Ис­тин­с­ка­та при­ро­да на „бун­та­ри­те“

Capital - - Коментари & Анализи - Да­ли­бор Ро­хак, на­у­чен сът­руд­ник в American Enterprise Institute, в ста­тия за „Фо­рин по­ли­си“

И"Има твър­де мно­го жур­на­лис­ти. Тряб­ва да бъ­дат лик­ви­ди­ра­ни ", по­ше­гу­ва се чеш­ки­ят пре­зи­дент Ми­лош Зе­ман по вре­ме на сре­ща­та си с Вла­ди­мир Пу­тин през май м.г. Ун­гар­с­ки­ят пре­ми­ер Вик­тор Ор­бан ог­ла­си иде­я­та си за "не­ли­бе­рал­на де­мок­ра­ция", ко­е­то ще ре­че скъс­ва­те със "за­пад­но­ев­ро­пейс­ки­те дог­ми" и осо­бе­но с та­зи, че хо­ра­та са "сво­бод­ни да пра­вят всич­ко, ко­е­то не на­ру­ша­ва сво­бо­да­та на дру­ги­те".

То­ва, ко­е­то обе­ди­ня­ва Зе­ман, уп­рав­ля­ва­ща­та в Полша пар­тия "Пра­во и спра­вед­ли­вост" и "Фи­дес" - в Ун­га­рия, е спо­де­ле­но­то схва­ща­не, че го­ле­ми­ят про­цент, с кой­то са спе­че­ли­ли из­бо­ри­те, им поз­во­ля­ва да вър­шат как­во­то по­же­ла­ят. Тях­на­та ос­нов­на греш­ка е при­е­ма­не­то, че во­ля­та на пар­ла­мен­тар­но­то мно­зин­с­т­во не мо­же да се пос­та­вя под въп­рос. А ре­ал­но­то раз­би­ра­не за де­мок­ра­ци­я­та е, че тя тряб­ва да бъ­де вгра­де­на в рам­ка­та на кон­с­ти­ту­ци­он­ни­те пра­ви­ла, ог­ра­ни­ча­ва­щи оне­зи, ко­и­то са на власт.

В Полша нап­ри­мер власт­та из­пол­з­ва мно­зин­с­т­во­то си, за да нап­ра­ви драс­тич­ни про­ме­ни в съ­деб­на­та сис­те­ма, ко­и­то я под­чи­ня­ват на пра­ви­тел­с­т­во­то и пар­ла­мен­та. Ун­га­рия прие за­кон, пов­та­рящ скан­дал­ния рус­ки за­кон от 2012 г., кой­то изис­к­ва неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни­те ор­га­ни­за­ции, фи­нан­си­ра­ни от чуж­ди ор­га­ни­за­ции, да се ре­гис­т­ри­рат ка­то чуж­дес­т­ран­ни аген­ти. Съ­дей­ки по ко­ли­чес­т­во­то спон­со­ри­ра­на от пра­ви­тел­с­т­во­то про­па­ган­да - от пос­те­ри, връ­ща­щи към ан­ти­се­ми­тиз­ма през 30-те го­ди­ни на ми­на­лия век, до из­п­ра­те­ни до вся­ко до­ма­кин­с­т­во пис­ма със зап­ла­ха­та, че ис­ка да за­се­ли ми­ли­о­ни мю­сюл­ма­ни в Ун­га­рия - ом­ра­за­та към Джор­дж Со­рос и ли­бе­рал­на­та ка­у­за, ко­я­то той под­к­ре­пя, е ин­тен­зив­на.

