Бъ­де­ще­то е в алу­ми­ния

Capital - - Мениджмънт & Кариери - Ин­тер­вю­то взе Иг­ли­ка Фи­ли­по­ва

Хю­се­ин Йо­рю­джю, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на „Ал­ко­мет“

В мо­мен­та из­пъл­ня­ва­те го­ля­ма ин­вес­ти­ци­он­на прог­ра­ма в за­во­да. На ка­къв етап сте и ко­га тряб­ва да прик­лю­чи?

В мо­мен­та из­пъл­ня­ва­ме най-ма­щаб­на­та мо­дер­ни­за­ция на на­ше­то пред­п­ри­я­тие от при­ва­ти­за­ци­я­та до­се­га, ко­я­то над­х­вър­ля 40 млн. ев­ро. С по­мощ­та на но­во­то обо­руд­ва­не ще има­ме въз­мож­ност да про­из­веж­да­ме по-го­ле­ми и ши­ро­ки ру­ло­ни. Та­зи част от про­ек­та включ­ва ли­ния за ле­е­не на ру­ло­ни и пос­лед­но по­ко­ле­ние сту­де­но вал­цов стан, как­то и съ­път­с­т­ва­що­то ги обо­руд­ва­не. По от­но­ше­ние на пре­со­во­то про­из­вод­с­т­во сме в про­цес на ин­с­та­ли­ра­не на но­ва по-мощ­на пре­са, ко­я­то ав­то­ма­тич­но ще об­ра­бот­ва про­фи­ли­те. Бла­го­да­ре­ние на нея ще уве­ли­чим ка­па­ци­те­та на пре­со­во­то про­из­вод­с­т­во с 50%, ка­то съ­що ще по­доб­рим ка­чес­т­во­то на про­из­веж­да­ни­те про­дук­ти и ще раз­ши­рим про­дук­то­ва­та га­ма. Про­ек­тът тряб­ва да прик­лю­чи до края на го­ди­на­та.

Ка­къв ще е ефек­тът от ин­вес­ти­ци­я­та - за про­из­вод­с­т­во­то и за финансовите ре­зул­та­ти на ком­па­ни­я­та? За кол­ко вре­ме тряб­ва да се из­п­ла­ти?

Но­ва­та ин­вес­ти­ция ще пов­ли­яе на финансовите па­ра­мет­ри на дру­жес­т­во­то в два ас­пек­та. От ед­на стра­на, уве­ли­че­ни­ят ка­па­ци­тет ще до­ве­де до по-ви­со­ки при­хо­ди, ка­то в съ­що­то вре­ме се на­ма­лят про­из­вод­с­т­ве­ни­те раз­хо­ди. От дру­га стра­на, с въ­веж­да­не­то на пос­лед­но по­ко­ле­ние тех­но­ло­гии ще има­ме въз­мож­ност да пред­ла­га­ме про­дук­ти с по-ви­со­ка до­ба­ве­на стой­ност, ко­и­то ще до­ве­дат до по­ви­ша­ва­не на пе­чал­ба­та. Очак­ва­ме ин­вес­ти­ци­я­та да се из­п­ла­ти за пет го­ди­ни.

Це­ли­те ли се в ня­как­ви но­ви па­за­ри или сек­то­ри с то­зи про­ект?

Ос­нов­ни­ят ни пазар е ев­ро­пейс­ки­ят и въз­на­ме­ря­ва­ме да ут­вър­дим по­зи­ци­и­те си на не­го. На­рас­т­ва­що е тър­се­не­то от САЩ и ве­че има­ме нап­ра­ве­ни дос­тав­ки. Очак­ва­ме да раз­ши­рим при­със­т­ви­е­то си на аме­ри­кан­с­кия пазар през след­ва­щи­те го­ди­ни. С из­пъл­не­ни­е­то на но­ва­та ин­вес­ти­ция пла­ни­ра­ме да за­си­лим про­из­вод­с­т­во­то на по-ви­со­ко­тех­но­ло­гич­ни про­дук­ти и по-спе­ци­ал­но за опа­ко­въч­на­та и ав­то­мо­бил­на­та ин­дус­т­рия. В пот­ре­би­тел­с­кия сек­тор опа­ко­въч­ни­те ма­те­ри­а­ли се раз­ви­ват под на­тис­ка на по­ви­ше­ни­те изис­к­ва­ния за кон­такт с хра­ни, про­ме­ни­те в раз­ме­ра на опа­ков­ки­те, ес­те­ти­чес­ка­та ви­зия. Съв­мес­т­но с ев­ро­пейс­ки­те про­из­во­ди­те­ли на хра­ни­тел­ни про­дук­ти ра­бо­тим ак­тив­но в та­зи по­со­ка. Под въз­дейс­т­вие на за­ко­но­да­тел­с­т­во­то в об­ласт­та на ав­то­мо­би­лос­т­ро­е­не­то на про­из­во­ди­те­ли­те се на­ла­га да пред­ла­гат по-ефек­тив­ни ре­ше­ния. Алу­ми­ни­ят ка­то лек и в съ­що­то вре­ме ус­той­чив ма­те­ри­ал ще иг­рае съ­щес­т­ве­на ро­ля в то­ва нап­рав­ле­ние. Пла­ни­ра­ме да сме част от те­зи про­ме­ни, пред­ла­гай­ки ши­ро­ка га­ма вал­цо­ви и пре­со­ви из­де­лия за ав­то­мо­бил­на­та про­миш­ле­ност.

