Ста­ни бо­гат на но­во­то по­ко­ле­ние

Capital - - Дигитални Модели -

Плат­фор­ма­та HQ Trivia прив­ли­ча 500 000 пот­ре­би­те­ли днев­но с лю­бо­пит­ни въп­ро­си и кеш наг­ра­ди. По­пу­ляр­ност­та на при­ло­же­ни­е­то е ба­зи­ра­на из­ця­ло на ус­пеш­на мар­ке­тин­го­ва стра­те­гия. То не раз­по­ла­га със за­дъл­бо­че­на тех­но­ло­гия, а раз­чи­та на ха­зар­т­но­то в чо­веш­ка­та на­ту­ра. Два пъ­ти днев­но над

500 000 ду­ши от­ва­рят те­ле­фо­ни­те си и се със­те­за­ват за фи­нан­со­ви наг­ра­ди в раз­мер до 10 000 до­ла­ра. За да спе­че­лят, пот­ре­би­те­ли­те тряб­ва да от­го­во­рят пра­вил­но на

12 въп­ро­са в сфе­ри­те на спор­та, ис­то­ри­я­та, фил­мо­во­то из­кус­т­во, ли­те­ра­ту­ра­та и дру­ги. От но­ем­в­ри на­сам стар­тъ­път се опит­ва­ше да на­бе­ре рунд в раз­мер на 15 млн. до­ла­ра, но уси­ли­я­та му до­се­га бя­ха въз­п­ре­пят­с­т­ва­ни от про­ти­во­ре­чи­во­то ми­на­ло на съз­да­те­ля му Ко­лин Крол. През 2012 г. Крол съз­да­де по­пу­ляр­но­то при­ло­же­ние за спо­де­ля­не на крат­ки за­бав­ни ви­деа Vimeo. Стар­тъ­път бе­ше ку­пен от Twitter, а Крол бе на­ет на ра­бо­та в со­ци­ал­на­та мре­жа. Но не след дъл­го пред­п­ри­е­ма­чът бе­ше увол­нен за­ра­ди ло­шо по­ве­де­ние. Пет го­ди­ни по-къс­но из­ля­зо­ха дан­ни за об­ви­не­ния в сек­си­зъм. Ре­пу­та­ци­я­та на Крол е под въп­рос, а от­там и на­би­ра­не­то на ка­пи­тал от HQ Trivia. До­ня­къ­де из­не­над­ва­що фон­дът за рис­ко­ви ин­вес­ти­ции на Пи­тър Тийл обя­ви в на­ча­ло­то на фев­ру­а­ри, че ще вло­жи 15 млн. до­ла­ра в HQ Trivia. От Founders Fund за­я­ви­ха, че еки­път е осъ­щес­т­вил ком­п­лек­с­на про­вер­ка на ми­на­ло­то на Крол, ко­я­то е по­ка­за­ла, че об­ви­не­ни­я­та сре­щу пред­п­ри­е­ма­ча са пре­у­ве­ли­че­ни. Ка­то до­пъл­ни­тел­на из­не­на­да ид­ва и фак­тът, че во­дещ пар­т­ньор по сдел­ка­та ще е Си­ян Ба­нис­тър - един­с­т­ве­на­та же­на във Founders Fund. Ба­нис­тър ще вле­зе и в бор­да на HQ Trivia. Яв­но е, че го­ди­ни­те на явен сек­си­зъм в све­та на рис­ко­ви­те ин­вес­ти­ции са дос­тиг­на­ли своя край.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.