Q&A

Capital - - Компании - Ан­гел Ан­ге­лов, уп­ра­ви­тел на "Гра­дус":

За­що ис­ка­те да сте пуб­лич­ни? • Ние виж­да­ме, че ком­па­ни­и­те, с ко­и­то се срав­ня­ва­ме в све­то­вен ма­щаб, са ми­на­ли по то­зи път на пуб­лич­ност­та, за да ста­нат та­ки­ва, как­ви­то са. Пок­рай дру­ги­те ни биз­не­си, в час­т­ност в здра­ве­о­паз­ва­не­то, ви­дях­ме всич­ки пре­дим­с­т­ва на то­ва да бъ­деш пуб­ли­чен. Аз съм в уп­ра­ва­та на "Аджъ­ба­дем Си­ти кли­ник". На­ша­та ком­па­ния май­ка е лис­т­на­та на Ма­лай­зийс­ка­та бор­са. "Аджъ­ба­дем" се тър­гу­ва на Ис­тан­бул­с­ка­та бор­са. Ние сме пуб­лич­на бол­нич­на гру­па, в ко­я­то и Све­тов­на­та бан­ка е ак­ци­о­нер. Ос­нов­ни­ят ак­ци­о­нер в ком­па­ни­я­та е вто­ри­ят по го­ле­ми­на в здра­ве­о­паз­ва­не­то в све­то­вен ма­щаб. На­яс­но сме с всич­ки утеж­не­ния от­към от­чет­ност и проз­рач­ност, ко­и­то съ­път­с­т­ват пуб­лич­ност­та, но на­ми­ра­ме, че по­зи­ти­ви­те са по­ве­че от не­га­ти­ви­те. Смя­та­ме, че "Гра­дус" е на ни­во­то да нап­ра­ви след­ва­ща­та стъп­ка в сво­е­то раз­ви­тие и то­ва е ос­нов­ни­ят ни мо­тив за бор­са­та. Ка­къв ин­те­рес очак­ва­те към пред­ла­га­не­то? • Под­гот­вя­ме се от ед­на го­ди­на за IPO-то и очак­ва­ме, че ще на­бе­рем над 100 млн. лв. ка­пи­тал. Пред­ва­ри­тел­но­то ни про­уч­ва­не по­каз­ва, че пред­ла­га­не­то ще прив­ле­че ин­те­рес как­то от мес­т­ни­те, та­ка и от чуж­дес­т­ран­ни ин­вес­ти­то­ри. То­ва, ко­е­то сме ви­де­ли от дос­та ком­па­нии, ко­и­то в мо­мен­та се тър­гу­ват на БФБ, е, че ця­ло­то пред­ла­га­не го из­ку­пу­ват обик­но­ве­но 3-4 пен­си­он­ни фон­да и ня­ма ни­как­ва тър­го­вия. Ние це­лим ос­вен ин­с­ти­ту­ци­о­нал­ни да вля­зат и ри­тейл ин­вес­ти­то­ри, ко­и­то съз­да­ват лик­вид­ност­та на вто­рич­на­та тър­го­вия. Ис­ка­ме да сме лик­вид­на ком­па­ния от ти­па на "Со­фар­ма". Раз­г­леж­да­те ли въз­мож­ност­та за лис­т­ва­не и на чуж­да бор­са? • Смя­та­ме, че БФБ е пър­ва­та и най-под­хо­дя­ща стъп­ка за нас. Тук сме доб­ре поз­на­ти, тук са на­ши­те пар­т­ньо­ри. Об­мис­ля­ли ли сте въз­мож­нос­ти­те за из­ход от ком­па­ни­я­та в ня­ка­къв мо­мент? • За нас то­ва е ос­но­вен биз­нес и смя­та­ме да ос­та­нем тук за­дъл­го ка­то ма­жо­ри­тар­ни ин­вес­ти­то­ри. Не пла­ни­ра­ме про­даж­ба на фи­нан­сов или стра­те­ги­чес­ки ин­вес­ти­тор.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.