ОТ­ГО­ВОР:

Capital - - Мениджмънт & Кариери -

Ще мо­же­те да пол­з­ва­те пъл­ния раз­мер на обез­ще­те­ни­е­то. Ако ста­ва въп­рос за сък­ра­ща­ва­не на ща­та, тру­до­ви­ят ви до­го­вор ще бъ­де прек­ра­тен на ос­но­ва­ние чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.