Пе­ти­ят за­кон на Пе­ев­с­ки

...и обя­вя­ва­не­то на пе­та­та власт

Capital - - Политика И Икономика - Ав­тор Екип на Ка­пи­тал

ММе с е ц и т е фев­ру­а­ри и ок­том­в­ри сти­му­ли­рат за­ко­но­да­тел­ния по­рив на на­род­ния пред­с­та­ви­тел от ДПС Де­лян Пе­ев­с­ки. От пет го­ди­ни поч­ти все­ки фев­ру­а­ри и ок­том­в­ри (2015 е из­к­лю­че­ние) той вна­ся по ня­кой за­ко­ноп­ро­ект, кой­то е всъщ­ност не­го­во­то соб­с­т­ве­но от­ри­ца­ние. Пър­во бе­ше то­зи сре­щу оф­шор­ки­те, при все че ос­нов­ни­те биз­не­си, за ко­и­то се знае, че кон­т­ро­ли­ра, ид­ват от та­ки­ва зо­ни. Пос­ле по­ис­ка да бъ­де спря­но вто­рич­но­то ог­раб­ва­не на КТБ от стра­те­ги­чес­кия му пар­т­ньор по­не до 2014 г. Цве­тан Ва­си­лев, за­ед­но с ко­го­то, вид­но от фак­ти­те, е уп­рав­ля­вал бан­ка­та.

Ини­ци­а­ти­ва­та на де­пу­та­та из­да­тел от та­зи сед­ми­ца е на­со­че­на към дру­га сфе­ра, ко­я­то уп­раж­ня­ва ка­то биз­нес - ме­ди­и­те. “Об­щес­т­во­то тряб­ва да знае кой кое е на ме­дий­ния пазар и как се фи­нан­си­рат ме­ди­и­те. Все­ки тряб­ва да мо­же да пре­це­ни дос­то­вер­ност­та и не­за­ви­си­мост­та на ин­фор­ма­ци­я­та и мне­ни­я­та, из­ра­зе­ни в ме­ди­и­те, имен­но през приз­ма­та на проз­рач­на­та соб­с­т­ве­ност и па­зар­но­то ико­но­ми­чес­ко съ­щес­т­ву­ва­не”, ка­за на­род­ни­ят пред­с­та­ви­тел в об­ръ­ще­ние до об­щес­т­во­то след вна­ся­не­то на за­ко­ноп­ро­ек­та.

Та­ка прак­ти­чес­ки де­пу­та­тът от ДПС обя­ви на­ли­чи­е­то на пе­та власт - на ико­но­ми­чес­ки­те интереси, ди­рек­т­но пред­с­тав­ля­ва­ни в пар­ла­мен­та. Фак­ти­те са сму­ща­ва­щи. Вно­си­те­лят на про­ек­то­за­ко­на:

При­до­би ед­но по ед­но из­да­тел­с­т­ва и раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на вес­т­ни­ци с фи­нан­си­ра­не от КТБ. Дъл­ги го­ди­ни кри­е­ше соб­с­т­ве­ност­та си. По­я­вя­ва­ха се мни­ми чуж­ди ин­вес­ти­то­ри - ня­кой си Пат­рик от Ир­лан­дия, кой­то до­ри да­де ин­тер­вю за „Ка­пи­тал“. След мно­жес­т­во ма­нев­ри Пе­ев­с­ки се по­ка­за ка­то соб­с­т­ве­ник;

Мре­жа­та на вес­т­ни­кар­с­ко раз­п­рос­т­ра­не­ние е мо­но­по­ли­зи­ра­на под кон­т­ро­ла на де­пу­та­та. Край­ни­те точ­ки за про­даж­ба през про­ек­та „Лаф­ка“- съ­що.

Съ­що­то ва­жи и за две­те ос­нов­ни пе­чат­ни­ци на все­кид­нев­ни­ци, ко­и­то на прак­ти­ка бя­ха при­до­би­ти със сред­с­т­ва от КТБ.

