Олим­пи­а­да­та на бъ­де­ще­то

Capital - - Свят - Ав­тор Ге­ор­ги Фи­ли­пов

→ Пред­с­то­я­щи­те игри в Пьон­г­чанг са клю­чо­ви за бъ­де­ще­то на зимните олим­пи­а­ди, ко­и­то се прев­ръ­щат в съ­би­тие с ог­ра­ни­чен ре­сурс за раз­рас­т­ва­не и ге­ог­раф­с­ки об­х­ват.

→ Съ­че­та­ни­е­то меж­ду по­но­си­ми раз­хо­ди и ви­со­ки тех­но­ло­гии мо­же да се ока­же пе­че­лив­ша­та ком­би­на­ция, ко­я­то да пре­не­се зимните спор­то­ве в но­ва ера.

КК­о­га­то олим­пийс­ко­то пар­ти прик­лю­чи, ид­ва вре­ме­то за смет­ка­та и въп­ро­са кой да я пла­ти. И тъй ка­то все по-чес­то тя е с ня­кол­ко ми­ли­ар­да до­ла­ра от­го­ре, кан­ди­да­ти­те да до­ма­кин­с­т­ват на ку­по­на на­ма­ля­ват. Проб­ле­мът е ясен от­дав­на, за­то­ва пред­с­то­я­щи­те игри в Пьон­г­чанг са клю­чо­ви за бъ­де­ще­то на зимните олим­пи­а­ди, ко­и­то се прев­ръ­щат в съ­би­тие с ог­ра­ни­чен ре­сурс за раз­рас­т­ва­не и ге­ог­раф­с­ки об­х­ват. След из­х­вър­ля­не­то в Со­чи, къ­де­то раз­хо­ди­те над­х­вър­ли­ха 50 мл­рд. до­ла­ра, Меж­ду­на­род­ни­ят олим­пийс­ки ко­ми­тет (МОК) има­ше нуж­да от игри в при­ем­ли­ви ико­но­ми­чес­ки па­ра­мет­ри. И от мо­дер­ни джа­джи, ко­и­то да ан­га­жи­рат мла­да­та ау­ди­то­рия. Съ­че­та­ни­е­то меж­ду по­но­си­ми раз­хо­ди и ви­со­ки тех­но­ло­гии мо­же да се ока­же пе­че­лив­ша­та ком­би­на­ция, ко­я­то да пре­не­се зимните спор­то­ве в но­ва ера.

Ог­ром­ни­те су­ми за ор­га­ни­за­ци­я­та на зимните олим­пи­а­ди и стряс­ка­щи­ят бю­джет на Со­чи 2014 ло­гич­но до­ве­до­ха до лип­са на кан­ди­да­ти за след­ва­щи­те из­да­ния. Кла­си­чес­ки­те до­ма­ки­ни в Ев­ро­па и Се­вер­на Аме­ри­ка все по-чес­то стра­нят, при­тес­не­ни, че фи­нан­со­во­то бре­ме ще до­ве­де до дъл­гос­роч­ни ще­ти. А на чле­но­ве­те на МОК им се на­ла­га да из­би­рат меж­ду Ки­тай и Ка­зах­с­тан. Проб­ле­мът е ва­ли­ден до го­ля­ма сте­пен и за лет­ни­те из­да­ния. Раз­ли­ка­та е, че в ма­со­вия слу­чай до­ма­ки­ни­те на зим­ни олим­пи­а­ди са по-мал­ки гра­до­ве с по-скром­ни ин­вес­ти­ци­он­ни въз­мож­нос­ти и нуж­ди. В то­ва от­но­ше­ние Пьон­г­чанг ще бъ­де кон­т­ра­пункт на рус­ка­та гран­до­ма­ния от­п­ре­ди че­ти­ри го­ди­ни. Спо­ред очак­ва­ни­я­та на до­ма­ки­ни­те раз­хо­ди­те за иг­ри­те ще бъ­дат око­ло 13 мл­рд. до­ла­ра, ка­то го­ля­ма част оти­до­ха за ин­ф­рас­т­рук­тур­ни проекти с по­ло­жи­те­лен ефект за це­лия ре­ги­он – мо­же би на­йи­зос­та­на­ли­ят ико­но­ми­чес­ки в стра­на­та.

