Ка­пи­та­л­НО

Capital - - Коментари & Анализи -

„И не си мис­ле­те, че на ня­кой ще се раз­ми­не. Мно­го яс­но сме се раз­б­ра­ли! Та­ка че не пи­лей­те вре­ме­то!“

Бой­ко Бо­ри­сов, ми­нис­тър-пред­се­да­тел, на­сър­ча­ва ми­нис­т­ри­те да ра­бо­тят по ад­ми­нис­т­ра­тив­на­та ре­фор­ма, ци­ти­ран от dnevnik.bg

„То­ва, ко­е­то пра­вя, е то­ва, ко­е­то съм по­ел ка­то ан­га­жи­мент към те­зи, ко­и­то са ми пред­ло­жи­ли то­зи пост, да пра­вя. Чув­с­т­вам се съв­сем под­к­ре­пен от хо­ра­та, ко­и­то ми пред­ло­жи­ха да за­е­ма то­зи пост.“

Не­но Ди­мов, ми­нис­тър на окол­на­та сре­да от кво­та­та на „Обе­ди­не­ни пат­ри­о­ти“, по те­ле­ви­зия Bulgaria On Air

„Как­ви­то и ре­фор­ми да има в енер­ге­ти­ка­та, те са нап­ра­ве­ни от та­зи же­на.“

Ру­мен Ра­дев, зам.-пред­се­да­тел на АИКБ, по ад­рес на ми­нис­тъ­ра на енер­ге­ти­ка­та Те­ме­нуж­ка Пет­ко­ва след по­ми­ри­тел­на сре­ща с нея за це­на­та на то­ка, пред в. “24 ча­са“

„Та­зи иг­ра да си обе­ща­ва­ме, че ще ре­шим проб­ле­ми­те след при­съ­е­ди­ня­ва­не­то към ЕС, ня­ма да се пов­то­ри.“

Жан-Клод Юн­кер, пред­се­да­тел на Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия, за ус­ло­ви­я­та пред дър­жа­ви­те от За­пад­ни­те Балкани за при­съ­е­ди­ня­ва­не. Хър­ва­тия и Сло­ве­ния, ко­и­то са чле­но­ве на ЕС, все още имат те­ри­то­ри­а­лен спор

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.