ВЪП­РОС:

Capital - - Мениджмънт & Кариери -

В неп­ла­тен от­пуск съм от 1.10.2017 г. кой­то ве­че е неп­ла­тен от­пуск без стаж. На­ла­га ми се да бъ­да при­е­та в бол­нич­но за­ве­де­ние. Мо­га ли да пред­с­та­вя бол­ни­чен лист след то­ва и да си пре­къс­на неп­ла­те­ния от­пуск, ма­кар и да ня­мам пра­во на обез­ще­те­ние за то­зи бол­ни­чен?

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.