ­ка в Со­фия

ЦЦ­ве­то­ве­те са яр­ки, му­зи­ка­та зав­ла­дя­ва и под­тик­ва към тан­ци, вку­со­ве­те лю­ти, а ро­мът до­бър, зву­чи ка­то място в Ла­тин­с­ка Аме­ри­ка, а всъщ­ност е но­ва­та ла­ти­но точ­ка в Со­фия - „Ма­кон­до“. По име­то на ко­лум­бийс­ко­то се­ло от „Сто го­ди­ни са­мо­та“ат­мос­фе­ра­та пред­раз­по­ла­га гос­ти­те да усе­тят ма­ги­чес­кия ре­а­ли­зъм. Тук ще е място за сре­ща с мно­гоц­вет­на­та ла­тин­с­ка и ибе­ро­а­ме­ри­кан­с­ка кул­ту­ра – ка­фе­не и ко­у­ър­кинг място през де­ня, рес­то­рант и прос­то­рен бар с дан­синг през нощ­та.

Под ви­со­ки­те сво­до­ве в ста­ра­та сгра­да от на­ча­ло­то на XX в. на ул.„Три­а­ди­ца“, ко­я­то ня­ко­га е би­ла хо­тел, пос­т­ро­ен от ар­хи­тек­ти­те Ма­рич­ков и Фин­гов, се­га зву­чат бра­зил­с­ка му­зи­ка, сал­са, ла­ти­но рок и джаз. Кра­си­ви­те но­се­щи ко­ло­ни са чу­гу­не­ни, бо­я­ди­са­ни в бле­до зе­ле­но, и са в ха­рак­те­рен се­це­си­он. За ла­ти­но ат­мос­фе­ра­та на „Ма­кон­до“зас­лу­га имат два­ма­та съд­руж­ни­ци – ко­лум­би­е­цът Ад­ри­ан Ве­ла и бъл­га­ри­нът Бо­рис­лав Ге­ор­ги­ев.

Ад­ри­ан е за­вър­шил във Фран­ция ви­зу­ал­ни из­кус­т­ва, имен­но той се е за­ел с ин­те­ри­ор­ния ди­зайн на за­ве­де­ни­е­то: „Не мо­жеш да ра­бо­тиш, без да имаш ця­лос­т­на кон­цеп­ция, на­ша­та е всич­ко да е фан­тас­тич­но. На дру­ги мес­та в Со­фия, ко­и­то пред­ла­гат ла­ти­но му­зи­ка или хра­на, им лип­с­ва тък­мо то­ва - кон­цеп­ция.“Сте­ни­те са бе­ли, ба­рът е с дреб­на цвет­на мо­зай­ка, част от по­ме­ще­ни­е­то е с пос­те­ри на ис­пан­с­ки и пор­ту­гал­с­ки, виж­дат се и две го­ле­ми реп­ро­дук­ции на Ан­ри Ру­со-Мит­ни­ча­ря. „Той е са­мо­ук френ­с­ки ху­дож­ник, кой­то ни­ко­га не е бил в Аф­ри­ка, ра­бо­тил е в мит­ни­ца­та и е хо­дил в бо­та­ни­чес­ка­та гра­ди­на, за да ри­су­ва аф­ри­кан­с­ки рас­те­ния, бил е из­ця­ло об­се­бен от джун­г­ла­та, ко­я­то виж­да­те на кар­ти­на­та, без ни­ко­га да я е по­се­ща­вал“, раз­каз­ва Ад­ри­ан Ве­ла.

Дру­га важ­на част от ин­те­ри­о­ра са пле­те­ни­те ко­шо­ве, прис­по­со­бе­ни за лам­пи, ко­и­то са до­не­се­ни от Мо­зам­бик, а по раф­то­ве­те са под­ре­де­ни тра­ди­ци­он­ни­те че­ре­пи от мно­го ва­жен праз­ник за Ла­тин­с­ка Аме­ри­ка – Вси Све­тии, или Де­ня на мър­т­ви­те, на 31 ок­том­в­ри. Му­зи­кал­на­та се­лек­ция съ­що е на Ад­ри­ан – бъл­гар­с­ка­та ла­ти­но сце­на го поз­на­ва ка­то ме­ло­ман и до­бър тан­цьор. „Ис­ка­ме хо­ра­та тук да се чув­с­т­ват уют­но и да тан­цу­ват, без зна­че­ние да­ли зна­ят стъп­ки­те, в Ко­лум­бия всич­ки тан­цу­ват, без да се при­тес­ня­ват да­ли уме­ят.“За не­го е из­к­лю­чи­тел­но важ­но бъл­га­ри­те да ви­дят ибе­ро­а­ме­ри­кан­с­ка­та кул­ту­ра от­въд кли­ше­та­та: „Ние не сме са­мо ин­ди­ан­ци или нар­кот­ра­фи­кан­ти, а има­ме бо­га­та кул­ту­ра, ко­я­то е цвет­на и но­си ра­дост. Кли­ше­та има и в пред­с­та­ва­та за ла­ти­но му­зи­ка­та, тя не е са­мо сал­са – ще пус­кам и френ­с­ка и ита­ли­ан­с­ка му­зи­ка, мал­ко хо­ра зна­ят нап­ри­мер, че Gypsy Kings са фран­цу­зи, Ма­ну Чао съ­що е ро­ден във Фран­ция, а има и стра­хо­тен ко­лум­бийс­ки рок.“(по­ве­че за Ко­лум­бия на стр. > 70)

Бо­рис­лав Ге­ор­ги­ев от­го­ва­ря за кок­тей­ли­те и доб­ро­то об- служ­ва­не, са­ми­ят той има опит в рес­то­ран­тьор­с­т­во­то по цял свят и спо­ред не­го най-важ­но е кли­ен­ти­те да бъ­дат пос­ре­ща­ни гос­топ­ри­ем­но, за да се чув­с­т­ват доб­ре в „Ма­кон­до“. Ав­тор­с­ки­те за ба­ра кок­тей­ли са: Mula с ром, фреш ли­мон и лайм, пе­шън фрут, ан­гос­ту­ра, Colombiana с че­рен ром, ама­ре­то, ко­ан­т­ро, фреш лайм и дру­ги. Ка­фе­то е френ­с­ко­то Richard.

Кух­ня­та все още не ра­бо­ти, но след ме­сец обе­ща­ват тра­ди­ци­он­ни яс­тия с мно­го ко­ри­ан­дър, лайм и лю­ти под­п­рав­ки, как­то и пе­ру­ан­с­ко се­ви­че. Бу­ри­то­то и гу­а­ка­мо­ле­то ще са ав­тен­тич­ни. Ще ка­нят из­вес­т­ни гост-гот­ва­чи, ко­и­то да гот­вят пе­ру­ан­с­ка, ко­лум­бийс­ка и бра­зил­с­ка хра­на. Ме­ню­та­та са нап­ра­ве­ни ка­то ед­на по­пу­ляр­на иг­ра – мек­си­кан­с­ко бин­го, а ско­ро в за­ве­де­ни­е­то ще раз­по­ла­гат и със са­ма­та нас­тол­на иг­ра. На фейс­бук стра­ни­ца­та Macondo ще обя­вя­ват ре­дов­но те­ма­тич­ни­те ве­че­ри и пар­ти­та. ул. „Три­а­ди­ца“5. За­се­га от­ва­ря в 9:30 вся­ка сут­рин, но ско­ро ще за­ра­бо­ти де­но­нощ­но.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.