Кра­де­цът ви­ка “дръж­те кра­де­ца”

Вне­зап­но съ­щи­ят из­да­тел на вес­т­ни­ци, кой­то се явя­ва и де­пу­тат, без оче­вид­ни­ят конфликт на интереси да пре­диз­вик­ва как­ва­то и да е ин­с­ти­ту­ци­о­нал­на ре­ак­ция, пред­ла­га про­ект за ме­ди­и­те. Всич­ки “дос­тав­чи­ци на ме­дий­ни ус­лу­ги” да дек­ла­ри­рат дейс­т­ви­тел­ния си соб­с­т­ве­ник пред Ми­нис­тер­с­т­во на кул­ту­ра­та. (До то­зи мо­мент по­доб­но изис­к­ва­не има са­мо за вес­т­ни­ци­те, спи­са­ни­я­та, те­ле­ви­зи­и­те и ра­ди­а­та, но не и за ин­тер­нет сай­то­ве­те - той раз­ши­ря­ва.)

Всич­ки дос­тав­чи­ци на ме- дий­ни ус­лу­ги да дек­ла­ри­рат пред тър­гов­с­кия ре­гис­тър „вся­ко без­въз­мез­д­но по­лу­ча­ва­не на па­рич­ни сред­с­т­ва или иму­щес­т­во и/или вся­ко дру­го по­лу­ча­ва­не на па­рич­ни сред­с­т­ва, не­за­ви­си­мо от из­пол­з­ва­на­та прав­на фор­ма, из­вън при­хо­ди­те от оби­чай­на дей­ност на дос­тав­чи­ка на ме­дий­ни ус­лу­ги, как­то и всич­ки по­лу­че­ни за­е­ми из­вън бан­ко­ви­те кре­ди­ти“.

Раз­п­рос­т­ра­ни­те­ли­те на вес­т­ни­ци да дек­ла­ри­рат вся­ка го­ди­на кол­ко сер­гии имат и ако са над ед­на тре­та, ми­нис­тъ­рът на кул­ту­ра­та да се­зи­ра Ко­ми­си­я­та за за­щи­та на кон­ку­рен­ци­я­та.

Го­лям па­ра­докс, за­що­то Пе­ев­с­ки е уяз­ви­ми­ят по кон­ку­рен­т­но­то законодателство и по всич­ки гор­ни точ­ки.

Ба­зо­ви­ят проб­лем в пред­ло­же­ни­е­то е, че то е оче­ви­ден конфликт на интереси. „Изоб­що не се крие, че то­зи за­ко­ноп­ро­ект е на­со­чен сре­щу кон­ку­рен­т­ни ме­дии. Из­пол­з­ва­не­то на законодателство за раз­ре­ша­ва­не на спор­ни въп­ро­си с кон­ку­рен­ци­я­та в сфе­ра­та на ме­ди­и­те мо­же да пред­с­тав­ля­ва фор­ма на цен­зу­ра”, ко­мен­ти­ра ад­во­кат Алек­сан­дър Ка­шъ­мов.

Же­ла­ни­е­то на най-из­вес­т­ния де­пу­тат на ДПС да оп­ра­ви сво­бо­да­та на сло­во­то не ид­ва в слу­ча­ен мо­мент. През пос­лед­ни­те ня­кол­ко ме­се­ца той се опит­ва да се из­чис­ти от об­ра­за на мо­но­по­лист в па­за­ра на пе­ча­та, ка­то на­ло­жи те­за­та, че кон­т­ро­ли­ра са­мо те­зи ме­дии, чий­то соб­с­т­ве­ник е. “Гос­по­дин Пе­ев­с­ки при­те­жа­ва са­мо „Те­лег­раф“, сай­та „Мо­ни­тор“, сед­мич­ни­ка „По­ли­ти­ка“, ре­ги­о­нал­ния „Бор­ба“и един спор­тен”, се опи­та да обяс­ни в края на яну­а­ри Лю­бо­ми­ра Бу­да­ко­ва, гла­вен ре­дак­тор на “Мо­ни­тор”, по вре­ме на кръг­ла ма­са, ор­га­ни­зи­ра­на в Брюк­сел от гер­ман­с­ка­та фон­да­ция „Ев­ро­пейс­ки цен­тър за пре­са и ме­дий­на сво­бо­да“.

