ПРОФИЛ

Capital - - Дигитални Модели -

Хю­се­ин Йо­рю­джю е за­вър­шил Тех­ни­чес­кия уни­вер­си­тет в Ман­чес­тър, Ан­г­лия, с ма­гис­тър­с­ка сте­пен по ме­та­лур­гия. Член-ко­рес­пон­дент е на съ­щия уни­вер­си­тет по изу­ча­ва­не и тех­но­ло­гия на ме­та­лур­ги­я­та. При­те­жа­ва док­тор­с­ка сте­пен. От ок­том­в­ри 2000 г. е в Бъл­га­рия, за­поч­вай­ки ра­бо­та ка­то ди­рек­тор про­из­вод­с­т­во в „Ал­ко­мет”. От 2001 г. е из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на ком­па­ни­я­та. От 2007 г. до нас­то­я­щия мо­мент е пред­се­да­тел на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет и из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на „Ал­ко­мет”.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.