Член 7, член 7.1, член 7.2, стоп

Capital - - Свят -

На 20 де­кем­в­ри 2017 г. ЕК за пръв път за­дейс­т­ва член 7 от До­го­во­ра за ЕС, кой­то е ме­ха­низ­мът за иден­ти­фи­ци­ра­не на „ясен риск от се­ри­оз­но по­газ­ва­не“на ос­но­во­по­ла­га­щи­те ев­ро­пейс­ки цен­нос­ти, а имен­но сво­бо­да, чо­веш­ко дос­тойн­с­т­во, де­мок­ра­ция, вър­хо­вен­с­т­во на за­ко­на и опаз­ва­не на чо­веш­ки­те пра­ва. Пред­ло­же­ни­е­то на ЕК вли­за в Съ­ве­та на ЕС, къ­де­то тряб­ва да бъ­де ус­та­но­ве­но да­ли на­ис­ти­на има та­ки­ва рис­ко­ве (член 7.1). Про­це­сът мо­же да бъ­де удъл­жен още, ако пол­с­ки­те пред­с­та­ви­те­ли убе­дят ли­де­ри­те на ЕС, че ста­ва ду­ма за "не­до­ра­зу­ме­ние" меж­ду тях и ЕК. Ако се стиг­не до гла­су­ва­не, на Съ­ве­та ще му е нуж­но мно­зин­с­т­во от 4/5 от стра­ни­те член­ки, из­к­лю­чая об­ви­не­на­та. След то­ва, за да се стиг­не до на­ла­га­не на сан­к­ции и от­не­ма­не на гла­са на Вар­ша­ва, е нуж­но да се ус­та­но­ви „се­ри­оз­но и про­дъл­жи­тел­но“по­газ­ва­не на цен­нос­ти­те (чл. 7.2), ко­е­то мо­же да ста­не с но­во гла­су­ва­не с еди­но­ду­шие от 27-те.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.