ОТ­ГО­ВОР:

Capital - - Мениджмънт & Кариери -

Мо­же­те да се­зи­ра­те Ин­с­пек­ци­я­та по тру­да във връз­ка със слу­чая. В слу­чая мо­е­то лич­но мне­ние е, че то­ва не е пра­вил­но, но не раз­по­ла­га­те с прав­ни ме­ха­низ­ми за ос­пор­ва­не­то му.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.