По­доб­на те­за тряб­ва да опо­ни­ра на оче­вид­на­та хе­ге­мо­ния, ко­я­то Пе­ев­с­ки има на ме­дий­ния, раз­п­рос­т­ра­ни­тел­с­кия и пе­ча­тар­с­кия пазар.

За пос­лед­но­то е по­ка­за­тел­на ис­то­ри­я­та на ръ­ко­во­ди­тел­ка­та на от­дел „Ев­ро­па“в „Ре­пор­те­ри без гра­ни­ци“По­лин Адес-Ме­вел, раз­ка­за­на на съ­щия фо­рум в Брюк­сел. Тя спо­де­ли как след ня­кол­ко пуб­лич­ни из­каз­ва­ния за сво­бо­да­та на ме­ди­и­те в Бъл­га­рия е по­лу­чи­ла зап­ла­ши­тел­но пис­мо за­ра­ди твър­де­ни­е­то й, че 80% от раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на вес­т­ни­ци се кон­т­ро­ли­ра от де­пу­та­та от ДПС. Мал­ка­та под­роб­ност е, че пис­мо­то ид­ва от “Ка­нал 3”, с кой­то на­род­ни­ят пред­с­та­ви­тел фор­мал­но ня­ма ни­що об­що.

В съ­щия кон­текст Пе­ев­с­ки прес­т­рук­ту­ри­ра дру­жес­т­ва­та, в ко­и­то е из­да­тел­с­ки­ят му биз­нес. Та­ка в края на 2017 г. из­чез­на­ха хол­дин­го­во­то “Но­ва бъл­гар­с­ка ме­дий­на гру­па” (соб­с­т­ве­ник на всич­ки офи­ци­ал­ния из­да­ния) и не­го­ви­ят соб­с­т­ве­ник “Бал­кан­с­ка ме­дий­на ком­па­ния”.

Проб­ле­мът с ком­па­ни­я­та е, че бе­ше пос­лед­на­та “жи­ва” връз­ка меж­ду ДПС и КТБ. През про­лет­та син­ди­ци­те на фа­ли­ра­та бан­ка си по­тър­си­ха 600 хил. лв., ко­и­то спо­ред тях са би­ли из­то­че­ни от бан­ка­та.

Глу­пос­ти на тър­ка­ле­та

Проб­лем с ме­ди­и­те има. В сег­мен­та из­да­ва­не на вес­т­ни­ци те са гу­бе­щи до един (виж­те ка­ре­то). Но про­ек­тът на Пе­ев­с­ки не ре­ша­ва въп­ро­са с проз­рач­ност­та на фи­нан­си­ра­не­то им. “Про­ек­тът не би тряб­ва­ло да бъ­де до­пус­нат въ­об­ще за раз­г­леж­да­не. Пред­ла­га се до­пъл­не­ние в За­кон за де­по­зи­ра­не на пе­чат­ни из­да­ния, а из­ме­не­ни­е­то из­ли­за да­ле­че из­вън пред­ме­та - и към де­по­зи­ра­не­то на пе­чат­ни из­да­ния се съз­да­ва но­ва ре­гу­ла­ция на раз­п­рос­т­ра­ни­те­ли и про­да­ва­чи на пе­чат­ни из­да­ния и по­ве­че, за всич­ки ме­дии в ши­рок сми­съл”, ко­мен­ти­ра проф. Не­ли Ог­ня­но­ва, ко­я­то има се­ри­о­зен опит в об­ласт­та на ме­дий­но­то пра­во.

