Па­ри­те пър­во ид­ва­ха в пли­ко­ве, пос­ле в чу­вал

Capital - - Политика И Икономика | - Ав­тор Ро­сен Бо­сев | rossen.bossev@capital.bg

ВВ края на май 2013 г. око­ло Съ­деб­на­та па­ла­та в Со­фия са се съб­ра­ли сто­ти­на ду­ши. Те са во­де­ни от из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор на ТВ7 Ни­ко­лай Ба­ре­ков и са на стран­но ме­роп­ри­я­тие: про­тест в защита на глав­ния про­ку­рор Со­тир Ца­ца­ров.

По­вод са се­ри­я­та от раз­с­лед­ва­ния, ко­и­то про­ку­ра­ту­ра­та за­поч­на сре­щу пред­с­та­ви­те­ли на пър­вия ка­би­нет „Бо­ри­сов“око­ло афе­ра­та с пе­чат­ни­ца­та за бю­ле­ти­ни в Кос­тин­б­род в на­ве­че­ри­е­то на из­вън­ред­ни­те из­бо­ри. На раз­да­де­ни­те пла­ка­ти че­тем: “Ца­ца­ров ние сме с теб” и “До­жи­вях­ме чес­тен про­ку­рор”.

То­ва съ­би­тие ще­ше да бъ­де част от се­рия по­доб­ни, ко­и­то оси­гу­ря­ва­ха (ма­кар и бу­та­фор­на) улич­на под­к­ре­па на Ца­ца­ров.

През след­ва­ща­та ед­на го­ди­на щя­ха да из­бух­нат про­тес­ти­те сре­щу наз­на­ча­ва­не­то на Де­лян Пе­ев­с­ки за шеф на ДАНС. Ба­ре­ков ще­ше да из­ле­зе от жур­на­лис­ти­ка­та (за ко­я­то всич­ки зна­е­ха, че е фи­нан­си­ра­на от КТБ) и да ос­но­ве пар­ти­я­та “Бъл­га­рия без цен­зу­ра” (за ко­я­то всич­ки зна­е­ха, че е фи­нан­си­ра­на от КТБ). Тя за­ед­но с ВМРО ще­ше да спе­че­ли две мес­та в Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент - за Ни­ко­лай Ба­ре­ков и за Ан­гел Джам­баз­ки. Мал­ко след то­ва Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка ще­ше да рух­не. Из­бя­га­ли­ят в из­г­на­ние не­ин соб­с­т­ве­ник Цве­тан Ва­си­лев ще­ше да приз­нае, че по­мощ­та за мла­дия по­ли­тик, ко­я­то е оси­гу­ря­вал, е би­ла греш­ка. През 2014 г. пред жур­на­лис­ти наб­лю­да­ва­щи­ят раз­с­лед­ва­не­то за КТБ про­ку­рор Иван Ге­шев ще­ше да до­пъл­ни ин­ди­рек­т­но, че с прис­во­е­ни­те от КТБ па­ри е бил фи­нан­си­ран

→ Лип­са­та на об­ви­не­ния за фи­нан­си­ра­не­то на Ни­ко­лай Ба­ре­ков и пар­ти­я­та му от КТБ е ярък при­мер за ко­руп­ци­я­та в про­ку­ра­ту­ра­та.

→ По де­ло­то сре­щу Цве­тан Ва­си­лев има мно­жес­т­во до­ка­за­тел­с­т­ва, че пре­ди из­бо­ри­те за Ев­ро­пейс­ки пар­ла­мент през 2014 г. пар­ти­я­та на Ба­ре­ков е по­лу­ча­ва­ла ми­ли­о­ни в брой.

→ Ча­дъ­рът над ев­ро­де­пу­та­та най-ве­ро­ят­но се дъл­жи на ло­ял­но­то му от­но­ше­ние към Со­тир Ца­ца­ров и Де­лян Пе­ев­с­ки.

“един по­ли­ти­чес­ки про­ект”. През 2017 г. той за­ед­но с го­во­ри­те­ля на глав­ния про­ку­рор Ру­мя­на Ар­на­у­до­ва из­не­со­ха ин­фор­ма­ция, че Ба­ре­ков е раз­с­лед­ван и че су­ми­те, стиг­на­ли от КТБ до не­го и пар­ти­я­та му, са в по­ря­дъ­ка на 25-30 млн. лв.

Ни­що от то­ва не се от­ра­зи на Ба­ре­ков, кой­то бър­зо се бе­ше ори­ен­ти­рал, че ако ос­та­не на стра­на­та на Ца­ца­ров и Пе­ев­с­ки и дейс­т­ва в син­х­рон с ин­те­ре­си­те им, ще мо­же да раз­чи­та на защита.

От ма­те­ри­а­ли­те, ко­и­то про­ку­ра­ту­ра­та е внес­ла в съ­да по де­ло­то сре­щу Цве­тан Ва­си­лев, има мно­жес­т­во до­ка­за­тел­с­т­ва не са­мо за то­ва, че Ни­ко­лай Ба­ре­ков и по­ли­ти­чес­ки­ят му про­ект са би­ли фи­нан­си­ра­ни не­рег­ла­мен­ти­ра­но с па­ри от КТБ по на­реж­да­не на Ва­си­лев, но и че с па­ри, тег­ле­ни от ка­са­та на бан­ка­та, най-ве­ро­ят­но са би­ли ку­пу­ва­ни гла­со­ве.

Раз­го­вор­ли­ви­ят фи­нан­сист Цир­ков

През фев­ру­а­ри 2014 г. ак­ти­вис­ти­те от “Про­тес­т­на мре­жа” вна­сят сиг­нал сре­щу Цве­тан Ва­си­лев, Де­лян Пе­ев­с­ки, Ире­на

| сним­ка На­деж­да Чи­пе­ва

Q Ни­ко­лай Ба­ре­ков от­ри­ча по­ли­ти­чес­ки­ят му про­ект да е фи­нан­си­ран от КТБ

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.