Capital - - Заглавна Страница -

Въп­ре­ки въз­хо­да на ди­ги­тал­ни­те тех­но­ло­гии и уве­ли­ча­ва­щи­те се це­ни все по­ве­че хо­ра че­тат хар­ти­е­ни кни­ги

При­хо­ди­те на го­ле­ми­те из­да­тел­с­т­ва и ве­ри­ги кни­жар­ни­ци рас­тат

Бъл­гар­с­ка­та ли­те­ра­ту­ра из­жи­вя­ва ма­лък ре­не­санс

→ →

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.