Пар­кинг „сво­бод­на зо­на“

Capital - - Политика И Икономика | -

ин­ф­рас­т­рук­тур­ни ре­ше­ния оба­че е съв­сем раз­лич­на – ста­ди­о­ни­те се из­на­сят из­вън или в пе­ри­фе­ри­я­та на гра­до­ве­те. От ед­на стра­на, зе­мя­та там е по-ев­ти­на и по­тен­ци­ал­но да­нъч­но­то бре­ме по вре­ме на ек­с­п­ло­а­та­ци­я­та би би­ло по-нис­ко. На по­тен­ци­ал­но по-го­ля­ма те­ри­то­рия мо­гат да се раз­по­ло­жат всич­ки не­об­хо­ди­ми при­ле­жа­щи съ­о­ръ­же­ния, ка­то нап­ри­мер пар­кин­ги. Не­ма­ло­важ­но е, че та­ка мо­же да се от­це­пи по-го­лям ра­йон за це­ли­те на си­гур­ност­та и да се га­ран­ти­ра по-бе­зо­па­сен дос­тъп на зри­те­ли­те без при­тес­не­ни­е­то, че мо­гат да се слу­чат неп­ри­ят­нос­ти в пар­ка в тъм­ни­те ча­со­ве на де­ня, как­то е в Со­фия.

Дъв­ка­та „нов ста­ди­он“

„На та­ки­ва сре­щи съм при­със­т­вал по­не ня­кол­ко пъ­ти и до­се­га ни­що не се е случ­ва­ло.“Та­ка бив­ши­ят гла­вен ар­хи­тект на Со­фия Пе­тър Ди­ков ко­мен­ти­ра пре­ди го­ди­ни пре­зен­та­ци­я­та на пос­лед­на­та за­се­га идея за нов на­ци­о­на­лен ста­ди­он – на гер­ман­с­ка­та ком­па­ния IFS. Той тряб­ва­ше да се пос­т­рои на мяс­то­то на нас­то­я­щия „Сла­вия“в кв. „Ов­ча ку­пел“. Из­каз­ва­не­то му бе­ше про­ро­чес­ко, за­що­то про­ек­тът та­ка и не се ре­а­ли­зи­ра, ка­то обяс­не­ни­я­та бя­ха раз­лич­ни. Но най-вяр­но­то от тях бе­ше, че ня­ма­ше ико­но­ми­чес­ка ло­ги­ка. А то­ва е те­ма, ко­я­то би тряб­ва­ло да пос­та­вя въп­ро­са за из­г­раж­да­не­то на ка­къв­то и да е нов ста­ди­он в Со­фия под се­ри­о­зен въп­рос.

Пред­с­та­ви­те­ли­те на IFS в Бъл­га­рия се на­дя­ва­ха да пос­тиг­нат ико­но­ми­чес­ка ефек­тив­ност, ако „Сла­вия“, ЦСКА и на­ци­о­нал­ни­ят от­бор иг­ра­ят ма­чо­ве­те си там. А в ос­та­на­ло­то вре­ме ста­ди­о­нът да се из­пол­з­ва ка­то цен­тър за съ­би­тия. То­га­ваш­ни­ят пре­зи­дент на ЦСКА Алек­сан­дър То­мов оба­че от­ка­за да пре­мес­ти „чер­ве­ни­те“в „Ов­ча ку­пел“и иде­я­та зам­ря. Им­пул­сът Со­фия да бъ­де един от гра­до­ве­те до­ма­ки­ни на па­нев­ро­пейс­ко­то пър­вен­с­т­во през 2020 г. съ­що ве­че не е на дне­вен ред. Пре­ди се­дем го­ди­ни и Хрис­то Сто­ич­ков до­ве­де ис­пан­с­ки ин­вес­ти­то­ри да пос­т­ро­ят два ста­ди­о­на и мо­ло­ве, от ко­е­то не про­из­ле­зе ни­що. Най-ве­ро­ят­но за­що­то ста­ди­о­ни­те без мо­ло­ве­те не би­ха би­ли дос­та­тъч­но ефек­тив­ни.

От­как­то Ди­ков ве­че не е гла­вен ар­хи­тект, не се лан­си­ра иде­я­та за дър­жав­на ин­вес­ти­ция в нов на­ци­о­на­лен ста­ди­он, как­ви­то по не­го­во вре­ме се по­я­вя­ва­ха през по­ло­вин го­ди­на. На фо­на на лип­са­та на ико­но­ми­чес­ка ло­ги­ка дър­жав­ни­те па­ри из­г­леж­да­ха ка­то един­с­т­ве­на­та въз­мож­ност за ре­а­ли­зи­ра­не­то на по­до­бен про­ект.

Но мо­же би та­зи кар­ти­на се про­ме­ня. Ве­ро­ят­но не по на­чин, по кой­то се раз­ви­ва биз­не­сът със ста­ди­о­ни в ев­ро­пейс­ки­те ме­га­по­ли­си, но на­то­ва­ре­ност­та на „Ва­сил Мно­жес­т­во­то до­ма­кин­с­ки ма­чо­ве се от­ра­зя­ват и вър­ху пар­ки­ра­щи­те сво­бод­но край са­мия ста­ди­он. От го­ди­ни сто­ли­ча­ни из­пол­з­ват але­и­те око­ло „Ва­сил Лев­с­ки“за пар­кинг, тъй ка­то всич­ки те­ри­то­рии на­о­ко­ло са зе­ле­на зо­на. При по-го­ле­ми­те фут­бол­ни дер­би­та не­рег­ла­мен­ти­ра­ни­ят пар­кинг се из­п­раз­ва ден по-ра­но. Спор­т­но­то ми­нис­тер­с­т­во се опи­та пре­ди ня­кол­ко ме­се­ца да раз­ме­ни ста­ди­он „Юнак“(бив­ша-