Въп­ре­ки че под­к­ре­па­та за до­ма­кин­с­т­во­то на Пьон­г­чанг сред ко­рей­ци­те ос­та­ва ви­со­ка (над 90%), оби­чай­ни­ят въп­рос след края е кой ще пла­ти. Или как­то каз­ва спе­ци­а­лис­тът по спор­т­на ико­но­ми­ка Сунг-бае Ро­джър Парк от уни­вер­си­те­та „Ха­нянг“в Се­ул: „Ко­га­то имаш пар­ти ка­то олим­пийс­ки­те игри, всич­ки се за­бав­ля­ват. Но ко­га­то пар­ти­то прик­лю­чи, тряб­ва да по­чис­тиш и ня­кой да пла­ти.” Спо­ред фи­нан­со­вия сайт Investopedia су­ма­та ще бъ­де пок­ри­та от да­нъ­коп­лат­ци­те в стра­на­та до­ма­кин и в по-мал­ка сте­пен от МОК. Мес­т­ни­ят бю­джет обик­но­ве­но пок­ри­ва раз­хо­ди­те за съ­о­ръ­же­ни­я­та и си­гур­ност­та, но в об­щия слу­чай сред­с­т­ва­та ид­ват от дър­жав­ния бю­джет. До­ма­кин­с­т­во­то ряд­ко е ло­кал­на ка­у­за и по-чес­то е на­ци­о­нал­на. От са­мо­то на­ча­ло пра­ви­тел­с­т­во­то на Южна Ко­рея зас­та­на зад Пьон­г­чанг в же­ла­ни­е­то си да вдиг­не до­пъл­ни­тел­но меж­ду­на­род­ния прес­тиж на стра­на­та. Още по­ве­че че са­мо два пъ­ти до­се­га зим­на­та олим­пи­а­да се е про­веж­да­ла в дър­жа­ва из­вън Ев­ро­па и Се­вер­на Аме­ри­ка (япон­с­ки­те Са­по­ро '72 и На­га­но '98).

Южна Ко­рея не е сред най­раз­поз­на­ва­е­ми­те дър­жа­ви в зимните спор­то­ве с из­к­лю­че­ние на със­те­за­ни­я­та по шорт­трек, от­къ­де­то ид­ват 42 от об­що 53 спе­че­ле­ни олим­пийс­ки ме­да­ла. За­то­ва въз­мож­ност­та да из­ле­зе на та­зи сце­на в пе­ри­од на спа­дащ ин­те­рес към до­ма­кин­с­т­ва­та бе­ше шанс, кой­то мес­т­но­то пра­ви­тел­с­т­во не про­пус­на. Гра­дът спе­че­ли до­ма­кин­с­т­во­то от тре­ти опит, ка­то през 2003 г. за­гу­би от Ван­ку­вър са­мо с три гла­са. През 2011 г. за­ло­жи на ло­зун­га „Но­ви хо­ри­зон­ти“и ори­ен­ти­ра­ни към бъ­де­ще­то пре­зен­та­ции и се спра­ви още в пър­вия кръг на гла­су­ва­не сре­щу Мюн­хен и Ан­си.

