Бой­ко Яръ­мов

съ­ос­но­ва­тел и из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на Те­ле­рик Ака­де­мия

Capital - - Дигитални Модели -

„Те­ле­рик ака­де­мия“e во­де­ща­та об­ра­зо­ва­тел­на ор­га­ни­за­ция в Бъл­га­рия, ко­я­то под­гот­вя след­ва­що­то по­ко­ле­ние ди­ги­тал­ни ли­де­ри. С фо­кус вър­ху най-но­ви- те тех­но­ло­гии и под­го­тов­ка­та на топ та­лант, обу­че­ни­я­та в „Те­ле­рик ака­де­мия“под­по­ма­гат рас­те­жа и раз­ви­ти­е­то на ИТ ком­па­ни­и­те у нас.

С мно­го труд в пер­с­пек­тив­на ин­дус­т­рия Бъл­га­рия пре­дос­та­вя от­лич­ни въз­мож­нос­ти за ре­а­ли­за­ция и стан­дарт на жи­вот. За мен и ос­та­на­ли­те ос­но­ва­те­ли на „Те­ле­рик“и „Те­ле­рик ака­де­мия“оси­гу­ря­ва­не­то на нуж­ни­те пред­пос­тав­ки и сре­да, с ко­и­то та­лан­тът да се раз­ви­ва ус­пеш­но в Бъл­га­рия, ви­на­ги е би­ло лич­на ка­у­за и во­дещ мо­ти­ва­тор да гра­дим биз­не­са си тук.

Бих по­ощ­рил де­ца­та си да меч­та­ят сме­ло и без ог­ра­ни­че­ния. За­ед­но с то­ва бих им пре­дос­та­вил нуж­на­та ин­фор­ма­ция, за да нап­ра­вят пра­вил­ния за се­бе си из­бор. Бъл­га­рия има всич­ко, ко­е­то мо­же да нап­ра­ви един уве­рен млад чо­век ус­пе­шен в ро­ди­на­та му.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.