От­ра­зен оп­ти­ми­зъм

Capital - - Коментари & Анализи - Нийл Ъру­ин, стар­ши ико­но­ми­чес­ки ана­ли­за­тор на „Ню Йорк таймс“ Още по те­ма­та на стр.60-61

AА­ко съ­ди­те по заг­ла­ви­я­та на но­ви­ни­те, то­ва са ло­ши вре­ме­на за финансовите па­за­ри. Има "срив" в САЩ и "гроз­ни, гроз­ни сце­ни" на ев­ро­пейс­ки­те бор­си. Ми­на­лия пе­тък Dow Jones industrial average пад­на с 666 пун­к­та ка­то от ня­ка­къв дя­вол­с­ки хак, а в по­не­дел­ник пос­лед­ва още по-стръ­мен спад от 1 175 пун­к­та на фо­на на ха­о­тич­на тър­го­вия.

Се­гаш­ни­ят спад вър­на па­за­ра приб­ли­зи­тел­но до ни­во­то му в сре­да­та на де­кем­в­ри, пре­ди по-мал­ко от два ме­се­ца. По­ни­же­ни­е­то на Standard & Poor's 500 през пос­лед­ни­те дни е сход­но по ма­щаб и ско­рост с те­зи от яну­а­ри 2016 г. и ав­густ 2015 г., ни­то един от ко­и­то не ос­та­ви трай­ни бе­ле­зи. И е под 10 про­цен­та, ко­и­то би­ха го ква­ли­фи­ци­ра­ли ка­то па­зар­на ко­рек­ция.

Но ня­кои об­щи ког­ни­тив­ни греш­ки пра­вят та­зи си­ту­а­ция да из­г­леж­да по-дра­ма­тич­на, от­кол­ко­то е. А при­чи­ни­те за нея мо­гат да бъ­дат по-доб­ри, от­кол­ко­то из­г­леж­да на пръв пог­лед. Ме­ди­и­те чес­то ак­цен­ти­рат на дви­же­ни­е­то на Dow Jones, но ве­ро­ят­но сте раз­ра­бо­ти­ли ин­ту­и­ция как да ин­тер­п­ре­ти­ра­те те­зи чис­ла. Спадът от 4.6% в по­не­дел­ник на­ис­ти­на е зна­чим, но по вре­ме на све­тов­ни фи­нан­со­ви кри­зи е има­ло слу­чаи на по-стръм­ни св­ли­ча­ния - ка­то с 22.6% през 1987 г. нап­ри­мер. Ка­то ми­ни­мум ак­ту­а­ли­зи­рай­те пред­с­та­ва­та си за "го­ля­мо" па­зар­но раз­лю­ля­ва­не и се фо­ку­си­рай­те имен­но вър­ху про­цен­ти­те. На­ши­те въз­п­ри­я­тия са из­к­ри­ве­ни от мис­ле­не­то в пун­к­то­ве.

Пос­лед­ни­те 18 ме­се­ца са един от най­мал­ко про­мен­ли­ви­те пе­ри­о­ди на фон­до­вия пазар в на­ши дни. Хо­ра­та оба­че имат склон­ност да офор­мят очак­ва­ни­я­та си за бъ­де­ще­то на ба­за­та на най-ско­рош­ния си опит. На­ис­ти­на 2017 г. бе­ше стран­на, но през 2016 има­ше пет та­ки­ва дни, през

2015 - шест, а през 2014 - че­ти­ри. През 2011 г. има­ше 21 дни, в ко­и­то S. & P. па­да­ше с над 2%. Ня­ма съм­не­ние, че по­ни­же­ние от

7.8% от 26 яну­а­ри до­се­га е зна­чи­тел­но - на хар­тия то­ва е из­т­ри­ва­не на бли­зо 2 три­ли­о­на до­ла­ра бо­гат­с­т­во. Но ко­га­то пог­лед­не­те как­во се случ­ва на па­за­ра на об­ли­га­ции, до­ка­то ак­ци­и­те по­ев­ти­ня­ват, ще ви­ди­те по-доб­ра но­ви­на.

