Кол­ко да е „да“

Въп­ре­ки бод­ряш­ки­те заг­ла­вия при­е­ма­не­то на Бъл­га­рия в Шен­ген про­дъл­жа­ва да е „но друг път“

Capital - - Коментари & Анализи - Ав­тор Ма­рия Ас­т­рид

А„Аз ха­рес­вам Бо­ри­сов и той ха­рес­ва мен“, обя­ви Марк Рю­те от Со­фия и ни ка­за дъл­го­о­чак­ва­но­то „да“за Шен­ген“- на­пи­са вес­т­ник „24 ча­са“на пър­ва­та си стра­ни­ца в сря­да, ден след ви­зи­та­та на хо­лан­д­с­кия пре­ми­ер в Бъл­га­рия. Заг­ла­ви­е­то на ин­фор­ма­ци­я­та е мал­ко не­яс­но - „Бой­ко Бо­ри­сов ня­ма да се „ОРБАН­и­зи­ра та­зи нощ“- и Хо­лан­дия ни по­же­ла в Шен­ген“. От по­яс­не­ни­я­та се раз­би­ра, че ня­ма да се сбъд­не един от въз­мож­ни­те сце­на­рии спо­ред „24 ча­са“- ако по­лу­чим от­каз от Рю­те, за ед­на нощ пре­ми­е­рът ни да се пре­вър­не в ко­пие на ун­гар­с­кия си ко­ле­га Вик­тор Ор­бан, из­вес­тен с ан­ти­ев­ро­пейс­ки­те си по­ли­ти­ки.

„Хо­лан­дия ни пус­ка в Шен­ген“, на­пи­са и „Стан­дарт“във во­де­ща­та си ин­фор­ма­ция на пър­ва стра­ни­ца. До­пис­ка­та за­поч­ва бод­ряш­ки - „И пос­лед­на­та преч­ка пред вли­за­не­то на Бъл­га­рия в Шен­ген пад­на“.

Мал­ко­то нев­п­рег­на­ти в „пра­ва­та ли­ния“ме­дии все пак пре­да­до­ха ця­ло­то пос­ла­ние на хо­лан­д­с­кия пре­ми­ер.

След „Под­к­ре­пя­ме Бъл­га­рия за при­съ­е­ди­ня­ва­не към Шен­ген“той про­дъл­жи: „Но има още ра­бо­та да свър­ши­те.“Те при­пом­ни­ха и по­зи­ци­я­та на гер­ман­с­кия кан­ц­лер Ан­ге­ла Мер­кел, ко­я­то е за по­е­тап­но при­съ­е­ди­ня­ва­не.

От гер­ман­с­кия Хрис­ти­ян­со­ци­а­лен съ­юз (ХСС) - ба­вар­с­ки­ят пар­т­ньор на уп­рав­ля­ва­щия съ­юз на Мер­кел, си спес­тя­ват из­лиш­на дип­ло­ма­тич­ност. „Все още е опас­но да при­е­мем Бъл­га­рия в Шен­ген за­ра­ди ви­со­ко­то ни­во на ко­руп­ция и го­ле­ми­те й проб­ле­ми с ор­га­ни­зи­ра­на­та прес­тъп­ност“, каз­ва вът­реш­ни­ят ми­нис­тър на Ба­ва­рия Йо­а­хим Хер­ман пред гер­ман­с­кия вес­т­ник „Ди велт“. По всич­ко ли­чи, че не се е впе­чат­лил осо­бе­но от за­бе­леж­ка­та на бъл­гар­с­кия пре­ми­ер „Ев­ро­па да спре да си из­мис­ля мо­ти­ви, за да не до­пус­ка Бъл­га­рия в Шен­ген“на кон­фе­рен­ция в Брюк­сел, ор­га­ни­зи­ра­на имен­но от фон­да­ци­я­та на ХСС „Ханс Зай­дел“.

На друг фо­рум през сед­ми­ца­та Бо­ри­сов се въз­му­ти как мо­же в Бъл­га­рия да има са­мо 6% кон­т­ра­бан­д­ни ци­га­ри, а в съ­що­то вре­ме дру­ги­те в ЕС, чи­и­то ре­зул­та­ти са по-ло­ши, да пи­тат да­ли в стра­на­та ни се во­ди ефек­тив­на бор­ба с ко­руп­ци­я­та. „Има бор­ба - ето я“, от­се­че той.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.