По-мал­ко “бе­ли сло­но­ве”

Ос­нов­на­та част от ин­вес­ти­ци­и­те бя­ха на­со­че­ни в стро­е­жа на ви­со­кос­ко­рос­т­на жп ли­ния и ма­гис­т­ра­ла от Се­ул (до­ма­кин на лят­на олим­пи­а­да през 1988 г.) с 97 ту­не­ла и 78 мос­та, как­то и в из­г­раж­да­не­то на спор­т­ни съ­о­ръ­же­ния. Се­га раз­с­то­я­ни­е­то меж­ду сто­ли­ца­та и Пьон­г­чанг с вла­ка-стре­ла ще се взи­ма за 69 ми­ну­ти вмес­то до­се­гаш­ни­те шест ча­са. Но как­то при вся­ко по­доб­но до­ма­кин­с­т­во на дне­вен ред е те­ма­та как­во ще се слу­чи с олим­пийс­ки­те съ­о­ръ­же­ния. По­ве­че­то от за­ли­те и ста­ди­о­ни­те, пос­т­ро­е­ни за олим­пийс­ки­те игри в Рио пре­ди по-мал­ко от две го­ди­ни, ве­че не фун­к­ци­о­ни­рат или пус­те­ят.

За иг­ри­те в Пьон­г­чанг бя­ха пос­т­ро­е­ни съ­о­ръ­же­ния за по­ве­че от 1.5 мл­рд. до­ла­ра. Ня­кои от тях бя­ха из­г­ра­де­ни, без до­ма­кин­с­т­во­то да е си­гур­но, но пос­лу­жи­ха да впе­чат­лят чле­но­ве­те на МОК. Та­къв е слу­ча­ят с цен­тъ­ра за ски ско­ко­ве, пос­т­ро­ен още през 2009 г. Так­ти­ка­та про­ра­бо­ти. След из­бо­ра през 2011 г. бя­ха пос­т­ро­е­ни ле­де­ни пър­зал­ки за 400 млн. до­ла­ра, улей за боб­с­лей и спус­ка­не с шей­ни за 100 млн. и бе­ше про­ка­ра­но чис­то но­во тра­се за ски спус­ка­не за 200 млн.

За по­не три от съ­о­ръ­же­ни­я­та ня­ма пла­но­ве за из­пол­з­ва­не­то им след иг­ри­те. Не се знае как­во ще се слу­чи нап­ри­мер с олим­пийс­кия овал за бър­зо пър­за­ля­не с кън-

ки за 120 млн. до­ла­ра. Мес­т­на ком­па­ния смя­та, че ще е пер­фек­т­но място за склад за зам­ра­зе­на ри­ба. Дру­ги съ­о­ръ­же­ния оба­че ще имат вто­ри жи­вот. За­ла­та за фи­гур­но пър­за­ля­не ще ста­не фит­нес, зо­на­та за при­зе­мя­ва­не в ски ско­ко­ве­те е съ­що та­ка и фут­бо­лен те­рен. Ця­ло­то олим­пийс­ко се­ло е раз­п­ро­да­де­но. Ос­но­вен проб­лем бе­ше как­во да се пра­ви с олим­пийс­кия ста­ди­он, кой­то по раз­лич­ни оцен­ки стру­ва меж­ду 60 и 100 млн. до­ла­ра и ще при­е­ме са­мо че­ти­ри съ­би­тия. След иг­ри­те той ще бъ­де раз­г­ло­бен и ще ста­не съ­о­ръ­же­ние с по-ма­лък ка­па­ци­тет за мес­т­ни нуж­ди, как­то и из­лож­бен цен­тър и олим­пийс­ки му­зей. „Си­гур­ни сме, че иг­ри­те в Пьон­г­чанг ще имат дъл­гос­ро­чен ефект вър­ху зимните спор­то­ве в Ко­рея, ко­е­то е мно­го въл­ну­ва­що“, ко­мен­ти­ра нас­ко­ро из­пъл­ни­тел­ни­ят ви­цеп­ре­зи­дент на ор­га­ни­за­ци­он­ния ко­ми­тет Джае-Юл Ким.

