ВЪП­РОС:

Capital - - Мениджмънт & Кариери -

Въп­ро­сът ми е свър­зан с но­ви­те пра­ви­ла при обез­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца. Пол­з­ва­ла съм до 14.02.2015 г. ми­ни­мал­но­то обез­ще­те­ние за 4 ме­се­ца. Ако ос­та­на без ра­бо­та, ще мо­га ли да пол­з­вам пъл­ния му раз­мер? С но­ви­те про­ме­ни от 1.01.2018 и по кой член от Ко­де­ка на тру­да (КТ) тряб­ва да бъ­да сък­ра­те­на?

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.