„Всич­ки­те па­ри на све­та“

Пог­лъ­щащ три­лър по ис­тин­с­ки слу­чай от ста­рия майс­тор Рид­ли Скот

Capital - - Съдържание #06 - Ян­ко Тер­зи­ев ко­лум­нист, „Ка­пи­тал“

Пог­лъ­щащ три­лър по ис­тин­с­ки слу­чай от ста­рия майс­тор Рид­ли Скот

ВВ­ре­ме на ал­ч­ност и от­със­т­вие на ми­лост, анар­хис­тич­но вре­ме. Зву­чи ка­то се­га, но в слу­чая (All the Money in the World) ста­ва ду­ма за 70-те го­ди­ни на ми­на­лия век. Нощ­ни­ят Рим е още с от­к­ри­ти­те ко­ли, фон­та­ни­те и па­па­ра­ци­те на мо­то­рет­ки от „Сла­дък жи­вот“. Скот ос­та­вя на­чал­ния епи­зод в поч­ти чер­но-бя­ло, в ясен пок­лон към Фе­ли­ни.

Ка­ме­ра­та сле­ди дъл­го­ко­со сла­бич­ко мом­че в скъ­пи дре­хи, шля­е­що се в топ­ла­та нощ. Прос­ти­тут­ки­те го ка­нят, от­в­ръ­ща им, че ще ис­ка от­с­тъп­ка, за­що­то е са­мо на 16. Па­за­ре­не­то е в кръв­та му – той е внук на ле­ген­дар­ния пет­ро­лен ми­ли­ар­дер Джон Пол Ге­ти, най-бо­га­ти­ят чо­век не са­мо на сво­е­то вре­ме, а изоб­що жи­вял ня­ко­га на зе­мя­та. Към 1973 г. Слад­ки­ят жи­вот за мом­че­то свър­ш­ва на след­ва­що­то кръс­то­ви­ще, при­дър­па­но е в ма­лък бус и пос­ле зак­лю­че­но в сел­с­ка къ­ща в Южна Ита­лия. Из­пад­на­ли ред­ни­ци от ка­лаб­рийс­ка­та ма­фия ис­кат от дя­до му 17 ми­ли­о­на то­га­ваш­ни до­ла­ра. Све­тът сле­ди па­за­ре­не­то от пър­ви­те стра­ни­ци на вес­т­ни­ци­те.

В смра­зя­ва­що­то из­пъл­не­ние на 88-го­диш­ния Крис­то­фър Плъ­мър (за­ме­нил зас­не­лия ве­че ро­ля­та Ке­вин Спей­си) ста­ри­ят Ге­ти от­каз­ва да да­де и цент. За­що­то та­ка­ва е фи­ло­со­фи­я­та му за жи­во­та и за мяс­то­то на па­ри­те в не­го. Те да­ват власт, но от­не­мат сво­бо­да­та да си ка­то дру­ги­те. Вър­вят и с илю­зи­я­та, че си над мо­рал­ни­те за­ко­ни. В ко­е­то е тра­ге­дий­но­то яд­ро на то­зи зна­ков за днеш­но­то вре­ме пер­со­наж, раз­вит с вът­реш­но раз­би­ра­не и ну­лев ком­п­ро­мис от Плъ­мър и 80-го­диш­ния Рид­ли Скот.

Фил­мът е за не­ща­та, ко­и­то па­ри­те не мо­гат да ку­пят. За гър­чо­ве­те на чо­веш­ко­то в гра­ви­та­ци­я­та им. Въп­лъ­ща­ва ги от­х­вър­ле­на­та сна­ха на ста­рия скъ­пер­ник в тре­вож­но­то и от­да­де­но из­пъл­не­ние на Ми­шел Уи­лямс. В мо­мен­та на от­в­ли­ча­не­то тя ве­че е раз­ве­де­на с про­пад­на­лия Дж. Пол Ге­ти ІІ. Сил­на же­на, са­ма с де­ца­та си, при­ну­де­на да се мо­ли. В ка­пан без из­ход, меж­ду две си­ли без ми­лост, фак­ти­чес­ки ед­нак­во жес­то­ки - ма­фи­я­та и ми­ли­ар­де­ра. Още от съ­що­то: „От­куп“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.