ПА­РИ И БАН­КИ

Capital - - Макродашборд | -

Лих­ви­те по пот­ре­би­тел­с­ки­те за­е­ми на­рас­т­ват през ап­рил, до­ка­то це­на­та на жи­лищ­ни­те кре­ди­ти про­дъл­жа­ва да па­да, по­каз­ват пос­лед­ни­те дан­ни на Бъл­гар­с­ка на­род­на бан­ка. Лих­ви­те по де­по­зи­ти­те съ­що про­дъл­жа­ват низ­хо­дя­щия си тренд, ма­кар че там ко­рек­ци­и­те ве­че са по-ле­ки. Нис­ки­те це­ни на за­е­ми­те бла­гоп­ри­ят­с­т­ват за ръст на кре­ди­ти­те - пот­ре­би­тел­с­ки­те за­е­ми дос­ти­гат 8.5 мл­рд. лв. към ап­рил. При не­об­с­луж­ва­ни­те за­е­ми чис­те­не­то на пор­т­фей­ли­те на бан­ки­те про­дъл­жа­ва и се за­бе­ляз­ва по-от­чет­ли­во. Ве­ро­ят­но част от по­ни­же­ни­е­то ид­ва от го­лям пор­т­фейл за 460 млн. лв., про­да­ден не­от­дав­на от ОББ, кой­то мо­же да е бил от­пи­сан от ба­лан­са на бан­ка­та се­га.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.