КОМ­ПА­НИ­Я­ТА

Capital - - Дигитални Модели -

За­во­дът за алу­ми­ни­е­ви из­де­лия в Шу­мен за­поч­ва да ра­бо­ти в края на 70-те го­ди­ни на ми­на­лия век под име­то „Алу­ми­на”. Ком­па­ни­я­та е при­ва­ти­зи­ра­на през 1999 г. и ско­ро след то­ва пре­и­ме­ну­ва­на на „Ал­ко­мет”. Ку­пу­вач е тур­с­ка­та FAF Metal, ка­то край­ни­те й соб­с­т­ве­ни­ци са Фик­рет Ин­дже и Фик­рет Ку­зу­джу. От при­ва­ти­за­ци­я­та до края на та­зи го­ди­на ин­вес­ти­ци­и­те в пред­п­ри­я­ти­е­то ще дос­тиг­нат об­що 117 млн. ев­ро. За­во­дът има три це­ха – ле­я­рен, вал­цов и пре­сов, с око­ло 67 хил. то­на ка­па­ци­тет в мо­мен­та и за­е­ма об­ща площ 370 хил. кв.м. Про­из­веж­да­ни­те про­дук­ти включ­ват раз­лич­ни ви­до­ве лис­та, фо­лиа, лен­ти и про­фи­ли. Ком­па­ни­я­та дър­жи 20% от ев­ро­пейс­кия пазар на до­ма­кин­с­ко фо­лио. В за­во­да ра­бо­тят

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.