Съм­ня­ва­щи­те се в по­со­ка­та, към ко­я­то т. нар. не­ли­бе­рал­ни де­мок­ра­ции в Централна Ев­ро­па са тръг­на­ли, е дос­та­тъч­но да пог­лед­нат дан­ни­те за ка­чес­т­во­то на ин­с­ти­ту­ци­и­те и вър­хо­вен­с­т­во­то на пра­во­то. Пред­с­та­вя­не­то на Ун­га­рия по по­ка­за­те­ли на Све­тов­на­та бан­ка ка­то "вър­хо­вен­с­т­во на за­ко­на" и "проз­рач­ност и от­чет­ност" се вло­ша­ва драс­тич­но - стра­на­та пад­на с меж­ду 13 и 22 мес­та на­до­лу за де­се­ти­ле­тие. В ин­дек­са за ико­но­ми­чес­ка сво­бо­да на фон­да­ция "Хе­ри­ти­дж" Ун­га­рия и Полша са в по­со­че­ни ка­то "пре­дим­но нес­во­бод­ни" те­ри­то­рии по от­но­ше­ние на за­щи­та­та на соб­с­т­ве­ност­та. Съ­щи­ят ин­декс по­каз­ва срив в оцен­ки­те за поч­те­ност­та на пра­ви­тел­с­т­ва­та в две­те стра­ни, ка­то ми­на­ла­та го­ди­на Ун­га­рия бе­ше кла­си­фи­ци­ра­на ка­то "реп­ре­сив­на" те­ри­то­рия. В кла­са­ци­я­та на Cato Institute за лич­на­та и ико­но­ми­чес­ка­та сво­бо­да Ун­га­рия пад­на от 28-о място през 2010 г. на 44-то през

2015.

Кол­ко­то и не­съ­вър­ше­ни да са те­зи из­с­лед­ва­ния, изис­к­ва се осо­бе­на сле­по­та, за да не за­бе­ле­жиш, че во­дят в ед­на и съ­ща по­со­ка. В съ­що­то вре­ме стра­ни­те от т. нар. Ви­шег­рад­с­ка чет­вор­ка - Ун­га­рия, Полша, Сло­ва­кия и Че­хия, са сред най-го­ле­ми­те нет­ни по­лу­ча­те­ли на сред­с­т­ва от ЕС. Съг­лас­но фи­нан­со­ва­та рам­ка за пе­ри­о­да

2014-2020 г. в ре­ги­о­на ще бъ­дат вло­же­ни

127 мл­рд. ев­ро, ко­е­то е го­ди­шен при­ход от

2.6% от БВП.

Ос­вен за го­ля­ма част от пуб­лич­ни­те ин­вес­ти­ции в ре­ги­о­на те­зи па­ри оба­че спо­ма­гат и за съз­да­ва­не­то на кли­ен­те­лис­т­ка сис­те­ма за ко­руп­ция, га­ран­ти­ра­ща по­ли­ти­чес­кия ус­пех на "не­ли­бе­рал­ни­те де­мок­ра­ти".

Конфликтът меж­ду Брюк­сел и сто­ли­ци­те в Централна Ев­ро­па не се на­ми­ра в ге­о­по­ли­ти­чес­ки ва­ку­ум. И не е слу­чай­но, че Ор­бан и Зе­ман са сред най-близ­ки­те съ­юз­ни­ци на Ру­сия в Ев­ро­па. Пре­ди вре­ме вън­ш­ни­ят ми­нис­тър на Ун­га­рия на­ре­че сан­к­ци­и­те на ЕС сре­щу Ру­сия "аб­со­лют­но не­ус­пеш­ни", пох­ва­ли про­па­ган­д­на­та те­ле­ви­зия на Кре­мъл RT, при­зо­ва за во­ен­но сът­руд­ни­чес­т­во и за­я­ви, че не виж­да Ру­сия ка­то зап­ла­ха.

Въп­ре­ки член­с­т­во­то на ви­шег­рад­с­ки­те дър­жа­ви в ЕС и НАТО то­ва не е вед­нъж за­ви­на­ги. До­ри ако об­щес­т­ва­та в стра­ни­те от Централна Ев­ро­па, мо­же би с из­к­лю­че­ние на Че­хия, са сил­но про­ев­ро­пейс­ки, об­щес­т­ве­но­то мне­ние се про­ме­ня. Се­ри­оз­на греш­ка би би­ло да се пре­неб­рег­не ис­тин­с­ка­та при­ро­да на "бун­та­ри­те" в Централна Ев­ро­па и да бъ­дат при­е­ма­ни са­мо ка­то по­пу­лис­ти. По­ли­ти­ки­те им са все по-ав­то­ри­тар­ни и тях­на­та ге­о­по­ли­ти­чес­ка об­вър­за­ност е с Мос­к­ва, а не със За­па­да.

Па­ри­те от ЕС оси­гу­ря­ват по­ли­ти­чес­кия ус­пех на "не­ли­бе­рал­ни­те де­мок­ра­ти", чи­я­то ге­о­по­ли­ти­чес­ка об­вър­за­ност е с Мос­к­ва, а не със За­па­да.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.