Обув­ки­те на ДПС ще хло­пат

Capital - - Коментари Анализи -

Н„Ние, пат­ри­о­ти­те от ВМРО – БНД, най-ка­те­го­рич­но за­я­вя­ва­ме, че ни­ко­га на­ша­та пар­тия не си е поз­во­ля­ва­ла да из­пол­з­ва не­чес­т­ни прак­ти­ки в из­бор­ния про­цес.“Въз­му­ще­ни­е­то бе­ше из­ра­зе­но та­зи сед­ми­ца за­ра­ди твър­де­ния на БСП, че част от ци­ган­с­ка­та ма­ха­ла във вра­чан­с­ко­то се­ло Га­ли­че е гла­су­ва­ла на пър­вия тур за кан­ди­да­та на пат­ри­о­ти­те, а на вто­рия - за ГЕРБ. Ако ВМРО до­се­га не е за­ла­вя­но в „не­чес­т­ни прак­ти­ки“в из­бо­ри­те, из­г­леж­да, смя­та да се поп­ра­ви. Пре­ди дни с под­к­ре­па­та на ГЕРБ про­ка­ра съм­ни­тел­на про­мя­на в За­ко­на за граж­дан­с­ка­та ре­гис­т­ра­ция (виж стр. 25), ко­я­то ще об­лек­чи тра­ди­ци­он­но кон­т­ро­ли­ра­но­то от „во­е­во­ди­те“производство на но­ви бъл­гар­с­ки граж­да­ни по про­из­ход - от Ма­ке­до­ния и дру­ги бал­кан­с­ки дър­жа­ви. Про­це­сът е ле­сен - с бе­леж­ки от мес­т­ни НПО, одоб­ря­ва­ни от Аген­ци­я­та за бъл­га­ри­те в чуж­би­на, ко­я­то през по­ве­че­то го­ди­ни е ръ­ко­во­де­на от близ­ки до ВМРО хо­ра. Ха­рак­те­рис­ти- ки­те му поз­во­ля­ват да бъ­де опис­ван и ка­то биз­нес, вклю­чи­тел­но и в чуж­ди из­да­ния.

Ско­рост­та, с ко­я­то бе­ше при­е­та поп­рав­ка­та, пре­диз­ви­ка съм­не­ния, че се пра­ви за­ра­ди из­бо­ри­те за ев­ро­пар­ла­мент и за мес­т­на власт до­го­ди­на. За­ко­нът не поз­во­ля­ва струп­ва­не на хо­ра с ре­гис­т­ра­ция на един ад­рес - ка­то ог­ра­ни­че­ние за из­бор­ния ту­ри­зъм, но та­зи заб­ра­на пад­на са­мо за „новите бъл­га­ри“.

Не слу­чай­но от ДПС из­рев­ну­ва­ха - ав­то­бу­си­те с из­би­ра­те­ли от Тур­ция са те­хен „спе­ци­а­ли­тет“. Но да се очак­ва съ­що­то от хо­ра от За­пад­ни­те Бал­ка­ни, по­лу­чи­ли пас­пор­ти за ЕС, за ко­и­то най-ве­ро­ят­но са си пла­ти­ли, не е мно­го се­ри­оз­но. По­каз­ва го и до­се­гаш­на­та лип­са на из­бо­рен ин­те­рес сред ве­че про­из­ве­де­ни­те но­ви бъл­гар­с­ки граж­да­ни. Ако ня­кой ис­ка да вле­зе в обув­ки­те на ДПС, си­гур­но ще му хло­пат.

Но пък бро­ят на сек­ци­и­те и бю­ле­ти­ни­те за­ви­си от из­би­ра­тел­ни­те спи­съ­ци - при по­ве­че гла­со­по­да­ва­те­ли и въз­мож­нос­ти­те са по­ве­че.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.