След­ва Ин­дия

Capital - - Дигитални Модели -

Alibaba Group Holding е во­де­щи­ят ин­вес­ти­тор в нов рунд от 300 млн. до­ла­ра в най-го­ле­мия ин­дийс­ки пор­тал за е-тър­го­вия с хра­ни Bigbasket. Ин­вес­ти­ци­я­та е част от об­ща­та стра­те­гия на ос­но­ва­те­ля и из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на Alibaba Джак Ма за гло­бал­но раз­рас­т­ва­не. Спо­ред съз­да­те­ля на Bigbasket Ха­ри Ме­нон след ин­вес­ти­ци­я­та об­ща­та оцен­ка на ком­па­ни­я­та му дос­ти­га 950 млн. до­ла­ра. “Тър­сех­ме стра­те­ги­чес­ки ин­вес­ти­тор с ви­со­ка до­ба­ве­на стой­ност”, до­ба­вя ме­ни­джъ­рът. Ри­тейл па­за­рът в стра­на­та се оце­ня­ва на око­ло 900 мл­рд. до­ла­ра, от ко­и­то 600 мл­рд. до­ла­ра са по­куп­ки на хра­ни­тел­ни сто­ки. Bigbasket ще из­пол­з­ва част от ин­вес­ти­ци­я­та, за да съз­да­де мре­жи от фер­ми, чи­я­то про­дук­ция да пред­ла­га он­лайн, как­то и да ку­пи по­ве­че скла­до­ви по­ме­ще­ния в стра­те­ги­чес­ки ло­ка­ции из ця­ла Ин­дия. Цел­та е от ус­лу­ги­те на ком­па­ни­я­та да мо­гат да се въз­пол­з­ват по­ве­че пот­ре­би­те­ли. Го­ля­ма част от дей­ност­та на Bigbasket днес е ба­зи­ра­на в Бан­га­лор, къ­де­то ком­па­ни­я­та стар­ти­ра през 2011 г. Ин­дийс­ки­ят стар­тъп прив­ле­че ин­те­рес от мно­жес­т­во западни кор­по­ра­ции. Фир­ма­та во­де­ше пре­го­во­ри и с Amazon.com и Walmart, пре­ди Alibaba да да­де най-доб­ра­та офер­та. Част от стра­те­ги­я­та за раз­рас­т­ва­не на ки­тайс­кия бранд е удър­жа­не­то на го­ле­ми­те аме­ри­кан­с­ки кон­ку­рен­ти от ази­ат­с­ки­те па­за­ри. Джак Ма чес­то е ци­ти­ран в ме­ди­и­те с лю­би­ма­та си ме­та­фо­ра за бор­ба­та меж­ду из­точ­ни­те и за­пад­ни­те плат­фор­ми за он­лайн па­за­ру­ва­не: “Alibaba e кро­ко­дил в ре­ка­та Ян­д­зъ. еBay е аку­ла в оке­а­на. Ако се опит­ва­ме да по­бе­дим eBay в оке­а­на, със си­гур­ност ще за­гу­бим. Има­ме шанс един­с­т­ве­но на соб­с­т­ве­на те­ри­то­рия, ко­я­то тряб­ва да па­зим пос­то­ян­но.”

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.