Д-р Хрис­то Или­ев

гла­вен из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на AG Capital

Capital - - Дигитални Модели -

AG Capital e во­де­ща гру­па, спе­ци­а­ли­зи­ра­на в ин­вес­ти­ции и ус­лу­ги в сек­то­ра на нед­ви­жи­ми­те имоти. Част от хол­дин­га са: BLD - стро­и­тел­но-ин­вес­ти­ци­он­на ком­па­ния за жи­лищ­ни проекти; „По­лиг­ра­фия офис цен­тър“- 28 000 кв.м ви­со­ко­ка­чес­т­ве­ни офис пло­щи в цен­тъ­ра на Со­фия; „Фор­тън“– кон­сул­тан­т­с­ки ус­лу­ги за биз­нес имоти, аген­ци­и­те за недвижими имоти „Aд­рес“, „Юник ес­тейтс“, „Имо­те­ка“.

Го­ля­ма част от ме­ни­джър­с­кия екип на гру­па­та ни има се­ри­о­зен опит в чуж­би­на. Не крия, че има при­ме­ри на ко­ле­ги, ко­и­то след нат­ру­пан след ус­пеш­но ка­ри­ер­но раз­ви­тие при нас про­дъл­жа­ват ка­ри­е­ра­та си в дру­ги дър­жа­ви. За мен са­мия Бъл­га­рия е част от све­та и чуж­би­на е част от Бъл­га­рия. Жи­ве­ем в свят, в кой­то ус­та­но­вя­ва­не­то на оп­ре­де­ле­на ло­ка­ция не е за­ви­на­ги. Всич­ки сме мо­бил­ни, пъ­ту­ва­ме, при­до­би­ва­ме опит и впе­чат­ле­ния.

Мо­ят съ­вет към мла­ди­те е да це­нят род­но­то и да имат ам­би­ция за све­та. За­бе­ляз­вам, че мал­ци­на от днеш­ни­те сту­ден­ти осъз­на­ват, че е труд­но да по­лу­чат ра­бо­та и бър­за ре­а­ли­за­ция по спе­ци­ал­ност­та си как­то в Бъл­га­рия, та­ка и в чуж­би­на. Ко­га­то се сб­лъс­кат с ре­ал­ност­та, са ра­зо­ча­ро­ва­ни. На мла­дия чо­век му лип­с­ва тър­пе­ние - той ис­ка да по­лу­чи ви­со­ко ка­чес­т­во на жи­вот вед­на­га, тук и се­га.

За да се раз­ви­ват тук, е не­об­хо­ди­мо да про­ме­ним лип­са­та на ре­ал­на про­фе­си­о­нал­на ори­ен­та­ция. Чес­то мла­ди­те хо­ра учат и за­вър­ш­ват спе­ци­ал­нос­ти, ко­и­то или ня­мат ни­как­во бъ­де­ще, или не са пря­ко свър­за­ни с та­лан­ти­те им. То­ва е ус­ло­вие за по­я­ва на не­у­дов­лет­во­ре­ност да пос­тиг­нат то­ва, за ко­е­то меч­та­ят. Факт е, че има ог­ром­на про­паст меж­ду про­фе­си­и­те, от ко­и­то има нуж­да биз­не­сът, и то­ва, ко­е­то днеш­ни­те сту­ден­ти из­би­рат ка­то сфе­ри на об­ра­зо­ва­ние. За мен най-важ­но е да се по­тър­сят ре­ше­ния за ка­чес­т­ве­на про­фе­си­о­нал­на ори­ен­та­ция. То­га­ва ня­ма да са не­об­хо­ди­ми спе­ци­ал­ни сти­му­ли.

Имам три­ма си­но­ве – всич­ки са учи­ли в чуж­би­на за оп­ре­де­лен пе­ри­од. За мен пъл­но­цен­на­та ре­а­ли­за­ция изис­к­ва да пъ­ту­ваш, да съ­би­раш доб­ри при­ме­ри, да се връ­щаш, за да ги при­ло­жиш тук, в Бъл­га­рия. Рад­вам се, че най-го­ле­ми­ят ми син, след ка­то за­вър­ши, ве­че се вър­на в Бъл­га­рия и за­поч­на биз­нес с не­го­ви ко­ле­ги от уни­вер­си­те­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.