Как се уп­рав­ля­ва та­къв го­лям про­ект? Как­ви са пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва­та?

Но­ва­та ин­вес­ти­ция об­х­ва­ща три­те ни про­из­вод­с­т­ве­ни це­ха, ка­то спе­ци­ал­но за но­вия сту­де­но­вал­цов стан стро­им до­пъл­ни­те­лен цех. От из­к­лю­чи­тел­на важ­ност е стро­и­тел­ни­те ра­бо­ти, ко­и­то се из­вър­ш­ват в за­во­да, да не се от­ра­зят не­га­тив­но вър­ху те­ку­що­то про­из­вод­с­т­во. Ко­ле­ги­те от про­из­вод­с­т­во и ин­вес­ти­ции си сът­руд­ни­чат в пре­о­до­ля­ва­не­то на евен­ту­ал­ни проб­ле­ми.

Не­дос­ти­гът на ра­бот­на ръ­ка се прев­ръ­ща в ос­но­вен проб­лем за биз­не­са в Бъл­га­рия. Вие сб­лъс­к­ва­те ли се с не­го и как се спра­вя­те?

Труд­но е да се на­ме­рят ква­ли­фи­ци­ра­ни тех­ни­чес­ки кад­ри през пос­лед­ни­те го­ди­ни, осо­бе­но в спе­ци­а­ли­зи­ран бранш ка­то на­шия. На­пос­ле­дък за­поч­нах­ме да из­пит­ва­ме съ­щи­те труд­нос­ти и при на­би­ра­не­то на нек­ва­ли­фи­ци­ран пер­со­нал. Има­ме ус­та­но­ве­ни пар­т­ньор­с­т­ва с тех­ни­чес­ки­те вис­ши учеб­ни за­ве­де­ния в стра­на­та, ка­то дру­жес­т­во­то оси­гу­ря­ва сти­пен­дии за из­б­ра­ли­те тех­ни­чес­ко об­ра­зо­ва­ние и ка­ри­ер­но раз­ви­тие.

Очак­ва­ме да раз­ши­рим при­със­т­ви­е­то си на аме­ри­кан­с­кия пазар през след­ва­щи­те го­ди­ни.

Про­ме­нят ли но­ви­те тех­но­ло­гии биз­не­са ви и как?

От ед­на стра­на, па­за­ри­те неп­ре­къс­на­то се про­ме­нят. От дру­га, про­ме­ни­те в тех­но­ло­ги­и­те да­ват въз­мож­ност за про­из­вод­с­т­во на но­ви про­дук­ти, ко­и­то да от­го­ва­рят на про­ме­ня­щи­те се пазарни изис­к­ва­ния. Тран­с­пор­т­ни­ят сек­тор е в ос­но­ва­та на те­зи про­ме­ни. Все по­ве­че се из­пол­з­ват оле­ко­те­ни, ус­той­чи­ви на ко­ро­зия алу­ми­ни­е­ви спла­ви в ав­то­мо­бил­на­та про­миш­ле­ност. Съ­ща­та тен­ден­ция се наб­лю­да­ва и при же­ле­зо­път­ния тран­с­порт, ка­ми­о­ни­те и кру­из­ни­те ко­ра­би. Но­ви­те ма­ши­ни ра­бо­тят из­к­лю­чи­тел­но бър­зо и с мно­го ма­лък то­ле­ранс. Кон­т­ро­ли­ра­не­то на те­зи про­це­си е въз­мож­но с ви­со­ко­тех­но­ло­гич­ни ком­пют­ри, ка­то се прос­ле­дя­ва пре­циз­но вся­ка стъп­ка. Га­ран­ция за про­из­вод­с­т­во­то на ка­чес­т­ве­на про­дук­ция е из­пол­з­ва­не­то на пос­лед­но по­ко­ле­ние обо­руд­ва­не, ко­е­то поз­во­ля­ва прос­ле­дя­ва­не­то и ана­ли­за на вся­ка фа­за.

