ИНИЦИАТИВАТ>ЗАА

Capital - - Дигитални Модели -

„PwC Бъл­га­рия“, во­де­ща кон­сул­тан­т­с­ка ком­па­ния и ра­бо­то­да­тел с над 168-го­диш­на ис­то­рия, ор­га­ни­зи­ра кам­па­ни­я­та „Тво­и­те 25 при­чи­ни да из­бе­реш Бъл­га­рия“в под­к­ре­па на мла­ди­те и ам­би­ци­оз­ни сту­ден­ти. По по­вод 25 го­ди­ни от съз­да­ва­не­то й „PwC Бъл­га­рия“за­ед­но с во­де­щи ком­па­нии пар­т­ньо­ри ще под­к­ре­пи 25 бъл­гар­с­ки сту­ден­ти със сти­пен­дии по 6000 лв., ста­жо­ве в прес­тиж­ни ком­па­нии и мен­тор­с­т­во.

В кон­кур­са мо­гат да учас­т­ват бъл­гар­с­ки сту­ден­ти от 18 до 24 г., обу­ча­ва­щи се у нас или в чуж­би­на. По­бе­ди­те­ли­те ще бъ­дат из­б­ра­ни от не­за­ви­си­мо жу­ри.

За да кан­ди­дат­с­т­ват, сту­ден­ти­те тряб­ва да из­п­ра­тят есе на те­ма „Мо­и­те 25 при­чи­ни да из­бе­ра Бъл­га­рия“до 10 фев­ру­а­ри 2018 г. на www.pwc. bg/25reasons.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.