Све­то­зар Ге­ор­ги­ев

съ­ос­но­ва­тел и из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на Те­ле­рик Ака­де­мия

Capital - - Дигитални Модели -

Тех­но­ло­гич­ни­те ком­па­нии в Бъл­га­рия пре­дос­та­вят пер­с­пек­тив­ни въз­мож­нос­ти за про­фе­си­о­на­лен старт, въз­мож­ност слу­жи­те­ли­те да имат гло­ба­лен при­нос, без да на­пус­кат ро­ди­на­та си, при ус­ло­вия и стан­дарт на жи­вот, съ­пос­та­вим с то­зи в дру­ги ев­ро­пейс­ки дър­жа­ви. Но за да се сти­му­ли­ра млад­ши­ят та­лант да се раз­ви­ва в Бъл­га­рия, тряб­ва съ­що ин­вес­ти­ция в раз­ви­ти­е­то му. То­ва включ­ва прак­ти­чес­ка под­го­тов­ка, лич­нос­т­ни уме­ния, как­то и мен­то­ри­ра­не­то му в про­це­са на про­фе­си­о­нал­но раз­ви­тие.

От ед­на стра­на, въз­мож­ност­та да имам поч­тен биз­нес на све­тов­но ни­во и да ра­бо­тя с ум­ни и буд­ни хо­ра, без да тряб­ва да емиг­ри­рам, ме на­ка­ра­ха да ос­та­на в Бъл­га­рия. За мен се­мейс­т­во, при­я­те­ли и со­ци­ал­ни кръ­го­ве са мно­го по-цен­ни от по­тен­ци­ал­ни ма­те­ри­ал­ни об­ла­ги или въз­мож­нос­ти в чуж­би­на. От дру­га стра­на, въз­мож­ност­та да доп­ри­не­са за по­ло­жи­тел­на про­мя­на за мо­я­та стра­на и за мо­ти­ви­ра­ни­те мла­ди хо­ра, ко­и­то ис­кат да жи­ве­ят тук и да по­мог­нат Бъл­га­рия да ста­не дос­той­на ев­ро­пейс­ка дър­жа­ва.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.