Илън Мъск

Capital - - Коментари & Анализи -

Ми­ли­ар­де­рът ви­зи­о­нер Илън Мъск за вто­ри път се впи­са в ис­то­ри­я­та на кос­ми­чес­ки­те по­ле­ти, след ка­то ос­но­ва­на­та от не­го ком­па­ния SpaceX ус­пеш­но из­с­т­ре­ля във втор­ник най-мощ­на­та ра­ке­та за мно­гок­рат­на упот­ре­ба Falcon Heavy. И въп­ре­ки че пре­ми­ер­ни­ят по­лет не мо­же да се на­ре­че 100про­цен­тов ус­пех (ед­но­то от три­те яд­ра на пър­ва­та сте­пен не ус­пя да кац­не ус­пеш­но и се раз­би в оке­а­на), тес­то­ви­ят то­вар не прос­то бе­ше из­п­ра­тен към Марс, а дос­та по-да­леч - по по­со­ка на ас­те­ро­ид­ния по­яс меж­ду Чер­ве­на­та пла­не­та и Юпи­тер. Та­ка SpaceX наг­лед­но де­мон­с­т­ри­ра, че е пър­ва­та час­т­на ком­па­ния, спо­соб­на да из­п­ра­ща апа­ра­ти в дъл­бо­кия Кос­мос, и то на в пъ­ти по-нис­ка це­на. Са­мо за срав­не­ние - един старт на Falcon Heavy е на стой­ност от 90 млн. до­ла­ра, до­ка­то един на след­ва­ща­та ра­ке­та в кла­са­ци­я­та - двой­но по-ма­ло­мощ­на­та Delta IV Heavy, стру­ва 400 млн. до­ла­ра. Та­ка ско­ро до­ри щат­с­ка­та кос­ми­чес­ка аген­ция NASA мо­же да се ока­же дъл­го­го­ди­шен кли­ент на SpaceX, тъй ка­то ня­ма да

раз­по­ла­га с кон­ку­рен­т­на ра­ке­та пре­ди 2025 г.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.