Чес­то ко­га­то ин­вес­ти­то­ри­те ста­нат по-пе­си­мис­тич­ни за ико­но­ми­ка­та, ак­ци­и­те па­дат и до­ход­ност­та от об­ли­га­ции - съ­що. То­ва е та­ка, за­що­то по-сла­ба­та ико­но­ми­ка пред­по­ла­га не са­мо по-нис­ки кор­по­ра­тив­ни пе­чал­би (от­там и па­да­щи­те бор­со­ви ин­дек­си), но и по-нис­ка ин­ф­ла­ция и про­дъл­жи­тел­ни нис­ки лих­ве­ни рав­ни­ща (ко­е­то оз­на­ча­ва, че и до­ход­ност­та на об­ли­га­ци­и­те тряб­ва да спад­не).

Не то­ва оба­че е мо­де­лът на се­гаш­ния спад. По вре­ме на по­ни­же­ни­е­то на фон­до­вия пазар точ­но пре­ди сед­ми­ца до­ход­ност­та от 10-го­диш­ни­те аме­ри­кан­с­ки пра­ви­тел­с­т­ве­ни об­ли­га­ции ряз­ко на­рас­на. На па­за­ра на об­ли­га­ции на­рас­на и прог­но­зи­ра­на­та ин­ф­ла­ция, но до­ри и след об­ръ­ща­не­то на та­зи тен­ден­ция при раз­п­ро­даж­ба­та в по­не­дел­ник лих­ве­ни­те про­цен­ти са все още по-ви­со­ки - 2.7% при зат­ва­ря­не­то в по­не­дел­ник спря­мо 2.66% на 26 яну­а­ри.

Вмес­то да от­ра­зя­ва ико­но­ми­чес­ки пе­си­ми­зъм, су­ма­то­ха­та на фон­до­вия пазар, из­г­леж­да, про­из­ти­ча от един вид оп­ти­ми­зъм - че ра­бо­то­да­те­ли­те ще тряб­ва да пла­щат по-ви­со­ки зап­ла­ти и да на­ма­лят пе­чал­би­те си и че по-ви­со­ка­та ин­ф­ла­ция ще на­ка­ра Фе­де­рал­ния ре­зерв да по­ви­ши лих­ви­те си по-бър­зо от очак­ва­но­то. До­ба­ве­те мал­ко при­тес­не­ния, че па­за­ри­те ле­ко прег­ря­ват, и ето ви ре­цеп­та за случ­ва­що­то се.

С дру­ги ду­ми, та­зи ло­ша но­ви­на за ин­вес­ти­то­ри­те в ак­ции из­г­леж­да, че се дъл­жи от­час­ти на доб­ри но­ви­ни за ра­бот­ни­ци­те. И тъй ка­то по­ве­че­то хо­ра пе­че­лят по­ве­че па­ри от ра­бо­та­та си, от­кол­ко­то от ин­вес­ти­ци­он­ни­те си пор­т­фей­ли, то­ва е си­ту­а­ция, на ко­я­то мно­го хо­ра би­ха се за­рад­ва­ли.

Спадът мо­же да се ока­же слу­чай­но пре­пъ­ва­не на "би­чи пазар", а мо­же и да е на­ча­ло­то на края на дви­же­ни­е­то на­го­ре, про­дъл­жи­ло твър­де дъл­го вре­ме. Не­за­ви­си­мо за кое от две­те ста­ва въп­рос, доб­ре е за пси­хи­чес­ко­то здра­ве при ед­нод­не­вен срив на па­за­ра да се пра­вят справ­ки с ис­то­ри­чес­ки­те мо­де­ли и да се тър­си от­го­вор на въп­ро­са за­що се случ­ва.

Зад ло­ша­та но­ви­на за ин­вес­ти­то­ри­те в ак­ции има доб­ри но­ви­ни за ра­бот­ни­ци­те.

| Reuters

Q

Спадът мо­же да се ока­же слу­чай­но пре­пъ­ва­не на „би­чи пазар“, а мо­же и да е на­ча­ло­то на края на про­дъл­жи­ло­то твър­де дъл­го дви­же­ние на­го­ре

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.