Так­ти­ка­та „Хруш­чов“ня­ма да сра­бо­ти

Capital - - Коментари & Анализи -

КК­о­га­то през 1960 г. един дип­ло­мат об­ви­ня­ва в ООН Съ­вет­с­кия съ­юз, че по­тис­ка на­ро­ди­те от Из­точ­на Ев­ро­па, то­га­ваш­ни­ят съ­вет­с­ки ли­дер Ни­ки­та Хруш­чов из­риг­ва в ярос­т­на ти­ра­да, ко­я­то спо­ред ле­ген­ди­те прик­люч­ва с то­ва, че той си съ­бу­ва обув­ка­та и за­поч­ва да уд­ря с нея по три­бу­на­та. Ис­то­ри­я­та мъл­чи да­ли пос­лед­ни­ят де­тайл на­ис­ти­на е ав­тен­ти­чен, но то­зи епи­зод ос­та­ва в ана­ли­те ка­то сим­вол на ярос­т­но­то от­ри­ча­не на оче­вид­ни ис­ти­ни.

По­доб­на так­ти­ка в мо­мен­та е из­б­ра­ло бъл­гар­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во, за да пос­тиг­не нап­ре­дък по вли­за­не­то в Шен­ген и ев­ро­зо­на­та. Бъл­га­рия от­дав­на из­пъл­ня­ва фор­мал­ни­те изис­к­ва­ния, но я спи­рат “по­ли­ти­чес­ки­те кри­те­рии” - де­ли­кат­но­то оп­ре­де­ле­ние за ко­руп­ци­я­та и прев­зе­ти­те ин­с­ти­ту­ции тук.

Вмес­то да се опи­та да по­ка­же ня­ка­къв нап­ре­дък в от­с­т­ра­ня­ва­не­то на те­зи проб­ле­ми, пра­ви­тел­с­т­во­то ре­ши да обяс­ня­ва, че всъщ­ност тук не се случ­ва ни­що не­о­би­чай­но и че из­с­лед­ва­ни­я­та за ко­руп­ци­я­та не са дос­то­вер­ни.

Так­ти­чес­ки то­ва е пра­ви­лен ход. Се­га има бла­гоп­ри­ят­но сте­че­ние на по­ли­ти­чес­ки об­с­то­я­тел­с­т­ва - ЕС има же­ла­ние да по­ка­же жиз­не­ност­та на ев­ро­пейс­кия про­ект, а ев­ро пред­се­да­тел­с­т­во то­ни да­ва ня­как­во, мал­ко по-го­ля­мо вли­я­ние. За Бъл­га­рия е мно­го по-доб­ре да бъ­де ко­рум­пи­ран член на ев­ро­зо­на­та, от­кол­ко­то пак ко­рум­пи­ра­на, но във вто­ра­та ско­рост на съ­ю­за.

Проб­ле­мът е, че так­ти­ка­та “Хруш­чов” оче­вид­но не сра­бот­ва. Та­зи сед­ми­ца хо­лан­д­с­ки­ят пре­ми­ер ка­за в очи­те на Бо­ри­сов, че пре­ди вли­за­не­то в Шен­ген има да се свър­ши още ра­бо­та. Пре­зи­ден­тът на Бун­дес­банк за­я­ви по по­вод на­ме­ре­ни­я­та на Бъл­га­рия да кан­ди­дат­с­т­ва, че „ед­но при­бър­за­но при­съ­е­ди­ня­ва­не – на вся­ка це­на – в край­на смет­ка не е от пол­за ни­то за съ­от­вет­на­та дър­жа­ва, ни­то за ва­лут­ния съ­юз и ЕС ка­то ця­ло“.

Нак­рат­ко, ня­ма да ста­не без бор­ба с ко­руп­ци­я­та и здра­ви ин­с­ти­ту­ции. И тъй ка­то за то­ва не се ра­бо­ти, още по-нак­рат­ко - ня­ма да ста­не.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.