Ха­ке­ри­те са ви­на­ги го­то­ви

Capital - - Тема На Броя -

ИИс­те­ри­я­та и ен­ту­си­аз­мът на на­чи­на­и­ещи­те ин­вес­ти­то­ри в крип­то­ва­лу­та са ис­тин­с­ка бла­го­дат за ха­ке­ри­те. На те­о­рия за­ра­ди блок­чейн тех­но­ло­ги­я­та циф­ро­ви­те мо­не­ти не мо­гат да бъ­дат фал­ши­фи­ци­ра­ни, при­ну­ди­тел­но от­не­ти или за­ли­че­ни. Но въп­ре­ки то­ва пос­то­ян­но ста­ва­ме сви­де­те­ли на ха­кер­с­ки ата­ки сре­щу бор­си и от­дел­ни пот­ре­би­те­ли, ко­и­то най-чес­то прик­люч­ват с от­к­рад­на­ти го­ле­ми су­ми. В дейс­т­ви­тел­ност проб­ле­мът не е в са­ми­те ди­ги­тал­ни ва­лу­ти, а в на­чи­на им на съх­ра­ня­ва­не. И тъй ка­то по­ве­че­то иг­ра­чи в бран­ша са но­ва­ци по от­но­ше­ние на фи­нан­си­те и ин­тер­нет си­гур­ност­та, по­ве­че­то от тях ста­ват лес­на жер­т­ва на ха­ке­ри­те.

За пос­лед­ни­те го­ди­ни ха­ке­ри са от­к­рад­на­ли бит­койн и ете­ри­ум на стой­ност над 1.2 мл­рд. до­ла­ра, из­чис­ля­ва Лекс Со­ко­лин, гло­ба­лен ди­рек­тор по фин­тех тех­но­ло­ги­и­те в Autonomous Research LLP. А пред­вид ско­ка в це­ни­те на крип­то­ва­лу­ти­те в края на 2017 г. стой­ност­та им в днеш­ни па­ри е мно­го по-го­ля­ма. От­дел­но са ата­ки­те сре­щу дру­ги мо­не­ти, ка­то NEM нап­ри­мер. Не­от­дав­на ед­на от най-го­ле­ми­те япон­с­ки бор­си до­пус­на да бъ­дат от­к­рад­на­ти ко­ли­чес­т­ва от та­зи ва­лу­та, рав­ня­ва­щи се на над 530 млн. до­ла­ра. Точ­но за­то­ва ек­с­пер­ти­те пре­по­ръч­ват ви­на­ги да се при­ла­га най-ви­со­ко­то ни­во на за­щи­та, а мо­не­ти­те да се съх­ра­ня­ват на ус­т­ройс­т­ва, ко­и­то ня­мат дос­тъп до ин­тер­нет.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.