QA &

Capital - - Мениджмънт & Кариери -

Ус­пя­ва­те ли да на­ме­ри­те ба­ланс меж­ду лич­ния и про­фе­си­о­нал­ния си жи­вот?

• По-го­ля­ма­та част от де­ня пре­кар­вам в за­во­да. Опит­вам се по­не по­чив­ни­те дни да са за се­мейс­т­во­то ми. Но ви­на­ги има при­пок­ри­ва­не, не мо­же да се нап­ра­ви ряз­ко раз­г­ра­ни­че­ние меж­ду ра­бо­та и по­чив­ка.

Има­те ли хо­би­та?

• Ха­рес­вам кла­си­чес­ка­та му­зи­ка и се ин­те­ре­су­вам от ком­пют­ри, с ко­и­то мо­га да пра­вя при­ло­же­ния.

Кои пи­са­те­ли или лич­нос­ти са ви вдъх­но­вя­ва­ли най-мно­го?

• Спи­но­за. Мно­го съм чел за не­го и бих ка­зал, че ми ха­рес­ва на­чи­нът, по кой­то той виж­да всич­ко. Дру­ги­ят е ком­по­зи­то­рът Си­бе­ли­ус. Впе­чат­ля­ват ме и жи­во­тът му, и му­зи­ка­та му.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.