Лев­с­ки“ве­че е зна­чи­тел­но по­го­ля­ма. С пос­лед­на­та сдел­ка за те­ле­ви­зи­он­ни­те пра­ва всич­ки клу­бо­ве бя­ха за­дъл­же­ни да иг­ра­ят на ста­ди­о­ни с ос­вет­ле­ние, за да мо­же ма­чо­ве­те да се про­веж­дат във ве­чер­ни­те ча­со­ве. А вли­за­не­то в Пър­ва ли­га на от­бо­ри ка­то „Ви­то­ша“(Бис­т­ри­ца) и „Сеп­тем­в­ри“уве­ли­чи броя на сто­лич­ни­те клу­бо­ве без не­об­хо­ди­ма­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра. „Сла­вия“съ­що не раз­по­ла­га с ос­вет­ле­ние, за­то­ва три­те ти­ма тряб­ва­ше да до­ма­кин­с­т­ват на на­ци­о­нал­ния ста­ди­он.

Все­ки от тях изиг­ра по 16 до­ма­кин­с­ки ма­ча, ко­е­то пра­ви око­ло 50 до­пъл­ни­тел­ни ма­ча на „Ва­сил Лев­с­ки“са­мо за пос­лед­ния фут­бо­лен се­зон от ав­густ до сре­да­та на май. Ка­то се до­ба­вят дву­бо­и­те „Лев­с­ки“- ЦСКА, ко­и­то за­ра­ди рис­ко­вия си ха­рак­тер и по­ви­ше­ни­те мер­ки за си­гур­ност по на­ред­ба се иг­ра­ят за­дъл­жи­тел­но там, плюс дву­бо­и­те за Ку­па­та на Бъл­га­рия и ней­ния фи­нал „Лев­с­ки“- „Сла­вия“, то на­ци­о­нал­ни­ят ста­ди­он при­ю­ти око­ло 60 ма­ча. От ми­нис­тер­с­т­во­то на спор­та, ко­и­то чрез дру­жес­т­во­то си „На­ци­о­нал­на спор­т­на ба­за“ЕАД, та пър­зал­ка „Друж­ба“), кой­то е в ак­ти­ви­те на НСБ, за те­ре­на око­ло ста­ди­о­на. Пред­ло­же­ни­е­то не ми­на през гла­су­ва­не­то на Сто­лич­на­та об­щи­на.

В мо­мен­та ни­кой не кон­т­ро­ли­ра случ­ва­що­то се по але­и­те, а нас­ко­ро Сто­лич­на­та об­щи­на обя­ви, че част от те­ре­на (око­ло 100 мес­та) все пак ще ста­не пла­те­на. Око­ло 40 мес­та ще бъ­дат обо­со­бе­ни ка­то ба­зар за ски и ве­лос­то­ки и ще бъ­де под контрола на дру­жес­т­во­то „Па­за­ри За­пад“.

е прак­ти­чес­ки соб­с­т­ве­ник на ста­ди­о­на, не от­го­во­ри­ха в как­ва сте­пен са се по­ви­ши­ли при­хо­ди­те от уве­ли­че­ния брой ма­чо­ве. Спо­ред ин­фор­ма­ция на „Ка­пи­тал“за ма­чо­ве­те на по­мал­ки­те от­бо­ри ка­то „Ви­то­ша“и „Сеп­тем­в­ри“на­е­мът е в по­ря­дъ­ка на 1500 - 2000 ле­ва на мач, тъй ка­то се от­ва­рят по един-два сек­то­ра за­ра­ди лип­са­та на пуб­ли­ка. От­дел­но са кон­су­ма­ти­ви­те. За по-го­ле­ми­те ма­чо­ве е око­ло 15 хи­ля­ди ле­ва, но мо­же и да стиг­не до 20 - 22 хи­ля­ди ле­ва за­ра­ди до­пъл­ни­тел­ни­те так­си за ох­ра­на, по­чис­т­ва­не, оз­ву­ча­ва­не, ос­вет­ле­ние и др.

Спо­ред схе­ма­та на IFS, за да бъ­де ин­вес­ти­ци­я­та в нов ста­ди­он ус­пеш­на, тряб­ва­ше от­бо­ри­те да пре­дос­та­вят пра­ва­та вър­ху про­даж­ба­та на би­ле­ти и мар­ке­тин­га. С клу­бо­ве ка­то „Ви­то­ша“, „Сла­вия“и „Сеп­тем­в­ри“то­ва не е ра­бо­те­ща фор­му­ла, но пък на­то­вар­ва­не­то с ма­чо­ве и съ­би­ра­не­то на на­ем мо­же да има сми­съл. Сти­га, раз­би­ра се, съ­о­ръ­же­ни­е­то да има зна­чи­тел­но по-нис­ки ек­с­п­ло­а­та­ци­он­ни раз­хо­ди и да не е за 43 хи­ля­ди зри­те­ли, ка­къв­то е слу­ча­ят с „Ва­сил Лев­с­ки“.

| lap.bg

Q Шес­т­ви­я­та на фе­но­ве­те са бъл­гар­с­ки па­тент, кой­то бло­ки­ра ули­ци­те за вся­ко по­го­ля­мо дер­би

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.