Оф­шор­ни­те вла­де­ния на Цве­тан Ва­си­лев

Capital - - Съдържание #21 -

Ня­кои от тях са соб­с­т­ве­ни­ци на бъл­гар­с­ки ком­па­нии, го­ле­ми кре­ди­то­по­лу­ча­те­ли от КТБ

| 28-29

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.