Как­ви са очак­ва­ни­я­та ви за та­зи го­ди­на?

Смя­там, че та­зи го­ди­на ще мо­жем да дос­тиг­нем про­даж­би от 71-72 хил. то­на (67 хил. то­на за 2017 г. - бел. ред.). Очак­ва­ме обо­рот от по­ря­дъ­ка на 200 млн. ев­ро

и око­ло 18 млн. ев­ро пе­чал­ба пре­ди да­нъ­ци, лих­ви и амор­ти­за­ции (EBITDA).

Как оце­ня­ва­те биз­нес сре­да­та в Бъл­га­рия? Как­ви са пре­дим­с­т­ва­та и не­дос­та­тъ­ци­те?

Бъл­га­рия е раз­по­ло­же­на стра­те­ги­чес­ки до за­пад­но­ев­ро­пейс­ки­те па­за­ри, ко­е­то е пре­дим­с­т­во за про­из­во­ди­те­ли­те. В днеш­но вре­ме раз­хо­ди­те се уве­ли­ча­ват и ня­кои от те­зи пре­дим­с­т­ва ста­ват все по-мал­ко зна­чи­ми. Проб­ле­ми­те с на­ми­ра­не­то на пер­со­нал и не­кон­т­ро­ли­ру­е­мо­то уве­ли­ча­ва­не на ос­нов­ни пре­ки раз­хо­ди ка­то го­ри­ва и елек­т­ро­е­нер­гия ста­ват все по-обез­по­ко­и­тел­ни. То­ва мо­же да до­ве­де до за­гу­ба на кон­ку­рен­тос­по­соб­ност на бъл­гар­с­ки­те пред­п­ри­я­тия.

През пос­лед­ни­те 2-3 го­ди­ни в Шу­мен се по­я­ви­ха ня­кол­ко но­ви го­ле­ми ин­вес­ти­то­ра. Как се от­ра­зя­ва то­ва на биз­не­са в гра­да - за­сил­ва кон­ку­рен­ци­я­та за кад­ри, или на- про­тив, прив­ли­ча по­ве­че хо­ра към гра­да?

Но­ви­те ин­вес­ти­ции съз­да­ват кон­ку­рен­т­на ра­бот­на сре­да и во­дят до на­ма­ля­ва­не на без­ра­бо­ти­ца­та в ре­ги­о­на. До­ри да се усе­ща не­га­ти­вен ефект от не­дос­ти­га на кад­ри в на­ча­ло­то, дъл­гос­роч­но­то вли­я­ние от нап­ра­ве­ни­те ин­вес­ти­ции ще бъ­де по­доб­ря­ва­не на­чи­на на жи­вот, за­дър­жа­не и зав­ръ­ща­не на ви­со­кок­ва­ли­фи­ци­ра­ни кад­ри в ре­ги­о­на.

Кое е най-труд­но­то уп­рав­лен­с­ко ре­ше­ние за вас?

Най-труд­ни са ин­вес­ти­ци­он­ни­те ре­ше­ния, за­що­то тряб­ва да се взе­мат пред­вид мно­го ас­пек­ти, пре­ди да се за­поч­не да­ден про­ект, и ви­на­ги има риск. Тряб­ва да се ана­ли­зи­ра как­во се тър­си на па­за­ра, как­ви са тех­но­ло­ги­и­те, с ко­и­то мо­гат да се про­из­ве­дат тър­се­ни­те про­дук­ти, да се про­ве­дат пре­го­во­ри с дос­тав­чи­ци­те на обо­руд­ва­не­то, да се оси­гу­ри най-доб­ра­та тех­но­ло­гия, да се из­гот­ви план, да се оси­гу­ри фи­нан­си- ра­не, а пос­ле да се из­пъл­ни пла­нът, без да се пре­къс­ва нор­мал­ни­ят ра­бо­тен про­цес. То­ва изис­к­ва мно­го вни­ма­тел­но пла­ни­ра­не на всич­ки стъп­ки. За щас­тие ко­ле­ги­те ми са ис­тин­с­ки про­фе­си­о­на­лис­ти и про­ек­тът вър­ви без се­ри­оз­ни спън­ки.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.