С пог­лед нап­ред

То­ва, ко­е­то ще нап­ра­ви Пьон­г­чанг, мо­же да има дъл­гос­ро­чен ефект вър­ху ця­ло­то олим­пийс­ко бъ­де­ще. МОК ве­че изис­к­ва от до­ма­ки­ни­те по въз­мож­ност да пес­тят сред­с­т­ва от стро­е­жа на но­ви съ­о­ръ­же­ния, ка­то из­пол­з­ват съ­щес­т­ву­ва­щи и ре­но­ви­ра­ни. От­дел­но на­бе­ля­за над 40 мер­ки за ог­ра­ни­ча­ва­не­то на раз­хо­ди­те. В то­ва от­но­ше­ние мно­го мо­же да по­мог­не и ини­ци­а­ти­ва­та на Alibaba, кой­то ста­на спон­сор на МОК до 2028 г. В Пьон­г­чанг ки­тайс­ки­ят он­лайн ги­гант ще из­с­лед­ва про­це­са по про­веж­да­не­то на иг­ри­те и ще се опи­та да из­г­ра­ди тех­но­ло­гия, ко­я­то да на­ма­ли раз­хо­ди­те за до­ма­кин­с­т­во. „Пьон­г­чанг ще бъ­де мно­го доб­ра въз­мож­ност на­ши­ят екип да се учи, да ви­ди как се случ­ват не­ща­та и как­во лип­с­ва“, твър­ди глав­ни­ят мар­ке­тинг ди­рек­тор на Alibaba Крис Тън пред Reuters.

Про­даж­ба­та на би­ле­ти, ме­диа и ви­де­о­ус­лу­ги­те са сред об­лас­ти­те, ко­и­то ком­па­ни­я­та ис­ка да по­доб­ри. Ст­ре­ме­жът е и да се сло­жи край на не­е­фек­тив­на­та прак­ти­ка да се стро­ят из­ця­ло но­ви мес­т­ни цен­т­ро­ве за съх­ра­ня­ва­не на дан­ни и IT ус­лу­ги. „Ще бъ­де стра­хот­но по­ве­че­то от сис­те­ми­те да са ка­че­ни на об­лак, за да мо­гат да се из­пол­з­ват и след­ва­щия път и та­ка да се на­ма­лят раз­хо­ди­те“, каз­ва Тън. Френ­с­ка­та ком­па­ния Atos, ко­я­то съ­що е сред ос­нов­ни­те спон­со­ри на МОК, обя­ви, че клю­чо­ви сис­те­ми ве­че са ка­че­ни в об­лак. Ам­би­ци­и­те на Alibaba се за­сил­ват и от фак­та, че след­ва­щи­те зим­ни олим­пийс­ки игри ще бъ­дат на соб­с­т­вен те­рен – в Пе­кин. Ка­то на­ча­ло ки­тай­ци­те ще раз­чи­тат от­но­во на по­пу­ляр­ния ста­ди­он от 2008 г. „Пти­че­то гнез­до“да при­ю­ти це­ре­мо­ни­и­те по от­к­ри­ва­не и зак­ри­ва­не на иг­ри­те.

За­се­га е яс­но, че Пьон­г­чанг ус­пя да нор­ма­ли­зи­ра финансовите из­ме­ре­ния на олим­пи­а­ди­те. Ка­то се до­ба­вят ино­ва­ци­и­те ка­то пър­ва­та 5G мо­бил­на мре­жа, ви­со­ко­тех­но­ло­гич­на­та спор­т­на еки­пи­ров­ка в ня­кои спор­то­ве и из­лъч­ва­не­то във вир­ту­ал­на ре­ал­ност, пла­нът на пре­зи­ден­та на МОК То­мас Бах за мо­дер­ни­зи­ра­не на иг­ри­те мо­же и да спо­лу­чи.

Очак­ва­ни­те раз­хо­ди за иг­ри­те ще бъ­дат око­ло 13 мл­рд. до­ла­ра, ка­то го­ля­ма част оти­ват за ин­ф­рас­т­рук­тур­ни проекти с по­ло­жи­те­лен ефект за це­лия ре­ги­он.

| Reuters

Q За пръв път на олим­пи­а­да Се­вер­на и Южна Ко­рея ще имат общ от­бор - в жен­с­ка­та над­п­ре­ва­ра по хо­кей на лед

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.