ОТ­ГО­ВОР:

Capital - - Мениджмънт & Кариери -

За­дъл­же­ни сте да под­пи­ше­те та­ка­ва дек­ла­ра­ция. В чл. 113, ал. 5 от КТ е уре­де­но, че про­дъл­жи­тел­ност­та на ра­бот­но­то вре­ме се из­чис­ля­ва за пе­ри­од, не по-дъ­лъг от 4 ме­се­ца. Ня­ма преч­ка вто­ри­ят до­го­вор да бъ­де без­с­ро­чен. От­нос­но тру­до­вия и оси­гу­ри­тел­ния стаж – съг­лас­но на­чи­на на из­чис­ле­ние на тру­до­вия стаж, уре­ден в чл. 355 от КТ, един ра­бо­тен ден по два­та тру­до­ви до­го­во­ра, взе­ти за­ед­но, ще се за­чи­та ка­то един ден тру­дов стаж, т.е. ня­ма как тру­до­ви­ят стаж да се дуб­ли­ра. В чл.

38, ал. 15 от На­ред­ба­та за пен­си­и­те и оси­гу­ри­тел­ния стаж е ус­та­но­ве­но, че за пе­ри­о­да от 1 яну­а­ри 2002 г. до 31 де­кем­в­ри 2015 г. се за­чи­та за оси­гу­ри­те­лен стаж за при­до­би­ва­не пра­во на пен­сия, ако то­ва е по-бла­гоп­ри­ят­но за ли­ца­та, в съ­от­но­ше­ние 4 го­ди­ни за 5 го­ди­ни от тре­та ка­те­го­рия за вре­ме­то, през ко­е­то ли­ца­та са ра­бо­ти­ли по тру­дов до­го­вор при пъл­но ра­бот­но вре­ме и по до­пъл­ни­те­лен или вто­ри тру­дов до­го­вор с днев­но ра­бот­но вре­ме не по-мал­ко от

3 ча­са, но то­ва ня­ма да ва­жи за вас.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.