Дру­ги­те биз­не­си на фа­ми­ли­я­та

Capital - - Компании -

Из­вън биз­не­са с пи­ле­та ин­те­ре­си­те на гру­па­та са раз­но­по­соч­ни - от бол­ни­ци, през олио, ви­но, имоти, мо­ло­ве. Ве­ро­ят­но най-го­ле­ми­ят след хра­ни­тел­ния фо­кус е здрав­ни­ят биз­нес. Бра­тя­та Иван и Лу­ка Ан­ге­ло­ви ста­на­ха ос­нов­ни ин­вес­ти­то­ри във ве­ри­га­та „Си­ти кли­ник“, ко­я­то през 2016 г. през по­куп­ка и сли­ва­не с „То­ку­да“ста­на ма­жо­ри­тар­на соб­с­т­ве­ност на Acibadem при оцен­ка на бъл­гар­с­кия биз­нес от 125 млн. ев­ро. Мес­т­на­та фа­ми­лия за­па­зи над 30% в обе­ди­не­ни­е­то. В про­из­во­ди­те­ля на олио „Би­сер оли­ва“(72 млн. лв. при­хо­ди за 2016 г.) ос­нов­ни­ят дял е на бра­тя­та, но там поч­ти 49% дър­жи ук­ра­и­не­цът Алек­сан­дър Ми­нов, кой­то има и дру­ги ком­па­нии за олио в стра­на­та - „Па­пас олио“и „Сън фу­удс“.

Ан­гел Ан­ге­лов и Ми­нов имат и дру­го об­що на­чи­на­ние - за­ед­но с Пе­тър Ду­до­лен­с­ки ку­пи­ха не­до­вър­ше­ния мол във Вар­на „Га­ле­рия“през 2015 г., а нас­ко­ро про­да­до­ха по­ло­ви­на­та ка­пи­тал на сръб­с­кия ми­ли­о­нер Ми­рос­лав Миш­ко­вич. Той пък пре­ди го­ди­ни при­те­жа­ва­ше „Пи­ка­ди­ли“, ко­е­то за крат­ко пос­ле при­до­би­ха и Ан­ге­лов и Ду­до­лен­с­ки. Гру­па­та „Гра­дус“има и зам­ра­зен про­ект за мол в цен­тъ­ра на Бур­гас, къ­де­то при­те­жа­ва пар­цел, но от го­ди­ни за не­го те­кат и рес­ти­ту­ци­он­ни пре­тен­ции.

Ан­ге­ло­ви нав­ля­зо­ха и в про­из­вод­с­т­во­то на ви­но - с Angel's estate с 1500 де­ка­ра соб­с­т­ве­ни ло­зя и ка­па­ци­тет от 1 млн. лит­ра ви­но. Два­ма­та бра­тя бя­ха со­че­ни за близ­ки до бив­шия ми­нис­тър на зе­ме­де­ли­е­то Ми­рос­лав Най­де­нов, ка­то „Гра­дус“бе за­ме­се­на и в скан­дал с PR по­ръч­ки и прех­вър­ле­ни апар­та­мен­ти. Гру­па­та се ока­за соб­с­т­ве­ник на зе­ми в скан­да­ла „Дю­ни­гейт“край Не­се­бър. Име­на­та на Лу­ка и Иван Ан­ге­ло­ви се по­я­ви­ха и в сдел­ки за по­куп­ка на апар­та­мен­ти в прос­ло­ву­ти­те ком­п­лек­си на ма­ло­и­мот­ни ма­гис­т­ра­ти в При­мор­с­ко. През пос­лед­ни­те го­ди­ни оба­че бра­тя­та не са вли­за­ли в пуб­лич­но­то прос­т­ран­с­т­во с по­доб­ни не­га­тив­ни но­ви­ни. Ако се из­к­лю­чи ми­ри­ше­ща би­о­цен­т­ра­ла в Но­ва За­го­ра.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.