Проб­ле­ми­те са и в съ­дър­жа­ни­е­то. “Съз­да­ва­не­то на за­дъл­же­ние за обя­вя­ва­не на дейс­т­ви­те­лен соб­с­т­ве­ник на всич­ки ме­дии ня­ма как да ста­не в то­зи за­кон. Ос­вен то­ва не се пред­ла­га ре­ше­ние за проб­ле­ма с под­с­та­ве­ни­те ли­ца и наз­на­че­ни­те ку­пу­ва­чи - се­га зна­ем ли кой е „Ка­нал 3“? Кой е TV „Ев­ро­па“? Кой ще ку­пи BiT? Прак­ти­ка­та на Кра­си­мир Гер­гов, кой­то се ока­за с кон­т­рол вър­ху но­ви­ни­те на те­ле­ви­зия, на ко­я­то се во­де­ше кон­сул­тант, по си­ла­та на не­о­бя­вен на об­щес­т­ве­ност- та до­го­вор, не би­ва да се заб­ра­вя”, смя­та проф. Ог­ня­но­ва. Тя ня­ма обяс­не­ние и за­що бан­ко­ви­те кре­ди­ти са из­к­лю­че­ни от фи­нан­си­ра­не­то, ко­е­то се дек­ла­ри­ра: “Тук за­ко­ноп­ро­ек­тът прос­то блес­ти и све­ти”, обоб­ща­ва тя и до­ба­вя: “Мо­же да са тех­ни­те бан­ки, как­то до­се­га - имам пред­вид кре­ди­ти­те за „Труд“и „24 ча­са“, но мо­же и да са про­из­вол­ни бан­ки. Къ­де в за­ко­ноп­ро­ек­та се рег­ла­мен­ти­ра фи­нан­си­ра­не­то с не­о­без­пе­че­ни кре­ди­ти - прак­ти­ка, за ко­я­то раз­б­рах­ме пър­во по ад­вер­то­ри­а­ли­те в „24 ча­са“, а след то­ва и по раз­к­ри­ти­те до­ку­мен­ти? И не во­ди ли то­ва до из­во­да, че ог­ра­ни­че­ни­я­та са край­но из­би­ра­тел­ни?”

Ако цел­та е да се по­ка­жат ре­ал­ни­те из­точ­ни­ци на фи­нан­си­ра­не зад ме­ди­и­те, про­ек­тът на Пе­ев­с­ки не я пос­ти­га и е прак­ти­чес­ки без­с­мис­лен. Та­зи цел е свър­за­на с дру­ги ас­пек­ти на за­ко­но­да­тел­с­т­во­то и при­ла­га­не­то му. В бан­ко­ва­та об­ласт нап­ри­мер в края на ми­на­ла­та го­ди­на БНБ пред­ло­жи за­ко­но­да­тел­ни про­ме­ни, ко­и­то поз­во­ля­ват прос­ле­дя­ва­не­то на свър­за­ни фир­ми. ДПС и ГЕРБ бла­ми­ра­ха те­зи про­ме­ни.

Ин­с­ти­ту­ци­и­те ос­та­ват във фор­мал­на не­въз­мож­ност да по­каз­ват свър­за­ност меж­ду тър­гов­с­ки­те су­бек­ти. Фор­мал­но не мо­гат да прос­ле­дя­ват из­точ­ни­ци­те на фи­нан­си­ра­не и Пе­ев­с­ки знае то­ва. От­дел­но про­ек­тът му не изис­к­ва пуб­лич­ност на до­го­во­ри­те с дър­жа­ва­та за рек­ла­ма, до­го­во­ри­те с по­ли­ти­чес­ки пар­тии, фи­нан­си­ра­не­то по ко­му­ни­ка­ци­он­ни прог­ра­ми на ев­ро­пейс­ки­те фон­до­ве. Все фи­нан­си­ра­ния, ко­и­то са уп­рав­ля­ва­ни от пра­ви­тел­с­т­во­то и пре­диз­вик­ват въз­дър­жа­ние у ме­ди­и­те да кри­ти­ку­ват власт­та. И ам­пу­ти­рат на прак­ти­ка същ­ност­та на ме­ди­и­те в де­мок­ра­тич­но­то об­щес­т­во.

За­ко­ноп­ро­ек­тът му е с ну­ле­ва ефек­тив­ност, но по­каз­ва чув­с­т­во­то му за пре­въз­ход­с­т­во над всич­ки прав­ни ин­с­ти­ту­ции.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.