Тех­но­ло­ги­я­та пре­ди всич­ко

Capital - - Тема На Броя -

ДД­е­цен­т­ра­ли­зи­ра­на­та ба­за дан­ни (блок­чейн) има го­лям по­тен­ци­ал и би мог­ла да се при­ло­жи поч­ти нав­ся­къ­де. Очак­ва се та­зи тех­но­ло­гия да ока­же въз­дейс­т­вие вър­ху циф­ро­ви­те ус­лу­ги и да про­ме­ни изос­но­ви биз­нес мо­де­ли­те в ши­рок кръг от об­лас­ти, ка­то нап­ри­мер здра­ве­о­паз­ва­не­то, зас­т­ра­хо­ва­не­то, фи­нан­си­те, енер­ге­ти­ка­та, ло­гис­ти­ка­та, уп­рав­ле­ни­е­то на пра­ва­та вър­ху ин­те­лек­ту­ал­на­та соб­с­т­ве­ност или пуб­лич­ни­те ус­лу­ги. Не­от­дав­на нап­ри­мер най-го­ля­ма­та ком­па­ния за кон­тей­нер­ни пре­во­зи – дат­с­ка­та A.P. Moller-Maersk, обя­ви, че обе­ди­ня­ва уси­лия с тех­но­ло­гич­ния ги­гант IBM, за да съз­да­дат блок­чейн плат­фор­ма, ко­я­то да ус­ко­ри мно­гок­рат­но тър­го­ви­я­та и да спес­ти ми­ли­ар­ди до­ла­ри. Го­ле­ми тър­гов­ци ка­то Walmart съ­що ра­бо­тят вър­ху проекти за ор­га­ни­зи­ра­не на ве­ри­ги­те за дос­тав­ки чрез блок­чейн.

Енер­ге­ти­ка­та съ­що мо­же да спе­че­ли от то­ва. В ню­йор­к­с­кия квар­тал Брук­лин ве­че фун­к­ци­о­ни­ра мик­ром­ре­жа, в рам­ки­те на ко­я­то до­ма­кин­с­т­ва, обо­руд­ва­ни със съ­от­вет­ни­те ин­с­та­ла­ции, мо­гат да про­да­ват и ку­пу­ват елек­т­ро­е­нер­гия от фо­то­вол­та­и­ци по­меж­ду си. За сдел­ки­те се из­пол­з­ва блок­чейн плат­фор­ма­та Ethereum, ко­я­то бук­вал­но из­к­люч­ва не­об­хо­ди­мост­та от дис­т­ри­бу­ти­ра­не и раз­п­ре­де­ле­ние. Гер­ман­с­ка­та тех­но­ло­гич­на ком­па­ния Ponton съ­що де­мон­с­т­ри­ра през но­ем­в­ри ми­на­ла­та го­ди­на тър­го­вия на елек­т­ро­е­нер­гия в Бел­гия през сво­я­та блок­чейн плат­фор­ма Enerchain. RWE, Total и Engie пък обя­ви­ха, че ще ра­бо­тят за­ед­но по раз­ра­бот­ва­не­то на пи­ло­тен про­ект за двус­т­ран­на тър­го­вия в ре­а­лен ма­щаб.

В аме­ри­кан­с­кия щат Ко­ло­ра­до пък ве­че офи­ци­ал­но раз­г­леж­дат въз­мож­нос­ти­те за из­пол­з­ва­не­то на блок­чейн тех­но­ло­ги­я­та ка­то сред­с­т­во за за­щи­та на лич­ни­те дан­ни от ки­бе­ра­та­ки. Пра­ви­тел­с­т­во­то на Ка­на­да съ­що обя­ви, че про­уч­ва из­пол­з­ва­не­то на блок­чейн тех­но­ло­ги­я­та за по­доб­ря­ва­не на проз­рач­ност­та в об­ласт­та на дър­жав­ни­те суб­си­дии и фи­нан­си­ра­не. Дру­ги стра­ни, ка­то Ин­дия, Съ­е­ди­не­ни­те ща­ти и Ав­с­т­ра­лия, обя­ви­ха пи­лот­ни проекти, на­со­че­ни към съ­че­та­ва­не­то на блок­чейн тех­но­ло­ги­я­та със съ­щес­т­ву­ва­ща­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.